De eigenaars en andere rechthebbenden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij de bouwplanonteigening is het dus niet nodig dat een geldend bestemmingsplan de basis voor de onteigening vormt. Het bouwplan moet zo concreet zijn dat het direct na de verwerving kan worden uitgevoerd. 3 Voorafgaand aan het raadsbesluit over de onteigening past de winkel huren amsterdam gemeente de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb toe. 4 De gemeenteraad stelt het onteigeningsplan vast, waarna het plan opnieuw ter inzage wordt gelegd en gedurende vier weken bij de Kroon bedenkingen kunnen worden ingebracht door de belanghebbenden die tijdig hun zienswijze in de bij 3 genoemde voorbereidingsprocedure naar voren hebben gebracht. 5 Binnen zes maanden na afloop van de terinzagelegging van de onder 3 genoemde winkel huren leeuwarden voorbereidingsprocedure moet het raadsbesluit tot onteigening aan de Kroon worden gezonden ter goedkeuring. Deze termijn is fataal: indien er niet aan wordt voldaan, vervalt het raadsbesluit. 6 De minister geeft aan de indieners van de bedenkingen de gelegenheid zich te doen horen. 7 Binnen negen maanden nadat het onteigeningsplan door het gemeentebestuur ter goedkeuring is voorgedragen, beslist de Kroon over de goedkeuring. Het besluit wordt met redenen omkleed. De beslissing wordt aan Gedeputeerde Staten, het gemeentebestuur en zo mogelijk aan de eigenaars en andere rechthebbenden toegezonden.
De mogelijkheid bestaat winkel huren rotterdam om het onteigeningsplan te combineren met het bestemmingsplan. In dat geval wordt niet het onteigeningsplan ter visie gelegd, maar wordt in het bestemmingsplan een speciale aanwijzing gegeven over de te onteigenen gronden (art. 13 lid 1 WRO). Het zijn de onderdelen van het plan die in de naaste toekomst verwezenlijkt moeten worden. De zakelijk gerechtigden krijgen daarover een afzonderlijk bericht. Als het onderdeel van het bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt, mag de gemeenteraad winkel huren zwolle (binnen drie jaar) direct tot onteigening besluiten, zonder de openbare voorbereidingsprocedure te volgen.

Stadsvernieuwingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 29 WSDV kent aan de gemeenteraad de bevoegdheid toe om in een gebied waarvoor een leefmilieuverordening geldt, tijdelijk voorzieningen te treffen voor de verbetering van de woon- en werkomstandigheden in of het uiterlijk aanzien van dat gebied. Hierbij kan worden gedacht aan winkel huren amsterdam parkeerterreinen, groenvoorzieningen, speelterreinen enzovoort. Volgens art. 29 lid 3 WSDV is de rechthebbende op de gronden waar de tijdelijke voorzieningen worden getroffen, verplicht om de voorzieningen te gedogen.
Nadat de inspraak is gehouden conform de inspraakverordening, ligt het ontwerp van een leefmilieuverordening vier weken voor eenieder ter inzage, gedurende welke termijn eenieder zijn zienswijze over winkel huren leeuwarden het ontwerp schriftelijk kenbaar kan maken. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb moet worden toegepast (art. 10 WSDV). De gemeenteraad geeft de indieners van zienswijzen de gelegenheid deze toe te lichten. Binnen twaalf weken na afloop van de terinzagelegging beslist de gemeenteraad over de vaststelling van de leefmilieuverordening. Indien het ontwerp gewijzigd is vastgesteld, volgt opnieuw tervisielegging. Eenieder met bedenkingen tegen de wijzigingen, kan zijn zienswijze kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten moeten de leefmilieuverordening goedkeuren en binnen dertien weken daarover winkel huren rotterdam beslissen (art. 14 WSDV). Indien binnen die termijn geen beslissing aan de gemeenteraad is toegezonden, wordt de leefmilieuverordening geacht te zijn goedgekeurd (de zogenoemde fictieve goedkeuring).
Ad b Stadsvernieuwingsplan De gemeenteraad is bevoegd naast de leefmilieuverordening een stadsvernieuwingsplan vast te stellen. Een stadsvernieuwingsplan is een plan dat strekt tot behoud, herstel, verbetering, herindeling of sanering van het daarin begrepen gebied (art. 31 WSDV). Het stadsvernieuwingsplan geldt als bestemmingsplan en komt via dezelfde procedure tot stand. Een winkel huren zwolle stadsvernieuwingsplan is een uitvoeringsgericht bestemmingsplan. Bij een stadsvernieuwingsplan kunnen gebieden worden aangewezen, waarbinnen de woningen en andere bebouwing niet meer aan de eisen voldoen en gemoderniseerd of vervangen moeten worden (art. 32 lid 1 WSDV).

