Mode versus trend

Mode versus trend


Duurzaam vastgoed exploiteren betekent dat de goedkoop kantoor huren amsterdam technische en economische levensduur elkaar benaderen. Dat gaat de mode voorbij, maar speelt in op trends. Kenmerkend voor trends is dat ze te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden maatschappelijke waarde in zich herbergen, blijvend zijn en voortkomen uit veranderende opvattingen over onze normen en waarden. Voor vastgoedmanagers, die immers te maken hebben met een product dat lange tijd meegaat, is het noodzakelijk kortstondige ontwikkelingen zoals modes, hypes en rages te onderscheiden van de duurzame trends.
De omslag naar consumentgericht bouwen en exploiteren van vastgoed is aan de vast- goedsector zelf aldus trendwatcher ]. Green, directeur Trends en Strategie van Philips Design: “(…) gebouwen zijn te veel ontwikkeld vanuit productie en sluiten niet aan op gevarieerde leefstijlen, levensfasen en activiteiten van mensen. De kantoor huren rotterdam centrum behoefte bij consumenten komt voort uit de sociale, economische, technische en culturele context waarin ze leven, en uit hun individuele wensen en keuzes. Een hele opgave zal dat zijn, want die stijlen kunnen veranderen tijdens de levensloop van de bewoner, en hetzelfde geldt ook voor die van de verschillende gebouwen.” (Bron: Cobouw, 24 september 2004)
De vastgoedmanager realiseert en onderhoudt vastgoed en heeft invloed op de Kantoorpand huren centrum Zwolle kwaliteit en de bijbehorende prijs. Wil de vastgoedmanager enige zekerheid hebben over de afzet van zijn vastgoed, dan moet de prijs concurrerend zijn en acceptabel voor marktpartijen. Huurders kijken niet alleen naar de huurprijs, maar ook naar het besteedbare inkomen dat overblijft na betaling van huur, energie en belastingen – de totale woonlasten. Zoals het zich nu laat aanzien lopen de kosten van elektriciteit en gas flink op. Ze vormen een steeds belangrijker deel van de woonlasten en zijn bepalend voor het huurbudget en het daaraan gerelateerde exploitatiebudget voor vastgoed. Het vermogen om als bedrijf te kunnen inschatten waar nu en in de toekomst de kansen liggen is een eerste stap op weg naar strategievorming.
Philips wil bijvoorbeeld een leidend bedrijf zijn, een wereldmerk op het gebied van gezondheid en welzijn. De boodschap is daarom ook: wij zijn geen kwetsbare elektro- nicaproducent in de conjunctuurgevoelige consumentenmarkt, maar een non-cyclisch, industriegericht bedrijf dat is geschraagd op de onontkoombare, wereldwijde trend van vergrijzing (Bron: Het Financieele Dagblad, 16 juni 2008).

het vastgoedbeheer

het vastgoedbeheer

De marktverhoudingen op de kantoor huren amsterdam sloterdijk vastgoedmarkt hebben altijd een sterke invloed op het vastgoedbeheer gehad. In tijden van krapte op de vastgoedmarkt moest de kantoorruimte huren leeuwarden beheerder/ eigenaar van vastgoed de noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren om te voldoen aan de vraag naar gebouwdiensten. Beheerders en eigenaren zijn er nu echter steeds minder zeker van dat het door hen aangeboden vastgoed wordt afgenomen tegen de vooraf gecalculeerde kostprijs. De risico’s van het exploiteren van vastgoed zijn groter in een sterk veranderende markt dan in een stabiele markt.
De ruimere markt betekent voor de Kantoorpand huren centrum Zwolle vrager een ruimer aanbod van alternatieve vast- goedmiddelen. Voor de aanbieder betekent een ruimere markt meer concurrentie, hogere eisen, een meer gedifferentieerde vraag. Ook worden in een ruimere markt de overschotten en zwakke producten zichtbaar. Daarnaast werd en wordt een aantal sectoren van de kantoorruimte huren leeuwarden vastgoedmarkt sterk gereguleerd door de overheid:
– gecentraliseerde economische beslissingen;
– veel voorschriften en procedures;
– beperkte mededinging;
– beheerste prijzen.
De voortgaande nieuwbouw, gestimuleerd en gereguleerd door de overheid, heeft geleid tot een respectabele voorraad van bijna zeven miljoen woningen, 43 miljoen m2 kantoorruimte, circa 450 miljoen nr bedrijfsruimte en bijna 25 miljoen m2 aan winkeloppervlak.
De beheerder/eigenaar zal daarom de risico’s vooraf

