Bescherming van de Rechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In 1950 heeft een aantal Europese staten het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ook wel Verdrag van Rome genoemd, in het leven geroepen. Nederland neemt deel aan dit verdrag en heeft dus verklaard zich aan de regels van dit verdrag flexplek huren amsterdam te zullen houden.
Ad b Grondwet De belangrijkste regeling van de staatsinrichting vormt de Grondwet. Zij regelt in hoofdlijnen de inrichting van de staat en verleent de burger een aantal belangrijke individuele grondrechten. Grondrechten zijn rechten van de burgers tegenover de staat. Ter beveiliging tegen staatswillekeur zijn deze rechten in het gewichtigste staatsstuk, de Grondwet, geplaatst. In paragraaf 2.6 wordt dieper op de grondrechten ingegaan. De Grondwet kan worden omschreven als een wet waarin de beginselen zijn neergelegd op basis waarvan de staat en zijn onderdelen bestuurd worden, waarin de organen zijn aangewezen die met dat flexplek huren leeuwarden bestuur belast zijn, en waarin de wijze wordt geregeld waarop conflicten tussen die organen, bij het verrichten van hun taak ontstaan, worden opgeheven. Meer dan een wet van grondslagen en beginselen is de Grondwet niet. Het is duidelijk dat de Grondwet zich tot de beginselen van het staatsrecht moet bepalen. Zij zou anders niet alleen te uitvoerig en te omvangrijk worden, maar ook te weinig flexibel omdat beginselen voor geruime tijd kunnen gel
30 2 Staatsrecht algemeen
den, maar de toepassing en uitwerking van die beginselen zich moeten aanpassen aan tijden en omstandigheden die wisselen en veranderen. Een grondwet, die in tegenstelling tot andere wetten niet gemakkelijk gewijzigd kan worden en dus een zekere stroefheid bezit, leent zich om die reden niet tot het regelen van allerlei bijzonderheden die voor de werking van de door haar aangenomen beginselen nodig zijn. Voor het wijzigen van de Grondwet is een bijzondere, met flexplek huren rotterdam veel waarborgen omklede procedure voorgeschreven. Hierop zal worden ingegaan in subparagraaf 2.3.1.
Ad c Statuut van het Koninkrijk Wanneer we het begrip staatsrecht op het Koninkrijk der Nederlanden betrekken, moeten we daarbij onderscheid maken tussen het Statuut van het Koninkrijk en de Nederlandse Grondwet. Hierbij is het Statuut – geldend voor Nederland en de Nederlandse Antillen -van een nog hogere orde dan de Grondwet. Beide staatsregelingen wijzen het staatshoofd (Koning) aan, de inrichting van de volksvertegenwoordiging, lagere territoriale organen, de verhouding tussen regering (Koning en ministers) en de volksvertegenwoordiging en tussen het Rijk en zijn onderdelen. De Grondwet flexplek huren zwolle geldt uitsluitend voor Nederland.
Ad d Organieke wetten Organieke wetten zijn wetten die door de Grondwet worden geëist ter verdere uitwerking van de Grondwet. De Grondwet zelf geeft vaak alleen de hoofdzaken weer en laat nadere detaillering over aan de gewone wetgever.

