Een beroep op Systeem 2

De vraag, ook gebruikt door Shane Frederick, doet wederom een beroep op Systeem 2. De vraag is of respondenten eraan denken dat Detroit, een stad met veel misdaad, in de staat Michigan ligt. Amerikaanse flexplek huren amsterdam studenten weten dit, en ook dat Detroit de grootste stad in die staat is. Maar kennis van een feit is niet altijd een gegeven. Bekende feiten hoeven zich niet altijd aan te dienen als we ze nodig hebben. Mensen die zich herinneren dat Detroit in Michigan ligt, geven een hogere schatting van de moordcijfers in die staat dan mensen zich dit feit niet voor de geest halen, maar de meesten van Fredericks respondenten dachten niet aan de stad toen ze de vraag over de staat kregen voorgelegd. De flexplek huren leeuwarden gemiddelde schatting bleek
5 4 Deel 1 – Twee systemen
inderdaad lager te zijn dan de schatting van een vergelijkbare groep respondenten die expliciet gevraagd werd naar de moordcijfers in Detroit. Het niet denken aan Detroit kan toegeschreven worden aan zowel Systeem r als Systeem 2. Of u aan de stad denkt als u naar de staat wordt gevraagd, is deels afhankelijk van de automatische functie van het geheugen. Mensen verschillen wat dit betreft. Het beeld van de staat Michigan is bij sommige mensen zeer uitgebreid. Inwoners van de staat zullen direct aan veel meer zaken denken dan mensen die elders wonen, liefhebbers van topografie zullen meer feiten kennen dan sportfanaten en intelligente mensen zullen zich een breder beeld van Michigan vormen dan hun minder intelligente medemens. Intelligentie omvat niet alleen het vermogen tot redenatie, maar ook het vermogen om relevante kennis uit het geheugen op te diepen en om deze kennis waar nodig toe te passen. De geheugenfunctie is een kenmerk van Systeem r. Toch heeft iedereen de mogelijkheid om alle relevante feitjes uit het geheugen op te halen – net flexplek huren rotterdam zoals men de keuze heeft om iets langer na te denken over het knuppelbalraadsel. De mate waarin dit controleren en zoeken gebeurt, is een kenmerk van Systeem 2. Het knuppel-balraadsel, het rozensyllogisme en de Michigan/Detroitvraag hebben iets gemeen. Het niet-slagen in deze tests lijkt, in elk geval tot op zekere hoogte, een kwestie van gebrekkige motivatie te zijn, van het niet goed je best doen. Iedereen die tot een goede universiteit wordt toegelaten, is in staat om de eerste twee kwesties door te beredeneren en om lang genoeg aan Michigan te denken om zich te herinneren dat de misdaadstad Detroit in die staat ligt. We weten dat dezelfde studenten veel ingewikkeldere vraagstukken kunnen oplossen als ze de neiging om af te gaan op hun eerste ingeving kunnen onderdrukken. Maar het gemak waarmee ze genoegen nemen met hun eerste ingeving is verontrustend. ‘Lui’ lijkt een harde kwalificatie van de zelfcontrole van deze jonge mensen en hun Systeem 2, maar is toch passend. De mensen die de zonde van intellectuele luiheid kunnen weerstaan, kunnen we meer ‘betrokken’ noemen. Deze flexplek huren zwolle individuen zijn alerter, intellectueel actiever, minder snel bereid om genoegen te nemen met op het eerste gezicht aanlokkelijke antwoorden, sceptischer ten opzichte van hun eigen ingevingen. De psycholoog Keith Stanovich zou ze rationeler noemen.12

