Een specifieke deelmarkt van vastgoed is de beleggersmarkt

 

De beleggersmarkt

kantoor huren Amsterdam

kantoor huren Amsterdam

Een specifieke deelmarkt van vastgoed is de beleggersmarkt: de markt van eigenaren-niet-gebruikers. Deze markt omvat de eerder besproken deel­ markten van kantoren, winkels en bedrijfsruimte. De opkomst van het beleggen in vastgoed is nauw verbonden met de trend om eigendom en gebruik van vastgoed te scheiden.

COMMERCIEEL VASTGOED

Een aantal kenmerken van de beleggingsmarkt zijn aan de orde gekomen bij de beschrijving van de kantoor-, winkel- en bedrijfsruimtemarkt. In deze paragraaf wordt eerst stilgestaan bij definities en technieken van het beleggen in het algemeen en het beleggen in kantoor huren Amsterdam  in vastgoed in het bijzonder. Daarna komen de kenmerken en trends van de Nederlandse vastgoed-beleggingsmarkt aan de orde.

BELEGGEN: RENDEMENT, RISICO EN SPREIDING

Beleggen is het omzetten van geld in een andere waarde met als doel een meerwaarde te creëren. Zo kan worden belegd in aandelen, obligaties, kunst, postzegels, etc. En dus ook in vastgoed. Door te investeren in vast­ goed, kan geld worden verdiend uit huurinkomsten (‘cash return’) en waardestijging van het object8 (‘capita) return’). Uiteraard wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk positief saldo tussen het geïnvesteerd vermogen en het vermogen dat na verloop van tijd weer kan worden vrijgemaakt. Met andere woorden, naar een zo hoog mogelijk rendement.

Het is ook bij de niet-professionele belegger wel bekend dat beleggen allesbehalve risicovrij is. Naast de beurskrach van 1 987, waar de waarde van mondiale aandelenmarkt in enkele uren tientallen procenten daalde, zijn er vrijwel dagelijks aandelenfondsen die plotseling veel minder waard worden denk aan bedrijfsruimte huren Leeuwarden (‘in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst…’). Risico is in het kader van beleggen te definiëren als de mate van onzekerheid over de toekomstige waarde van een belegging.

Er bestaat, bij rationele beleggers althans, een vaste relatie tussen het ver­ eiste rendement en het risico van een belegging. Voor relatief risicovrije beleggingen, zoals een belegging in staatsleningen, wordt genoegen geno­ men met een rendement dat iets boven de inflatieverwachting ligt. De rendementseis voor een belegging in startende bedrijven zoals kantoor huren Rotterdam is aanzienlijk hoger. Het risico dat een investering in een dergelijk bedrijf totaal verloren gaat, is ook aanzienlijk groter dan bij een investering in de Staat.

Door een grote vraag naar beleggingen met een laag risico en een beperk­ te vraag naar beleggingen met een hoog risico ontstaat er evenwicht in de markt. Beleggingen met een laag risico zijn gewild, zodat de prijs stijgt. Een stijgende aanschafprijs leidt bij een gelijkblijvende verwachting van de eindwaarde van een belegging tot een lager rendement. Voor beleggin­gen met een hoog risico geldt een omgekeerde redenering. Een en ander is ook af te leiden uit bedrijfsruimte huren Zwolle zie figuur 1.8.

De waardestijging wordt pas bij verkoop van het object geïncasseerd en er is dan feitelijk weer sprake van een ‘cash return’.

Huren van eersteklas kantoren op toplocaties in Amsterdam tot Leeuwarden

Huren van eersteklas kantoren op toplocaties in Amsterdam tot Leeuwarden

Niemand weet met zekerheid hoe de kantorenmarkt er op de middellange en lange termijn uit zal zien. De toekomst van een kantoor huren Amsterdam zal in meer of mindere mate worden vormgegeven door de volgende trends.

kantoor huren Amsterdam
kantoor huren Amsterdam

De vraag naar kantoorruimten buiten de traditionele kantorenlocaties in en nabij de Randstad zal veranderen. Decentrale locaties (goed bereikbaar en nabij landelijke woonomgevingen) zoals bedrijfsruimte huren Leeuwarden worden aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor kantoorhoudende organisaties zoals Loodgieter Amsterdam. Hierbij is het opvallend dat grotere organisaties zelfs je Schoonmaakbedrijf Amsterdam ertoe lijken over te gaan om backoffice-en front-office-activiteiten meer en meer te scheiden en deze op locaties met verschillende profielen te vestigen (centraal/decentraal, bij openbaar vervoer/bij autosnelwegen, duur/goedkoop, etc.). Aanbieders van kantoorruimten zullen moeten inspelen op deze trends.