Bronnen van waarde

Bronnen van waarde

Bronnen van waarde zijn veelal personen bij wie je in de bedrijfsruimte huren in Amsterdam leer bent
Een extra charme wordt gevormd door de te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden vele zelfvermaningen, die de managers goed in de eigen context zullen kunnen plaatsen: hoe ga je om met zeurpieten en vleiers? Hoe leer je je aandacht nou eens eindelijk te concentreren op de taak die voor je ligt, zonder dat je energie wordt afgetapt door schaduwen en gemopper over het verleden of door zorgen over de toekomst? Hoe zorg je ervoor dat je geestelijk in leven blijft en niet verstart in je functie en ambt (“Pas op dat je niet verkeizert en verpurpert, want dat gebeurt”)? Hoe ga je om met de eindigheidservaringen in je bestaan? Hoe kun je in alles schoonheid en rede proberen te zien, hoe kun je leiding geven aan de kantoorpand huren te Rotterdam zwakke kanten in je karakter, hoe kun je je innerlijke rust bewaren in zeer turbulente omstandigheden, hoe kun je leren dat je je niet door je gevoelens moet laten leiden, maar dat je juist je gevoelens moet leiden? Enz.
Het is trouwens een heel oude traditie, die ook vandaag de dag door menigeen wordt gepraktiseerd: je eigen verzameling aanleggen van goede gedachten, opwekkende woorden, troostende citaten, favoriete gedichten en psalmverzen. Die moet je bij de hand hebben. Houd je notitieboekje van goede gedachten bij de hand. Want – om een dichtregel van Leo Vroman te parafraseren: “Wie het bedrijfsruimte huren Zwolle groeien heeft verleerd, doet zeer waarschijnlijk iets verkeerd”.

projectontwikkelaar Eurocommerce.

projectontwikkelaar Eurocommerce.

Neem bijvoorbeeld de goedkoop kantoor huren amsterdam projectontwikkelaar Eurocommerce. Dit bedrijf lokt huurders uit panden van anderen weg ten gunste van hun eigen te ontwikkelen panden. Dit bereikt Eurocommerce door de te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden huur te betalen van de huurders in de panden die zij verlaten. Op die manier zijn de nieuwe panden van Eurocommerce nog voor de oplevering verhuurd. Eurocommerce weet immers dat panden in verhuurde staat meer waard zijn. Het vastgoed waaruit Eurocommerce de huurder heeft weggelokt daalt onmiddellijk in waarde. Een oud en leegstaand pand is direct minder waard, zeker in een krimpende markt (Het Financieele Dagblad, 8 december 2008). Dat Eurocommerce op deze weinig nette manier aan huurders meent te moeten komen geeft aan dat de situatie in de vastgoedmarkt zo urgent is dat geen middel geschuwd wordt. Het begint allemaal met een gevoel van urgentie (zie ook J. Kotter, Een gevoel van urgentie, 2008). De manager is een slimme vent die de kansen eerder ziet dan zijn concurrenten. Die concurrenten zijn ook veel minder dan de Kantoorruimte huren in Rotterdam manager geneigd iets nieuws te starten als het bedrijf toch al winst maakt. Te veel succes in het verleden maakt de manager ongemerkt zelfgenoegzaam. Het probleem is dan ook zelfgenoegzaamheid. Iedereen kent het. Toch onderschatten we de kracht en de invloed ervan. In feite is die zeer destructieve zelfgenoegzaamheid wijdverbreid, ook al wordt het ontkend. Mensen zijn te vaak tevreden met de status quo. Ze besteden onvoldoende aandacht aan geweldige nieuwe kansen en angstaanjagende nieuwe risico’s. Ze houden vast aan wat in het verleden de norm was. Een buitenstaander kan zien dat interne zelfgenoegzaamheid gevaarlijk is en dat successen in het verleden hebben geleid tot luiheid of arrogantie. De zelfgenoegzame insiders – zelfs de bedrijfsruimte huren in Zwolle heel slimme – hebben dat perspectief niet. Misschien zullen ze nog net toegeven dat er moeilijke uitdagingen zijn. Maar die uitdagingen spelen zich dan steevast elders af, op een andere afdeling. Ze denken dat ze weten wat ze moeten doen en dat doen ze. In een langzaam veranderende wereld waarin je een sterke positie hebt is zo’n houding al een probleem. Het is dan slechts een van de vele problemen. In een snel veranderende wereld kan slome of zelfgenoegzame tevredenheid met de status quo letterlijk uitlopen op een ramp. Volgens John Kotter neemt de vraag naar verandering en dus naar leiderschap toe door de technologische vooruitgang. Wie zich tevreden stelt met de status quo plaatst zichzelf in een steeds gevaarlijker positie. Wie de focus verkeerd plaatst uit angst of woede verspilt vaak veel tijd aan een storm van overbodige activiteiten, met steeds hetzelfde gevolg: toenemende kwetsbaarheid. Het steeds snellere tempo van veranderingen heeft volgens Kotter ook consequenties voor de vorm van organisaties. De grote, gelaagde organisaties krijgen het moeilijken Kleinschalige, platte organisaties zijn beter in staat tot het creëren en vasthouden van een gevoel van urgentie.