Een nuttige personificatie

Een nuttige personificatie Ik probeer u steeds over te halen de twee systemen als individuen in onze hersenen te zien, met eigen persoonlijkheden, vermogens en beperkingen. Vaak gebruik ik zinnen waarin de systemen de hoofdpersoon zijn, zoals ‘Systeem 2 berekent de vermenigvuldiging’. Dergelijk taalgebruik wordt in professionele kringen als doodzonde gezien, aangezien de gedachten en handelingen van een persoon beschreven worden aan de flexplek huren amsterdam hand van gedachten en handelingen van kleine mannetjes in ons hoofd.6 Grammaticaal is de zin over Systeem 2 vergelijkbaar met: ‘De butler steelt het kleingeld.’ Mijn collega’s zouden erop wijzen dat de handelingen van de butler het verdwijnen van het kleingeld verklaart en dat de zin over Systeem 2 niet direct aangeeft hoe vermenigvuldigingen worden berekend. Mijn antwoord zou dan zijn dat de korte personificatie waarmee de berekening aan Systeem 2 wordt toegeschreven als beschrijving moet worden opgevat, en niet als verklaring. De zin heeft enkel betekenis omdat flexplek huren leeuwarden we al het een en ander over Systeem 2 weten. De zin is een korte versie van het volgende: ‘Hoofdrekenen is een vrijwillige activiteit die enige inspanning vergt, die niet moet worden uitgevoerd
1. De hoofdpersonages 3 7
tijdens het keren in druk verkeer en die vergezeld gaat van verwijde pupillen en een snellere hartslag.’ De uitspraak ‘autorijden in normale omstandigheden wordt geregeld door Systeem r’ betekent dat het besturen van een auto bijna automatisch gaat, zonder veel moeite. De uitspraak impliceert ook dat een ervaren bestuurder op een lege weg gewoon een gesprek met zijn bijrijder kan voeren. Tot slot betekent ‘Systeem 2 voorkwam dat James verkeerd op de belediging reageerde’ dat James agressiever zou hebben gereageerd als zijn zelfbeheersing verstoord zou zijn geweest (bijvoorbeeld door alcoholgebruik). Systeem r en Systeem 2 nemen in dit boek zo’n belangrijke plaats in, dat ik absoluut duidelijk wil maken dat het fictieve personages zijn. Systeem r en 2 zijn geen systemen in de zin van flexplek huren rotterdam entiteiten die een bepaalde wisselwerking hebben. Bovendien er is geen aanwijsbaar deel in onze hersenen waarin de systemen zijn gezeteld. U kunt zich nu met recht afvragen, wat voor nut heeft het om in een serieus boek fictieve personages met gekunstelde namen te introduceren? Het antwoord is dat de personages handig zijn, vanwege bepaalde eigenaardigheden in onze hersenen. Een zin wordt eerder begrepen als beschreven wordt wat een actor (Systeem 2) doet, en niet wat een actor is of welke kenmerken een actor heeft. Met andere woorden, ‘Systeem 2′ is een beter onderwerp van een zin dan ‘hoofdrekenen’. Ons brein, en vooral Systeem r, lijkt uitermate goed geschikt te zijn voor het vertellen en interpreteren van verhalen over actieve actoren, met flexplek huren zwolle persoonlijkheden, gewoonten en vermogens. Waarschijnlijk kreeg u direct een negatief beeld over onze butler; u verwacht nu meer ondeugdelijk gedrag van hem en zult hem langer onthouden. Ik hoop dat hetzelfde gebeurt met mijn fictieve personages.

Een lopend onderzoeksprogramma

 

Veel mensen die Amos kenden, dachten dat hij de intelligentste persoon was die ze ooit ontmoet hadden. Hij was briljant, goed van de tongriem gesneden en charismatisch. Hij had ook een uitstekend geheugen voor grappen en flexplek huren amsterdam wist ze uitzonderlijk goed te gebruiken om een punt in zijn betoog te verdui­delijken. Als Amos erbij was, kon het nooit saai worden. Op dat moment was hij tweeëndertig en ik vijfendertig.