Intrekking van de bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Omdat in het openbaar register aantekening wordt gehouden van alle verleende bouwvergunningen, zouden belanghebbenden daarvan op de hoogte kunnen zijn, derhalve publicatie. Volgens art. 41 Wonw wordt door burgemeester en wethouders van een aanvraag om bouwvergunning binnen twee weken na ontvangst daarvan kennisgegeven in een van winkel huren amsterdam gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.
Mededeling van een fictieve bouwvergunning Bouwvergunningen zijn van rechtswege verleend als burgemeester en wethouders tijdig hebben beslist op de aanvraag: in de meeste gevallen binnen zes of twaalf weken. (Zie voor de termijnen art. 46 lid 6, 52 lid 3, 4 en 5, 53 lid 5, 54 lid 5, 55 lid 6 en 56a lid 8 Wonw). Er is bij niet tijdig beslissen sprake van een fictieve bouwvergunning. In het winkel huren leeuwarden openbare register moet aantekening worden gehouden van onder meer deze van rechtswege verleende vergunningen. Burgemeester en wethouders moeten de eigenaar of hoofdgebruiker van een naburig ander gebouw binnen twee weken na de fictieve verlening daarvan schriftelijk op de hoogte stellen (art. 58 Wonw). Burgemeester en wethouders kunnen de bouwvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien (art. 59 Wonw): a blijkt dat de vergunning is verleend ten gevolge van een onjuiste en onvolledige opgave van de aanvrager of dat niet de gegevens (bijvoorbeeld detailtekeningen over de constructie) of bescheiden binnen de bepaalde winkel huren rotterdam termijn na de verlening van de bouwvergunning zijn overgelegd; b blijkt dat de houder van de bouwvergunning niet aan een voorschrift of voorwaarde die aan de bouwvergunning was verbonden, heeft voldaan; c indien binnen de in de bouwverordening bepaalde termijn geen begin met de werkzaamheden is gemaakt; d de werkzaamheden langer dan de in de bouwverordening bepaalde tijd hebben stilgelegen; e op verzoek van de vergunninghouder; ( (art. 3 Wet Bibob) ernstig gevaar bestaat dat de winkel huren zwolle beschikking mede zal worden gebruikt om: 1 uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of 2 strafbare feiten te plegen.