Thematisering van locaties zal de vraag-aanbodverhouding beïnvloeden. In toenemende mate dragen kantorenlocaties thema’s, zoals bijvoorbeeld science park bedrijfsruimte huren Eindhoven, ICT-locatie, kennislocatie, hoofdkantoorlocatie of back-office-locatie. Grondeigenaren, ontwikkelaars en verhuurders dienen derhalve veel meer in doelgroepen te gaan denken.

De individuele wensen van vastgoedgebruikers spelen een steeds grotere rol bij ontwikkelingsprocessen. Kantoorgebruikers worden veeleisender, zowel ten aanzien van kwaliteit van het gebouw als de inrichting. Daarnaast worden meer eisen gesteld aan de locatie zoals die van kantoor huren Den Haag. Naast een goede bereikbaarheid en kwalitatief hoogwaardige huisvesting is voor de toplocaties de aanwezigheid van detailhandel, horeca, leisure en woonomgeving belangrijk.

Net als op iedere markt wordt op de vastgoedmarkt het aanbod afgestemd op de vraag.

Ontwikkelaars, beleggers en gebruikers wikkelen onderling allerlei koop-en huurtransacties af. De marktwaar bestaat uit bedrijfsruimte huren in Amsterdam en bedrijfs-objecten, een diverse verzameling van grond en gebouwen. Al deze gebouwen hebben als primaire functie het huisvesten van kantoorhoudende organisaties en te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden, vooral winkels. bedrijfsmatige gebruikers. etc. De vastgoedmarkt onderscheidt zich van de markten in roerende zaken doordat vastgoed de volgende speciale kenmerken bezit :

  • Lange levensduur
  • Fysiek ondeelbaar
  • Plaatsgebonden

Lange productietijd

  1. Hoge waarde per transactie
  2. Weinig verhandeld

 

kantoorruimte of bedrijfsruimte huren in Amsterdam en Leeuwarden
kantoorruimte of bedrijfsruimte huren in Amsterdam en Leeuwarden

Transacties zijn kostbaar

Bovenstaande kenmerken zijn de oorzaak van het soms sterk af wijken van gebruiken, methoden en regelgeving op de vastgoedmarkt ten opzichte van die op markten voor roerende goederen. Dit hoofdstuk behandelt bedrijfsruimte huren in Tilburg en kantoorruimte huren in Haarlem, als introductie op de volgende hoofdstukken van het boek, een aantal van deze algemene kenmerken en gebruiken. Daarnaast gaan we in op de kenmerken en trends die specifiek zijn voor de deelmarkten kantoren, winkels en
bedrijfsruimte. Het hoofdstuk sluit af met een beschrijving van de beleggingsmarkt voor vastgoed.

onderscheid eigendom en gebruik

Met de scheiding van eigendom en gebruik zijn twee deelmarkten ontstaan, die beide een aanzienlijke financiële omvang hebben. Op de koop-en verkoopmarkt ontmoeten eigenaren elkaar om het bezit van panden re verhandelen. In het geval van nieuwbouw zijn het vooral projectontwikkelaars die het eigendom verkopen aan beleggers (verhuurders). Ook bij reeds in gebruik genomen objecten vindt wisseling van eigendom plaats wanneer eigenaar-gebruikers af willen van hun bezit en als huurder wensen te opereren of tussen beleggers onderling. De huurmarkt is de plaats waar eigenaren (verhuurders) en gebruikers elkaar ontmoeten en waar huurovereenkomsten worden afgesloten.

DYNAMIEK

Op iedere markt wordt het aanbod en de prijs ervan afgestemd op de vraag : in de perfecte markt worden vraag en aanbod in evenwicht gebracht door het prijsmechanisme. Op het moment dat de vraag hoger ligt dan het aanbod, stijgt de prijs van het aanbod, waardoor de vraag afneemt. Is de vraag lager dan het aanbod, dan daalt de prijs van het aanbod, waardoor de vraag toeneemL