Amos vertelde het gezelschap over een lopend onderzoeksprogramma aan de Universiteit van Michigan om antwoord te krijgen op de vraag: hebben mensen goede intuïties op het punt van statistiek? We wisten al dat mensen gevoel hebben voor grammatica. Op vierjarige leeftijd past een kind in zijn spreken al moeiteloos grammaticale regels toe, hoewel hij er geen idee van heeft dat zulke regels bestaan. Hebben mensen flexplek huren leeuwarden ook zo’n intuïtief gevoel voor de basisprincipes van statistiek? Amos rappor­teerde dat het antwoord een gematigd ‘ja’ was. We hadden een levendig debat in het seminar en kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat een gematigd ‘nee’ toepasselijker was.

Amos en ik hadden de uitwisseling erg gewaardeerd en geconcludeerd dat intuïtieve statistiek een interessant onderwerp was en dat het leuk zou zijn het gezamenlijk te verkennen. Die vrijdag lunchten we samen in Café Rimon, de geliefkoosde pleisterplaats van bohémiens en hoogleraren in Jeruzalem, en maakten we een plan voor een onderzoek naar de statisti­sche intuïties van hoogopgeleide onderzoekers. In het seminar waren we tot de conclusie gekomen dat onze eigen intuïties tekortschoten. Ondanks het feit dat we jarenlang statistiek hadden onderwezen en gebruikt, had­den we geen intuïtief gevoel flexplek huren rotterdam ontwikkeld voor de betrouwbaarheid van statistische resultaten uit kleine steekproeven. Onze subjectieve beoorde­lingen waren bevooroordeeld: we waren veel te snel bereid om onder­zoeksgegevens op grond van ontoereikend bewijs te accepteren, en in ons eigen onderzoek geneigd om te weinig waarnemingen te verzamelen.1 Het doel van ons onderzoek was na te gaan of andere onderzoekers aan het­zelfde manco leden.

We stelden een enquête op met realistische scenario’s van statistische kwesties die zich in onderzoek voordoen. Amos verzamelde de reacties van een groep deskundige deelnemers tijdens een bijeenkomst van de Society of Mathematical Psychology, onder wie de auteurs van twee sta­tistische handboeken. Zoals we verwachtten, bleken onze deskundige collega’s, net als wijzelf, veel te optimistisch over de kans dat het flexplek huren zwolle resultaat van een experiment met een kleine steekproef succesvol gerepliceerd kon worden. Ze gaven ook verkeerd advies aan een fictieve postdocstudent over het aantal waarnemingen dat ze zou moeten verzamelen. Zelfs sta­tistici waren geen goede intuïtieve statistici.

Supply chain management (SCM)