Publiekrecht vastgoed

Onder de titel Publiekrecht vastgoed behandelt dit boek de belangrijkste publiekrechtelijke rechtsregels, waarvan kennis noodzakelijk is voor de praktijk van de makelaardij in het flexplek huren amsterdam algemeen en voor het makelaardijexamen in het bijzonder. Eerst richt de aandacht zich op de rechtsregels in hun algemeenheid en daarna op meer specifieke rechtsregels. Bij deze laatste komen aan de orde de regels die de inrichting van de staat bepalen, de algemene regels van bestuursrecht en rechtsregels die van belang zijn voor bouwen, wonen, de inrichting en gebruik van de ruimte, bescherming van de natuur en het milieu. Ten slotte komen in dit boek nog enkele wetten ter sprake die zijdelings flexplek huren leeuwarden van belang zijn voor de makelaardij.
Kennis van de behandelde materie is om meerdere redenen belangrijk voor de makelaardij. Makelaars moeten hun werk doen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Intermenselijke verhoudingen worden steeds zakelijker. De grond waarop wij leven wordt een steeds schaarser goed. Niet alleen hebben steeds meer mensen behoefte aan flexplek huren rotterdam grond, ook de overheid claimt steeds meer ruimte. Daarnaast neemt het aantal beperkingen in het gebruik van gronden en gebouwen steeds meer toe. De samenleving wordt hierdoor steeds complexer. De kans op conflicten tussen overheid en burgers neemt toe en de behoefte aan duidelijke regels groeit. Van de makelaar wordt verwacht dat hij/zij een gedegen kennis heeft van deze rechtsregels. Wettelijke beperkingen in de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak bepalen immers in hoge mate de flexplek huren zwolle waarde ervan. Gebrekkige kennis van de wetgeving kan leiden tot gebrekkige adviezen en contracten, wat vervolgens weer kan leiden tot schadeclaims en rechtszaken.

Handige heuristieken

Het is niet verrassend dat handige heuristieken als representativiteit en beschikbaarheid gebruikt blijven worden, zelfs al leiden ze soms tot fouten in voorspellingen of schattingen. Wat wellicht wel verrassend is, is het onvermogen van mensen om fundamentele statistische principes als flexplek huren amsterdam regressie naar het gemiddelde of de invloed van steekproefomvang op variabiliteit te onderkennen! Hoewel iedereen in het dagelijkse leven te maken krijgt met situaties waaruit deze regels zouden moeten blijken, ontdekken slechts weinig mensen uit zichzelf de principes van steekproefomvang en regressie. Statistische principes worden niet onderkend omdat de relevante instanties niet goed worden gecodeerd. Zo ontdekken mensen niet dat opeenvolgende regels in een tekst meer variatie in gemiddelde woordlengte kennen dan opeenvolgende bladzijden, omdat ze eenvoudigweg niet letten op de gemiddelde woordlengte in afzonderlijke regels of bladzijden. Men ontdekt dus flexplek huren leeuwarden ook niet de relatie tussen steekproefomvang en steekproefvariabiliteit, hoewel er voldoende gegevens beschikbaar zijn. Het gebrek aan een passende code verklaart ook waarom mensen de biases in hun oordelen en schattingen meestal niet opmerken. Iemand kan in principe leren of zijn oordelen extern gekalibreerd zijn door bij te houden hoeveel uitkomsten daadwerkelijk plaatsvinden in de groep van uitkomsten waaraan hij dezelfde kans toekent. Het is echter niet natuurlijk om uitkomsten te groeperen op basis van geschatte kans, en zonder dergelijke groepering is het onmogelijk voor iemand om te ontdekken dat (bijvoorbeeld) slechts 50 procent van de voorspellingen waaraan hij een kans van 0,90 of hoger had toegekend ook daadwerkelijk flexplek huren rotterdam uitkomt. De empirische analyse van cognitieve biases heeft bepaalde consequenties voor de theoretische en toegepaste rol van kansinschatting. Volgens de moderne beslissingstheorie25 is subjectieve kans de gekwantificeerde mening van een ideaal iemand. Specifieker gezegd wordt de subjectieve kans op een bepaalde uitkomst bepaald door de kansverhouding die die persoon bereid is te accepteren. Een intern consistente of samenhangende subjectieve kans kan voor iemand worden afgeleid als zijn flexplek huren zwolle keuze tussen kansverhoudingen aan bepaalde principes, de axioma’s van de theorie, voldoet. De afgeleide kans is subjectief in de zin dat verschillende individuen een en dezelfde uitkomst verschillende kansen mogen toekennen.