De opkomst van langdurige onderhoud prestatiecontracten

De opkomst van langdurige onderhoud prestatiecontracten

De opkomst van langdurige onderhoudsprestatiecontracten is een ander voorbeeld. Vastgoedbeheerders sluiten deze contracten af met onderhoudsbedrijven. Naast de kantoorruimte huren in Amsterdam beoogde kwaliteit en een vaste prijs is daarin ook een bonus-malusregeling opgenomen met betrekking tot afwijkende prestaties.
In zekere zin gaan de huurders, onderhoudsbedrijven en de te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden vastgoedmanager (met zijn medewerkers) een duurzame economische relatie aan, waarin naast bepaalde ook onbepaalde verplichtingen spelen. Niet alles is immers vooraf bij het aangaan van een contract te voorzien. De Kantoorruimte huren in Rotterdam partijen hebben het vertrouwen dat de verplichtingen over en weer zullen worden nagekomen en eventuele verschillen te zijner tijd vereffend zullen worden.
Werken op basis van mutualiteit, waarbij wantrouwen het uitgangspunt is, werkt wanneer er sprake is van kortstondige samenwerking met over en weer duidelijke afspraken over prestatie, tijd en kosten. Dit komt bij nieuwbouw vaak voor, omdat veel met name niet-professionele opdrachtgevers slechts één keer opdrachtgever zijn.
Na de transactie gaan de partijen weer uit elkaar en is verder geen sprake van binding tussen partijen. Als het vertrouwen is geschonden kunnen de consequenties erg vervelend zijn. De gemeente Heerlen sluit bijvoorbeeld wegenbouwbedrijf Jansen de Jong Infra twee jaar uit van opdrachten. Het is de eerste onderneming die geen opdrachten ontvangt op basis van het strafpuntensysteem dat Heerlen in 2009 heeft ingevoerd. Hiermee treedt Heerlen op tegen bedrijven die niet integer handelen. Jansen de  winkelpand huren Zwolle Jong Infra is betrokken geweest bij een corruptieaffaire

Beleggen

Beleggen
Bij beleggen in vastgoed wordt vermogen in vastgoed aangehouden om financieel rendement te behalen. Een voorbeeld van een groep beleggers die omvangrijke bedragen in vastgoed investeren wordt gevormd door de bedrijfsruimte huren in Amsterdam pensioenfondsen en verzekeraars (de zogenoemde institutionele beleggers). Bedrijven, werknemers of particulieren betalen periodiek premies voor pensioenen, lijfrente-uitkeringen of verzekeringen. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen dienen de te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden van de deelnemers ontvangen premies te beleggen om uiteindelijk aan hun aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. Afhankelijk van de toekomstige verplichtingen en het gewenste risicoprofiel worden de tegoeden belegd in diverse categorieën, bijvoorbeeld aandelen, vastgoed (zakelijke waarden) en/of obligaties/leningen (vastrentende waarden). Dit proces is in figuur 1-2 schematisch weergegeven. Kijken we naar de Kantoorpand huren centrum Zwolle beleggingscategorie vastgoed, dan is er de mogelijkheid om direct of indirect in vastgoed te beleggen. Directe vastgoedbeleggingen vinden plaats door panden zelf aan te kopen of te ontwikkelen en te exploiteren. Indirect beleggen in vastgoed geschiedt door aandelen te kopen van gespecialiseerde fondsen, die zorgen voor de aankoop, ontwikkeling en exploitatie van het vastgoed.
Het afstemmen van de beleggingen op de verplichtingen wordt de Asset Liability Mix (ALM) genoemd. Via ALM-studies wordt per beleggingscategorie het te beleggen percentage vastgesteld.