Transport Door supply chain management (SCM) zijn de logistieke stromen tussen industrie en handel steeds dunner, maar hoogfrequenter geworden. Directe distributie wordt dan ook steeds minder lonend. Dit probleem treedt in versterkte mate op bij e-business naar consumenten en industriele afnemers. Logistieke samenwerking tussen toeleveranciers wordt door zowel fabrikanten als retailers gezien als een goede oplossing voor het verdichten van logistieke stromen.
Ondernemingen die lauter hun flexplek huren amsterdam bestaande assortiment aan bestaande klanten te koop aanbieden hoeven hun logistieke processen nauwelijks aan te passen. Bedrijven daarentegen die hun hele supply chain via het internet willen aansturen, schakels in de supply chain willen overslaan en van de gelegenheid gebruikmaken om het assortiment te verbreden, bevinden zieh in het andere uiterste. Een goed voorbeeld van e-business is voorbeeld 2.3.
Cisco is leverancier van internetapparatuur (routers). Via Cisco Connection Online kunnen klanten zelf hun computers samenstellen. De website checkt de klantenorders op eventuele fouten. Een order die flexplek huren leeuwarden tegelijk een Franse handleiding en een Engelse stroomkabel bevat, lijkt op het eerste gezicht niet logisch. Op dat moment kamt de site tussenbeide en vraagt de klant om een bevestiging. Elke klant die de site bezoekt en een bestelling plaatst, kan meteen ook zien hoeveel dat hem zal kosten, alles inbegrepen. Klanten die al een bestelling hebben uitstaan, kunnen via de site de status van hun order nakijken. Verder kan de klant op de site terecht voor nieuwe softwarereleases, technische documentatie en publicaties. Cisco concen
treert zieh op zijn kerncompetentie en besteedt de rest uit. De Europese markt wordt bediend vanuit de assemblagefabriek van Jabil Circuit in Schotland. Jabil Circuit regelt de volledige afhandeling van de klantenorder: assemblage, verpakking en verzending. Elke nieuwe of gewijzigde order verschijnt via het internet direct in het systeem van Jabil Circuit en de betrokken partners in de supply chain. Zij kunnen direct maatregelen nemen, zoals materiaal inkopen of flexplek huren rotterdam transport regelen. Als het moet, kan Cisco vanuit zijn productiefaciliteit in Schotland binnen 24 uur een op maat gemaakt product in heel West-Europa bij de klant op de stoep hebben staan. Via het internet is de hele virtuele demand en supply chain zichtbaar.
Vooralsnog zijn het bedrijven als Amazon.com en Dell die succesvol zijn. E-businessgoeroe Roel Pieper gelooft niet dat bestaande oude-economieondernemingen met nieuwe internettechnologieen om kunnen gaan. Zij zijn met hun huidige organisatiestructuur niet in staat om snel veranderingen flexplek huren zwolle te ondergaan. De VLM-werkgroep signaleert barrieres, zoals nog niet voldoende vertrouwen tussen leveranciers en afnemers ende vaak gebrekkige kwaliteit van informatie. Dat zijn geen nieuwe problemen, maar ze worden met e-business wel uitvergroot.

PDM en ERP

Koppelingen Met een koppeling van PDM en ERP worden veel misverstanden en fouten Koppeling in de productie en in het inkooptraject voorkomen. Stel dat om een of andere reden een ontwerper een wijziging in zijn tekening en bijbehorende stuklijst moet aanbrengen nadat hij alles al heeft doorgegeven aan de werkvoorbereiding. In de traditionele situatie is de kans flexplek huren amsterdam groot dat die wijzigingen niet ofte laat bij de productie terechtkomen. In een PLMconcept worden die wijzigingen echter rechtstreeks doorgevoerd in het ERP-systeem. De inkopers en productiemensen zijn dus onmiddellijk op de hoogte van de veranderingen. Een fout herstellen op de tekentafel kost €5. Diezelfde fout herstellen tijdens de productie kost €50. En wanneer die fout bij de klant wordt ontdekt en moet worden gerepareerd, kost het €500. Zo liggen de verhoudingen een beetje. Hoe complexer het product, des te hager zijn de gevolgkosten. Een ontwerpfout bij vliegtuigbouw kan flexplek huren leeuwarden miljoenen euro’s kosten.
In het PLM-denken van de meeste leveranciers ligt de koppeling tussen de ontwerpafdeling, de afdeling productie en de logistieke afdelingen het meest voor de hand. Toch is de integratie van de systemen die de onderhouds- en serviceafdelingen gebruiken volgens deskundigen ook van groot belang. De manier waarop producten in de dagelijkse praktijk werken – de foutmeldingen en storingen, de reparaties en het vervangen van onderdelen bevat informatie waarmee een ontwerper uiteindelijk zijn voordeel kan doen bij het maken van een nieuw product. Omgekeerd kan de onderhoudsafdeling het PLM-systeem raadplegen voor productinformatie en over de vraag hoe het beste onderhoud is te plegen. Het is dan wel noodzakelijk dat de systemen met elkaar kunnen communieeren. Of in ieder geval elkaars taal kunnen verstaan.
TUSSENVRAAG 2.5 Je zou de flexplek huren rotterdam stelling kunnen verkondigen dat marketing voorstander is van PLM en logistiek daar niet op zit te wacllten. Verklaar deze tegenstelling eens in eigen woorden.
2.3.4 lnnovatie Voorafgaand aan de introductie van een nieuw product ( of nieuwe dienst) op de markt, heeft er productontwikkeling plaatsgevonden. Dit is een voorbeeld van technologische flexplek huren zwolle innovatie.
Technologisch innoveren is het econornisch succesvol introduceren van een nieuw product op de rnarkt of het econornisch doeltreffend aanwenden van een nieuw productieproces in een bepaald productiesysteern.