Het vermijden van fouten

Als het gaat om het vermijden van fouten zijn organisaties beter dan individuen, omdat ze naar hun aard langzamer denken en in staat zijn ordelijke procedures op te leggen. Organisaties kunnen het gebruik van nuttige controlelijsten invoeren en opleggen, en daarnaast ook uitvoeriger flexplek huren amsterdam procedures zoals voorspellen aan de hand van een referentieklasse en het premortem.6 Door het aanbieden van een specifiek vocabulaire kunnen organisaties ook bijdragen aan een cultuur waarin mensen elkaar in de gaten houden wanneer ze in de buurt van een mijnenveld komen.? Ongeacht welk product zij verder op de markt brengt, is elke organisatie een producent van oordelen en beslissingen. Elke producent moet manieren ontwikkelen om de kwaliteit van zijn producten te verzekeren, in de flexplek huren leeuwarden ontwerpfase, tijdens de fabricage en bij de laatste controles. De overeenkomstige fasen bij de productie van beslissingen zijn de inkadering van het probleem dat opgelost moet worden, het verzamelen van relevante informatie voor een beslissing en een kritische terugblik. Een organisatie die haar besluitvorming wil verbeteren, moet stelselmatig aandacht geven aan verbeterde doelmatigheid bij elk van deze fasen. Het sleutelbegrip is stelselmatigheid. Voortdurende kwaliteitscontrole is een alternatief voor de omvattende evaluaties die organisaties ondernemen in de nasleep van een ramp. Er valt nog veel te doen aan het verbeteren van besluitvorming. Eén voorbeeld uit vele is het opvallende gebrek aan stelselmatige training voor de belangrijke vaardigheid van leidinggeven aan een efficiënte bespreking. Uiteindelijk is een rijkere taal van wezenlijk belang voor het vaardig uitoefenen van constructieve kritiek. Net als in de geneeskunde is het vaststellen van beoordelingsfouten een diagnostische taak die een nauwkeurig vocabulaire vereist. De naam van een ziekte is een haakje flexplek huren rotterdam waaraan alles wat over de ziekte bekend is wordt opgehangen: vatbaarheden, omgevingsfactoren, symptomen, prognose en behandeling. Op dezelfde manier brengen etiketten als ‘verankeringseffecten’, ‘smal kader’ of ‘buitensporige samenhang’ alles wat we over een bias weten in het geheugen bij elkaar: de oorzaken, de effecten en wat we eraan kunnen doen. Er is een direct verband tussen verstandiger gesprekken bij het koffieapparaat en betere beslissingen. Beslissers zijn soms beter in staat om zich zulke gesprekken voor te stellen, ook als deze kritisch zijn, dan te luisteren naar het aarzelende stemmetje van hun eigen twijfels. Ze zullen flexplek huren zwolle betere keuzen maken wanneer ze erop vertrouwen dat hun critici verstand van zaken hebben en loyaal zijn, en wanneer ze verwachten dat hun beslissing beoordeeld zal worden op grond van hoe zij tot stand is gekomen, en niet alleen van hoe zij is uitgepakt.