Risico’s
Bij het kantoorpand huren te Rotterdam verwerven van vastgoed door huur is het risico het kleinst, omdat:
– verplichtingen grotendeels bij de verhuurder liggen;
– er zekerheid is over de prijs- en kostenontwikkelingen;
– de huurovereenkomst op korte termijn is op te zeggen.

Bescherming van de huurder

 Huren van vastgoed
Huren is een financieringsvorm voor het Kantoor te huur Amsterdam gebruik van vastgoed. Er is voor de gebruiker geen sprake van eigendom, er hoeft derhalve niets te worden geactiveerd op de balans: een ‘off-balance’ financieringsconstructie. Voor vastgoedgebruikers is huren de meest voorkomende manier van vastgoedfinanciering, waardoor sprake is van een omvangrijke markt. Dit biedt de  Bedrijfsruimte met kantoor te huur potentiële huurder veel flexibiliteit in het voldoen aan zijn kwantitatieve en kwalitatieve huisvestingsbehoefte.
Zie xx voor een nadere uitleg over deze ‘tijdswaarde’ van geld.

COMMERCIEEL VASTGOED
In het Nederlandse recht zijn de rechten en verplichtingen van huurders en verhuurders ruimschoots omschreven. Op de huur en verhuur van bedrijfsruimte zijn twee, elkaar uitsluitende, regimes van toepassing: art. 1624 e.v. BW en de Huurwet. Art. 1624 heeft betrekking op kleinere voor het publiek toegankelijke bedrijfsruimtes, waarvan de  Kantoorruimte huren in Rotterdam winkelruimte het meest aansprekende voorbeeld is5. Net als bij de particuliere huurder van woningen geldt dat de huurder van zogenaamde ‘1624-bedrijfsruimte’ een ruime bescherming geniet. Zo geldt bijvoorbeeld, ongeacht andere voorwaarden die tussen partijen onderling overeengekomen zijn, dat de huurovereenkomst is aangegaan voor een termijn van tien jaar. Zelfs na deze tien jaar eindigt de huurovereenkomst niet van rechtswege, maar moet zij worden opgezegd met alle bijbehorende formaliteiten en alleen op dwingend voorgeschreven gronden. Tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst van 1624-bedrijfsruimte door de verhuurder is vrijwel onmogelijk. Zelf na het beëindigen van de overeenkomst na tien jaar is niet volledig zeker dat de huurder het pand moet ontruimen. Een verhuurder kan alleen tussentijds van zijn huurder af in de volgende drie wettelijk omschreven situaties. 1. Indien de huurder een wanprestatie levert, kan de overeenkomst door een rechter worden ontbonden. 2. Indien de huurder failliet gaat, kan de verhuurder de huur opzeggen op grond van de Faillissementswet. 3. Indien iemand door eigendomsovergang verhuurder is geworden en deze nieuwe verhuurder een krachtens een geldend bestemmingsplan nieuwe bestemming wil verwezenlijken op het verhuurde, kan de overeenkomst door een rechter worden ontbonden.
Een belangrijke achtergrond voor de Bedrijfspand huren in Zwolle vergaande bescherming van de huurder van winkelruimte en horecagelegenheden is de zogenaamde goodwill die deze sectoren opbouwen op een specifieke locatie. In tegenstelling tot de situatie bij andere vastgoedgebruikers kunnen winkeliers en restauranthouders in de meeste gevallen niet zonder meer worden verplaatst met behoud van hun klantenbestand. Alle huurovereenkomsten van niet-1624-bedrijfsruimte zoals kantoren en fabrieken, vallen onder de Huurwet. De huurder van dergelijke bedrijfs