Logistiek in dienstverlening

Logistiek in dienstverlening
In de luchtvaartindustrie is logistiek geen onbekende, omdat de luchtvaart er van oudsher op gericht is om vervoer te bewerkstelligen, en logistiek van oudsher met vervoer in verband wordt gebracht. Maar ook in de luchtvaart gaat logistiek veel verder dan vervoer.
Door privatisering en flexplek huren amsterdam consolidatie in de luchtvaart zijn er vaak grote luchtvaartmaatschappijen ontstaan. Als men daarbij de groeiende vraag naar vervoer en de steeds veeleisender worden de passagier optelt, is het niet raar dat deze maatschappijen voor een moeilijke klus staan. Ze bezitten heel dure productiemiddelen (vliegtuigen) en hebben klanten (de passagiers) die steeds meer eisen en die vliegen meer en meer als iets gewoons zien. Ook zit flexplek huren leeuwarden het risico aan het einde van de distributieketen; alle kosten zijn dus voor de luchtvaartmaatschappij totdat de passagier op zijn bestemming is. Hoe pas je dit optimaal in elkaar? Hoe voorkom je dat vliegtuigen stilstaan of niet optimaal bezet zijn; en voldoe je ook aan de vraag van de klant, namelijk zo snel en comfortabel mogelijk van A naar B vliegen, op tijdstippen die hem het best uitkomen? Hoe houd je de kosten onder controle en hoe onderscheid je jezelf van de concurrentie? Logistiek kan helpen deze vragen te beantwoorden. Logistiek in de luchtvaart omvat de organisatie, planning, besturing en het resultaat van de passagiersstromen vanaf de flexplek huren rotterdam ontwikkeling van het netwerk ende aankoop van het ticket voor de bestemde reis; het vervolgens samenstellen van de afzonderlijke vluchtcomponenten tot de vlucht, en de uiteindelijk uitgevoerde vlucht door de passagier met de bedoeling deze flexplek huren zwolle passagier tevreden te stellen tegen zo laag mogelijke kosten met een optimaal gebruik van vliegtuigen en personeel.

De maakbare samenleving

Een van die oplossingen die mijn scenario zo’n happy ending gaven, ademt dan ook sterk de sfeer van de maakbare samenleving van die tijd. Uitgangspunt was dat er altijd te weinig werk zou zijn voor te veel mensen – Rifkins End ofWork avant la lettre. Maar dat hoefde toch helemaal geen probleem te zijn? Ik moet daarbij ongetwijfeld Marx’ ‘rijk der vrijheid’ in gedachten kantoorruimte huren amsterdam hebben gehad: ‘s morgens jagen, ‘s middags vissen ( of omgekeerd, dat heb ik nooit goed kunnen onthouden). Ofwel, de mens wordt ontslagen van de doem om in het zweet zijns aanschijns zijn brood te verdienen omdat de machine zijn taak kantoorruimte huren leeuwarden heeft overgenomen. En dus bedacht ik dat de vervroegde uittreding (VUT) vervangen zou worden door een flexibele uittreding (FUT). ledere werknemer kreeg een FUT-recht, een periodiek terugkerende uitkering die hem in staat zou stellen zijn werk tijdelijk te onderbreken. Allereerst zou daarmee het schaarse werk rouleren over een actieve beroepsbevolking van telkens wisselende samenstelling. En de kantoorruimte huren rotterdam werknemers zouden van dit nieuwe recht ongetwijfeld een nuttig en creatief gebruik maken. Met name zouden zij zieh door scholing verder ontwikkelen, waardoor het menselijk kapitaal oneindig zou toenemen. Het is zorgverlof geworden, en dan voor eigen rekening.
Aan de binnenkant van het werk zou kantoorruimte huren zwolle zieh een proces van ont-hierarchisering voltrekken. In sectoren die weinig of geen kapitaal vergen, zag ik tal van kleine bedrijfjes ontstaan. Hoger opgeleiden zouden massaal een eigen onderneming beginnen, vaak met hun voormalige werkgever als belangrijke klant.