Het verrassende nieuws

Het verrassende nieuws van figuur 16 is de steile teruggang van tevredenheid met het leven. De grafiek wordt doorgaans geïnterpreteerd als de weergave van een aanpassingsproces flexplek huren amsterdam waarbij de eerste vreugden van het huwelijk snel verdwijnen naarmate de ervaringen het karakter krijgen van een routine. Maar er is ook een andere benadering mogelijk die zich richt op beoordelingsheuristieken. In dat geval vragen we wat er in het denken van mensen gebeurt als hun gevraagd wordt hun leven te beoordelen. De vragen ‘Hoe tevreden bent u over uw leven als geheel?’ en ‘Hoe gelukkig bent u tegenwoordig?’ zijn niet zo eenvoudig als ‘Wat is uw telefoonnummer?’ Hoe spelen flexplek huren leeuwarden geënquêteerden het klaar om de vraag in enkele seconden te beantwoorden, zoals ze allemaal doen? Het helpt om dit eveneens als een beoordeling te beschouwen. Net als in het geval van andere vragen hebben sommige mensen misschien een kant-en-klaar antwoord, dat ze ook gegeven hebben bij een andere gelegenheid waarop ze hun leven beoordeelden. Maar anderen, en waarschijnlijk de meesten, vinden niet snel een reactie op de vraag die hun werd gesteld en maken hun taak automatisch eenvoudiger door deze reactie te vervangen door een andere vraag te beantwoorden. Hier is Systeem l aan het werk. Wanneer we in dit licht naar figuur 16 kijken, neemt deze een andere betekenis aan. Een omvattende beoordeling van het leven kan worden vervangen door antwoorden op een groot aantal eenvoudige vragen. U herinnert zich het onderzoek waarin studenten net daarvoor gevraagd was hoeveel dates ze in de vorige maand flexplek huren rotterdam gehad hadden. Zij rapporteerden hun ‘tegenwoordige geluk’ alsof het daten het enige belangrijke punt in hun leven was.3 In een ander bekend experiment van hetzelfde type vroegen Norbert Schwarz en zijn collega’s aan proefpersonen in hun laboratorium een vragenlijst over tevredenheid met hun leven in te vullen. 4 Voordat ze aan deze taak begonnen, werd hun echter gevraagd een blad papier voor de proefleider te fotokopiëren. De helft van de proefpersonen vond een dubbeltje op de kopieermachine, dat daar door de proefleider was neergelegd. Dit kleine gelukkige voorval leidde tot een flexplek huren zwolle duidelijke verbetering in de door proefpersonen gerapporteerde tevredenheid met hun leven als geheel! Een stemmingsheuristiek is ook een manier om vragen over tevredenheid met je leven te beantwoorden.

Een onderzoek

De grafieken in figuur 15 laten profielen zien van de ervaringen van twee patiënten die een pijnlijke colonoscopie ondergaan, ontleend aan een onderzoek dat Don Redelmeier en ik samen hebben opgezet. Redelmeier, een arts en onderzoeker aan de Universiteit van Toronto, heeft dit onderzoek aan het begin van de jaren negentig uitgevoerd. 4 De procedure bij dit onderzoek kantoor huren amsterdam wordt nu routinematig toegepast bij de toediening van een verdovend middel in combinatie met een amnestisch middel, maar op het moment van onze dataverzameling waren deze middelen nog niet algemeen in gebruik. Bij de patiënten werd om de 60 seconden nagegaan welk niveau van pijn ze op dat moment ervoeren. De in beeld gebrachte gegevens liggen op een schaal waarbij o staat voor ‘geen enkele pijn’ en 10 voor ‘ondraaglijke pijn’. Zoals u kunt zien varieerde de ervaring van elke patiënt kantoor huren leeuwarden aanzienlijk tijdens de behandeling, die voor patiënt A 8 minuten duurde en voor patiënt B 24 minuten. De laatste meting van o pijn werd uitgevoerd na afloop van de behandeling. In totaal namen er 154 patiënten aan het experiment deel; de kortste behandeling duurde 4 minuten en de langste 69 minuten.
Kijk vervolgens naar een gemakkelijke vraag: aangenomen dat de twee patiënten de pijnschaal op dezelfde manier gebruikten, welke patiënt leed dan het sterkst? Hierover kunnen de meningen moeilijk verschillen. Iedereen is het erover eens dat patiënt B het meest te verduren kreeg. Patiënt B onderging willekeurig welk niveau van pijn ten minste even lang als patiënt A, en het ‘gebied onder de curve’ is voor B duidelijk groter dan voor A. De belangrijkste factor is natuurlijk dat de behandeling van B veel langer duurde. Ik zal de metingen aan de hand van op verschillende momenten gerapporteerde pijn hedonimeter-totalen noemen. Toen de kantoor huren rotterdam behandeling was afgelopen werd aan alle patiënten gevraagd ‘de totale hoeveelheid pijn’ aan te geven die ze tijdens de behandeling hadden ervaren. De formulering was bedoeld om hen te laten nadenken over het geheel van de pijnervaring die ze gerapporteerd hadden, zodat ze de hedonimeter-totalen zouden reproduceren. Maar tot onze verrassing deden de patiënten dit helemaal niet. De statistische analyse bracht twee gegevens aan het licht die kenmerkend zijn voor een patroon dat we ook in andere experimenten hebben waargenomen: • De regel van piek en afloop: de omvattende kantoor huren zwolle retrospectieve beoordeling werd goed voorspeld door het gemiddelde van het pijnniveau op het pijnlijkste moment van de ervaring en aan het einde. • Verwaarlozing van duur: de duur van de behandeling had geen enkel effect op de beoordeling van de totale pijn.