Tweede leven voor een industrieel monument

Tweede leven voor een industrieel monument


Iedereen die wel eens met de bedrijfspand huren in Leeuwarden trein of auto vanuit het noorden Rotterdam is
binnengereden, kent de kantoor huren amsterdam sloterdijk Van Nellefabriek: volgens velen het mooiste industriecomplex
van Nederland. Ingebed tussen de A20, de Schie en de spoorbaan
Den Haag-Rotterdam ligt het gebouw van staal en glas in de volkswijk Spangen.
Het complex ondergaat een metamorfose. Waar vroeger thee, koffie en
tabak werden geproduceerd, moeten in de kantoor huren rotterdam centrum toekomst websites, advertenties en
woningen worden ontworpen. In de gebouwen op het terrein moeten straks
1 50 kleine en middelgrote bedrijven hun onderkomen gaan vinden. Het Van
Nellecomplex is in 1 925 gebouwd en bij de renovatie worden veel authentieke
elementen behouden. Moet je je voorstellen dat je hier straks mag werken, in
zo’n gebouw, met zo’n architectuur en al dat licht. Met de Kantoorpand huren centrum Zwolle huidige krapte op de
arbeidsmarkt wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om een aantrekkelijke
werkplek te bieden, en een mooiere dan deze is moeilijk denkbaar. ( Bron:
NRC Handelsblad, 18 juli 2000)

Verval van vastgoed

Verval van vastgoed
In de vorige paragraaf is de bedrijfspand huren in Leeuwarden levenscyclus van vastgoed beschreven. Hierbij hebben we gezien dat in de verzadigingsfase en teruggangsfase de goedkoop kantoor huren amsterdam winsten die het vastgoed genereert onder druk komen te staan. Winst is nu juist de bestaansreden van elke commerciële vastgoedorganisatie. Er is dus winstgroei nodig om in een zich ontwikkelende omgeving de relatieve marktpositie constant te houden of te vergroten. Om een constante groei te realiseren moeten levenscycli elkaar zo opvolgen dat het moment van verzadiging wordt gecompenseerd door de groeifase van een nieuwe levenscyclus. Aan de nieuwe cyclus kan een nieuw vastgoedobject verbonden zijn. Het is ook mogelijk dat door herontwikkeling de verzadigingsfase van een bestaand vastgoedobject wordt omgebogen tot een nieuwe groeifase. In figuur 1-7 is ‘het  bedrijfsruimte huren rotterdam geheim’ van constante groei schematisch weergegeven.
Het levenscyclusconcept illustreert dat verval onvermijdelijk is, wanneer niet door de vastgoedmanager wordt ingegrepen. Verval komt als het  kantoorruimte te huur in zwolle ware vanzelf, terwijl groei grote inspanningen vergt van de vastgoedmanager. Omdat er een nauwe relatie bestaat tussen verval van vastgoed en de primaire doelstelling van de vastgoedmanager (het genereren van toegevoegde waarde of winst) is het noodzakelijk meer inzicht te krijgen in het vervalproces van vastgoed. Met dit inzicht kan de vastgoedmanager tijdig de verzadigingsfase en teruggangsfase in de levensloop van het vastgoed herkennen en adequate maatregelen treffen om de negatieve gevolgen op de winstontwikkeling ten goede te keren.

Verval van vastgoed: een generiek model

Verval van vastgoed: een generiek model

In de bedrijfspand huren leeuwarden volgende figuren presenteren we een generiek model dat het verval van vastgoed beschrijft. Het is voornamelijk gebaseerd op de ideeën van Niels Prak en Hugo Prie- mus, die in de kantoor huren Amsterdam jaren tachtig zijn ontwikkeld. In het model staan de volgende actoren centraal:
– de huurder of gebruiker van het vastgoed;
– de verhuurder van het vastgoed;
– de overheid.
Het vastgoedcomplex brengt de relatie tussen de huurder en de verhuurder tot stand. Via het vastgoed zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vervalmodel is in figuur 1-8 schematisch weergegeven.
De huurder oefent een vraag naar vastgoed uit. De verhuurder levert het aanbod van vastgoed. Economische, demografische en technische ontwikkelingen zijn van invloed op de kantoor huren Den Haag vraag- en aanbodverhouding op de vastgoedmarkt. Als het economisch goed gaat is de vraag naar vastgoed hoog. Demografische factoren – zoals de vergrijzing
– zorgen dat de vraag naar seniorenwoningen, appartementen en gelijkvloerse bungalows toeneemt. Daarnaast zijn technische ontwikkelingen van invloed op de vraag en het aanbod van vastgoed. Nieuwe vastgoedobjecten, voorzien van de nieuwste technologische toepassingen, kunnen de winkelpand huren Zwolle vraag naar bestaande vastgoedobjecten doen afnemen. De overheid heeft hierop een grote invloed, doordat zij de regels van het spel
op de vastgoedmarkt bepaalt, bijvoorbeeld door regelgeving ten aanzien van bestemmingsplannen, sloop-, bouw-, kap- en milieuvergunningen (asbest, lawaai, stank, luchtvervuiling, bodemverontreiniging, enz.).