De benadering via de bedrijfstakken

Maar als men toch de benadering via de bedrijfstakken wil volgen, doet zieh eerder een omgekeerde ontwikkeling voor: de werkgelegenheid stroomt naar die sectoren waar deze het minst door de techniek kan worden vervangen. De landbouw, zo is gebleken, kon tot op zeer grote hoogte worden kantoorruimte huren amsterdam gemechaniseerd, zodat de agrarische sector, althans in het geindustrialiseerde deel van de wereld, slechts enkele procenten van de beroepsbevolking omvat. De mechanisering en automatisering van de industriele productie lijkt minder ver te kunnen worden doorgevoerd. In de lasstraat van een autofabriek vinden we robots, maar de assemblage is nog steeds handwerk. De meest vergaande prognoses veronderstellen dat tot ver in de 21e eeuw nog altijd zo’n 15% van de beroepsbevolking in de industrie zal werken; aanzienlijk meer dan de 2 a 3% in de agrarische sector. In de dienstensector ten slotte is de vervanging van menselijke arbeid door machines het moeilijkste te realiseren. Ook de geldautomaat heeft-althans tot op heden – het bankkantoor niet helemaal overbodig gemaakt. De informatie- en communicatietechnologie dient hier kantoorruimte huren leeuwarden eerder ter ondersteuning van het werk dan als vervanging daarvan. Dienstverlening is en blijft in eerste instantie mensenwerk. De belangrijkste tegenwerping is echter: waar blijft de productiviteitswinst? In hoofdstuk 1 werd het voorbeeld gegeven van de denkbeeldige tv-fabriek die een productiviteitsgroei realiseert van 2%. Dat betekent dat deze onderneming met dezelfde bezetting 2% kantoorruimte huren rotterdam meer tv-toestellen kan produceren, of hetzelfde aantal toestellen met 2% minder mensen. In beide gevallen ontstaat meer welvaart: 6f omdat de Ionen van de arbeiders in deze fabriek met 2% kunnen worden verhoogd, 6f omdat de tv-toestellen 2% goedkoper kunnen worden. Die welvaartsstijging moet ergens terechtkomen en daar vervolgens leiden tot meer koopkrachtige vraag. Niet noodzakelijkerwijs een vraag naar meer industrieproducten, maar bijvoorbeeld naar verre kantoorruimte huren zwolle vakantiereizen. Dan verdwijnt er inderdaad werkgelegenheid in de industrie, maar ontstaan nieuwe banen bij de reisbureaus. Want er is geen grens aan de menselijke behoeften en daarmee zou de potentiele werkgelegenheid in theorie onbegrensd moeten zijn.