Afzonderlijke beoordelingen

Bij afzonderlijke beoordelingen zal iedereen het erover eens zijn dat John erg lang is en Jim niet, omdat ze aan de hand van verschillende normen vergeleken worden. Als je een direct vergelijkende vraag gesteld krijgt, ‘Is John even lang als Jim?’, zul je ontkennend antwoorden. Dit is niet verrassend en houdt weinig onduidelijkheid in. Maar in andere situaties kan het proces waarlangs objecten en gebeurtenissen hun eigen vergelijkingscontext kantoor huren amsterdam meebrengen voor belangrijke zaken tot onsamenhangende keuzen leiden. Het is niet de bedoeling bij u de indruk te wekken dat afzonderlijke en gecombineerde beoordelingen altijd met elkaar botsen, of dat beoordelingen volstrekt chaotisch zijn. Onze wereld wordt opgedeeld in categorieën waarvoor we normen hebben, zoals zesjarige jongens of tafels. Beoordelingen en voorkeuren hangen binnen categorieën samen, maar kunnen die samenhang verliezen wanneer de beoordeelde objecten tot verschillende categorieën behoren. Beantwoord bijvoorbeeld de volgende drie vragen:
Wat vind je lekkerder, appels of peren? Wat vind je lekkerder, biefstuk of gehakt? Wat vind je lekkerder, appels kantoor huren leeuwarden of biefstuk?
De eerste en de tweede vraag hebben betrekking op zaken die tot dezelfde categorie behoren en dan weet u ook direct wat u lekkerder vindt. U zou dezelfde rangorde ook uit een afzonderlijke beoordeling kunnen afleiden (‘Hoeveel houdt u van appels?’ en ‘Hoeveel houdt u van perziken?) omdat appels en perziken allebei de categorie fruit oproepen. Er zal geen omslag in de voorkeur optreden omdat verschillende vruchten met dezelfde norm vergeleken worden en zowel bij een afzonderlijke als bij een gecombineerde beoordeling impliciet met elkaar kantoor huren rotterdam vergeleken worden. In tegenstelling tot de vragen over zaken binnen eenzelfde categorie is er voor de vergelijking van appels en biefstuk geen stabiel antwoord. Appels en biefstuk kunnen elkaar normaliter niet vervangen en voorzien niet in dezelfde behoefte. Je hebt soms zin in biefstuk en soms in een appel, maar je zou niet gauw zeggen dat het niet uitmaakt welke van de twee je krijgt voorgezet. Stel u voor dat u een e-mail krijgt van een organisatie die u over het algemeen vertrouwt, met een verzoek om bij te dragen aan een goed doel:
Op veel van hun broedplaatsen worden dolfijnen bedreigd door vervuiling en naar verwachting zal dit de kantoor huren zwolle dolfijnenpopulatie doen afnemen. Met steun van particuliere bijdragen is een speciaal fonds in het leven geroepen om veilige broedplaatsen voor dolfijnen in te richten.

De invloed van afkeer

Kijk nu naar twee worpen. De kansen op verlies zijn teruggelopen tot 25 procent. De twee extreme uitkomsten (200 verliezen of 400 winnen) zijn in waarde inwisselbaar: ze zijn even waarschijnlijk en de verliezen wegen twee keer zo zwaar als de winsten. Maar de tussenliggende uitkomst (één verlies, één winst) is positief, en de samengestelde gok als geheel is dat ook. Nu kun je kantoor huren amsterdam getuige zijn van de kosten van een smal kader en de magie van samengestelde gokken. Hier heb je twee gunstige gokken, die elk op zich voor Sam niets waard zijn. Als ze hem bij twee verschillende gelegenheden worden aangeboden, zal hij ze beide keren afwijzen. Maar als hij de twee aanbiedingen combineert, zijn ze samen 50 dollar waard! De zaken staan er zelfs nog beter voor wanneer er 3 gokken gecombineerd worden. De kantoor huren leeuwarden uiterste uitkomsten vallen nog steeds tegen elkaar weg, maar ze zijn minder belangrijk geworden. De derde worp, hoewel waardeloos als hij op zichzelf wordt beoordeeld, heeft 62,50 dollar aan de totale waarde van het pakket toegevoegd. Tegen de tijd dat Sam 5 gokken aangeboden krijgt, zal de verwachte waarde van het aanbod 250 dollar bedragen, zal zijn kans om iets te verliezen 18,75 procent bedragen en zijn equivalent in geld 203,125 dollar. Het opmerkelijke in dit verhaal is dat Sam zijn afkeer van verlies nooit opgeeft. Maar de opeenstapeling van gunstige gokken brengt de kans op verlies snel terug, en daarmee vermindert ook de invloed kantoor huren rotterdam van afkeer van verlies op zijn voorkeuren. Nu heb ik een boodschap voor Sam als hij het aanbod van één enkele zeer gunstige gok afwijst, en voor u als u zijn onredelijke afkeer van verlies deelt:
Ik voel mee met uw afkeer van verlies bij elke gok die u aangaat, maar deze afkeer kost u een heleboel geld. Denk eens na over deze vraag: ligt u op uw doodsbed? Is dit de laatste keer dat u een kleine gunstige gok aangeboden krijgt? Natuurlijk is het niet waarschijnlijk dat u opnieuw voor precies kantoor huren zwolle dezelfde gok zult worden geplaatst, maar u zult nog vele malen de gelegenheid krijgen om aantrekkelijke gokken te beoordelen met inzetten die in verhouding tot uw rijkdom heel klein zijn.

Menselijke situaties

Veel ongelukkige menselijke situaties spelen zich af in de cel rechtsboven. Dit is de omgeving waarin mensen die tegenover heel slechte opties staan wanhopige gokken aangaan, met een grote kans kantoor huren amsterdam dat ze hun situatie verergeren in ruil voor een kleine hoop op vermijding van een groot verlies. Het aangaan van dergelijke risico’s leidt er vaak toe dat hanteerbare problemen omslaan in rampen. De acceptatie van het grote zekere verlies is te pijnlijk, en de hoop op volledige redding te aanlokkelijk, om het verstandige besluit te nemen dat het tijd is om je verlies te nemen. Dit is de omgeving waarin bedrijven die het afleggen tegen een superieure technologie, hun laatste middelen verspillen aan vergeefse pogingen om het gat te dichten. Omdat een nederlaag zo moeilijk geaccepteerd wordt, blijft de verliezende partij in een oorlog vaak nog lang doorvechten na het moment waarop de overwinning kantoor huren leeuwarden van de tegenstander duidelijk is geworden.
Gokken in de schaduw van de wet De juridische onderzoeker Chris Guthrie heeft het viervoudige patroon met succes toegepast in twee situaties waarin de eiser en de gedaagde in een burgerlijke rechtszaak een schikking overwegen. De situaties verschillen in de kracht van de zaak van de eiser. Net als in een scenario dat we al eerder gezien hebben, bent u de eiser in een burgerlijke rechtszaak waarin u een eis hebt ingediend voor een grote schadevergoeding. Het proces verloopt heel gunstig en op grond van de mening van deskundigen schat uw kantoor huren rotterdam advocaat de kans om te winnen op 95 procent. Maar voorzichtigheidshalve voegt hij hieraan toe ‘dat je de uitkomst nooit zeker weet tot de jury binnenkomt’. Uw advocaat dringt er bij u op aan om een schikking te accepteren waarbij u misschien maar 90 procent van uw eis kunt binnenhalen. U zit in het viervoudige patroon in de cel linksboven en de vraag die u bezighoudt, is: ‘Ben ik bereid om zelfs een kleine kans om niets te krijgen te accepteren? Negentig procent van de eis is een grote hoeveelheid geld en die kan ik zo in mijn zak steken.’ Er worden twee emoties opgeroepen die u beide in dezelfde richting sturen: de aantrekkelijkheid van een zekere (en substantiële) winst en de kantoor huren zuidas angst voor intense teleurstelling en spijt als je een schikking afwijst en de zaak verliest. U kunt de druk voelen die in deze situatie doorgaans leidt tot voorzichtig gedrag. De eiser met een sterke zaak is geneigd tot een afkeer van risico.