Van bottom up naar top down

De universitaire research levert veel doodgeboren kindjes op. ‘Dat is zeker waar’, zegt Gunnink. ‘Je hebt altijd een paar kampioenen nodig die verder kijken dan vandaag of morgen. Mensen die binnen een bedrijf als Airbus hun nek uitsteken. Want, als je zegt dat je gelooft in een bepaald kantoorruimte huren amsterdam product en het wordt niks, dan is dat bepalend voor je carriereperspectief.Je wordt geassocieerd met een mislukking.Als je carrierebewust bent, wacht je af tot iets nieuws een succes wordt. ‘En als ik kijk wie de sleutelpersonen zijn geweest, dan moet ik niet mijn eigen groep tekortdoen.Want als zo’n project aan een zijden draadje hangt, hangt de positie van mensen ook aan een zijden draadje. Hun geloof in het product was zo groot dat ze domweg zijn doorgegaan. Zij hebben alle ups en downs kantoorruimte huren leeuwarden meegemaakt.Tussen 1991 en 1 997 heeft drie keer hun baan op de tocht gestaan en daarna, in de periodeAirbus, nog een paar keer.Want de industrie denkt op de heel korte termijn.’ Fundamenteel onderzoek telt vele onzekerheden, dat is inherent aan het proces. Maar de weg tussen onderzoeksresultaat en kantoorruimte huren rotterdam toepassing kent evenzovele valkuilen.
Van bottom up naar top down
In 1999 kwam het project in de beslissende fase. DurfdeAirbus het aan om het nieuwe materiaal te verwerken? En had men voldoende vertrouwen in StorkAerospace om het materiaal te produceren? Voor Stork was de afweging of met het nieuwe product geld te verdienen viel en hoe groot de risico’s waren.Want het was duidelijk dat het zou gaan om grootschalige productie en kantoorruimte huren zwolle het productieproces moest nog ontwikkeld worden. ‘Je hebt het dan niet meer over miljoenen, maar over vele tientallen miljoenen’, zegt Kees de Koning, president van StorkAerospace.’Het product was nu bekend, maar hoe moest het gemaakt worden? Daarvoor moest een heel nieuwe fabriek worden ingericht.’

Een onderverdeling

Binnen dit beroep als geheel is nog een onderverdeling gemaakt naar management op wetenschappelijk niveau, op hoog niveau, en op middelbaar niveau. De eerste twee subcategorieen blijken het snelst te kantoorruimte huren amsterdam groeien, terwijl het aantal middenkaderfuncties stagneert. ‘De bevindingen betreffende de managementbanen zouden kunnen duiden op de dominantie van vormen van rationalisering van bestuurslagen binnen arbeidsorganisaties die met name ten koste gaan van het aandeel van het middenkader’, concluderen de onderzoekers. De verdringing gaat door. Onder de oppervlakte gaat de verdringing door. We kwamen dit verschijnsel al tegen in hoofdstuk 7, eveneens kantoorruimte huren leeuwarden gebaseerd op de reeks onderzoeken naar de kwaliteit van het Nederlandse arbeidsbestel. In deze onderzoeken wordt een vergelijking gemaakt tussen enerzijds het feitelijke opleidingsniveau van werkenden en anderzijds het niveau dat hun functie feitelijk vereist. Grafiek 8 toonde de mate van ‘onderbenutting van het menselijk kapitaal': de overscholing, ofwel het aantal mensen dat ‘onder hun niveau werkt’. Overscholing leidt tot neerwaartse verdringing. Daarvan is sprake als de academicus een functie op hbo-niveau vervult, de hbo’er werk doet dat ‘eigenlijk’ voor een mbo’ er is bestemd enzovoort.
Ook van dit verschijnsel kantoorruimte huren rotterdam zagen we in voorgaande hoofdstukken een aantal voorbeelden. Het werk in de autofabriek, die traditioneel plaats bood aan grote aantallen ongeschoolden, ‘is niet meer zo stompzinnig als vroeger’, aldus de personeelsmanager. Het vergt een flexibiliteit ‘die je niet van ongeschoolden kunt verwachten. Bij ons geldt: wie geen vakopleiding heeft, heeft hier geen kans.’ Het callcenter werft voor het kortcyclische werk dat het biedt ‘boven de bodem van de arbeidsmarkt’. Als minimum selectiecriterium hanteert de belfabriek mbo-niveau. Hetzelfde geldt voor de brouwerij die zijn productiesysteem inmiddels geheel heeft geautomatiseerd. Daarmee kantoorruimte huren zwolle wordt ongeveer een derde van de beroepsbevolking uitgesloten van dit soort werk. Het is precies die groep die volgens een studie van de OESO tot de ‘problematische alfabeten’ gerekend moeten worden (zie hoofdstuki, grafiek 3).