Verschillende methodologische aandachtspunten

Jack Knetch heeft ook experimenten uitgevoerd waarbij het bezitseffect op grond van subtiele manipulaties verdwijnt.14 Deelnemers gaven alleen blijk van een bezitseffect als ze een object een tijdlang fysiek in bezit hadden gehad voordat de mogelijkheid van een ruil ter sprake kwam. Economen kantoor huren amsterdam met een standaardopvatting zouden hierbij kunnen denken dat Knetch te veel tijd met psychologen had doorgebracht, omdat zijn experimentele manipulatie liet zien dat hij rekening hield met variabelen waaraan sociaal psychologen belang toekennen. In het voortgaande debat over het bezitseffect zijn de verschillende methodologische aandachtspunten van experimentele economen en psychologen duidelijk zichtbaar geworden.15 Ervaren handelaren hebben kennelijk geleerd de juiste vragen te stellen, namelijk: ‘Hoe graag wil ik die koffiebeker hebben in vergelijking met kantoor huren leeuwarden andere dingen die ik ook zou kunnen krijgen?’ Dit is de vraag die Econs zich stellen, en bij deze vraag hoort geen bezitseffect, omdat de asymmetrie tussen het plezier van krijgen en de pijn van opgeven geen rol speelt. Recent onderzoek naar de psychologie van ‘besluitvorming onder armoede’ doet vermoeden dat armen ook een groep zijn waarin we het bezitseffect niet zullen vinden. In de prospecttheorie houdt armoede in dat je onder het niveau van je referentiepunt leeft. Er zijn goederen die armen nodig hebben maar zich niet kunnen veroorloven, en daarom zitten ze altijd in een situatie van verlies. Kleine hoeveelheden geld die ze ontvangen, worden daarom waargenomen als een minder groot verlies, niet als winst. Het geld helpt arme mensen iets dichter bij het referentiepunt te komen, maar ze blijven altijd op het steile traject van de waardefunctie hangen. Mensen die arm zijn, denken als handelaren, maar de dynamiek is totaal verschillend.16 In tegenstelling tot handelaren staan armen niet onverschillig tegenover verschillen tussen winnen en opgeven. Hun probleem is dat kantoor huren rotterdam ze alleen beschikken over keuzen tussen verliezen. Geld dat aan één bepaald goed wordt besteed, betekent het verlies van een ander goed dat in plaats daarvan gekocht had kunnen worden. Voor arme mensen zijn kosten verliezen. We kennen allemaal mensen voor wie geld uitgeven pijnlijk is hoewel ze er objectief gezien goed voorstaan. Er kunnen ook culturele verschillen bestaan in de houding tegenover geld, in het bijzonder tegenover het uitgeven van geld aan bevliegingen en kleine luxes, zoals de aanschaf van een versierde koffiebeker. Een dergelijk verschil kan de grote discrepantie verklaren tussen de resultaten van het ‘koffiebekeronderzoek’ in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. r7 Koop- en verkoopprijzen lopen veel verder uiteen in kantoor huren zwolle experimenten met studenten in de Verenigde Staten dan met studenten in het Verenigd Koninkrijk. Over het bezitseffect valt nog veel te leren.