De welstandseisen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aannemende dat het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen, zal een rechter alleen in geval van grote belangen die niet met de welstandseisen te verenigen zijn, afwijking van het advies toestaan. De rechter staat afwijken sneller toe als een ander onafhankelijk deskundig advies daar aanleiding toe geeft.
• Voorbeeld In Groenlo was een bouwvergunning verleend voor de bouw van aanleunwoningen in afwijking van een negatief welstandsadvies, nadat was gebleken dat het oorspronkelijke bouwplan, waarover de welstandscommissie positief had geadviseerd, om financieel-economische winkel huren amsterdam redenen niet uitvoerbaar was. De voorzitter van de Afdeling rechtspraak stelde in zijn uitspraak voorop ‘dat overwegingen van financieel-economische aard mede van betekenis kunnen zijn voor het al dan niet volgen van de welstandscommissie. Bij de besluitvorming op dit punt is de aanvaardbaarheid van het uiterlijk van het bouwwerk van overwegende betekenis.’ (ARRvS 16 januari 1992, nr. 503.91.4099, BR 1992, blz. 634)
Een bouwplan moet in principe altijd voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Bij strijd met de welstandsnota kan de welstandscommissie toch tot een positief oordeel komen, bijvoorbeeld bij winkel huren leeuwarden architectonisch unieke bouwwerken. Dan is er strijd met de criteria maar niet met de welstandseisen en kunnen burgemeester en wethouders toch de bouwvergunning verlenen.
In geval door burgemeester en wethouders wordt afgeweken van het negatieve welstandsadvies, dient duidelijk te worden aangegeven waarom zij tot een andersluidend oordeel over de welstand zijn gekomen.
De toepassing van de criteria in de welstandsnota zou strijdigheid kunnen opleveren met het bestemmingsplan: in dat geval blijven de criteria buiten toepassing (art. 12 lid 3 Wonw). Het bestemmingsplan heeft dus voorrang op de welstandscriteria.
•Voorbeeld In haar uitspraak van 25 maart 1995 maakte de Afdeling bestuursrecht duidelijk dat de welstandstoets zich in beginsel dient te richten naar de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt. Het bestemmingsplan is het wettelijk instrument waarmee aan gronden een bestemming wordt gegeven en de daarbij behorende bebouwings- en gebruiksmogelijkheden. Uit het algemene karakter van het welstandsvereiste winkel huren rotterdam vloeit voort dat daarbij de voor de grond geldende bestemmingsregeling als uitgangspunt dient te worden gehanteerd. Dit uitgangspunt houdt in dat de welstandstoets niet mag leiden tot beperkingen die een reële verwezenlijking van de aan de grond toegekende bestemming belemmeren. De kans dat die situatie zich voordoet, is kleiner naarmate het bestemmingsplan meer mogelijkheden biedt om de toegekende bestemming te realiseren. Dat ligt echter anders indien uit de voorschriften en de winkel huren zwolle systematiek van het bestemmingsplan volgt dat die mogelijkheden ten volle dienen te worden gerespecteerd. Die opzet vormt dan bij de welstandstoets een gegeven. (ABRvS 25 maart 1995, nr. HOl .94.0068, BR 1995, blz. 579)

De betrokkene

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor zover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, betreft, wordt de mate van het gevaar vastgesteld op basis van: a feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs winkel huren amsterdam doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met activiteiten waarvoor de beschikking wordt aangevraagd dan wel is gegeven, b ingeval van vermoeden de ernst daarvan, c de aard van de relatie en d het aantal van de gepleegde strafbare feiten. 4 De betrokkene staat in relatie tot strafbare feiten als bedoeld in het tweede en derde lid, indien: a hij deze strafbare feiten zelf heeft begaan, b hij direct of indirect leiding geeft dan wel heeft gegeven aan, zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over of winkel huren leeuwarden vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan een rechtspersoon in de zin van art. 51 van het Wetboek van Strafrecht die deze strafbare feiten heeft begaan, of c een ander deze strafbare feiten heeft gepleegd en deze persoon direct of indirect leiding geeft dan wel heeft gegeven aan, zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over, vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, of in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat. 5 De weigering dan wel intrekking, bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats indien deze evenredig is met: a de mate van het gevaar en b voor zover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, betreft, de ernst van de strafbare feiten. 6 Eenzelfde bevoegdheid tot weigering dan wel intrekking als bedoeld in het eerste lid hebben bestuursorganen, indien feiten en omstandigheden erop wijzen winkel huren rotterdam of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. De weigering dan wel intrekking vindt slechts plaats, indien deze tenminste evenredig is met, ingeval van vermoedens, de ernst daarvan en met de ernst van het strafbare feit. 7 Voor zover blijkt dat geen sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, kan het bestuursorgaan bij mindere mate van gevaar aan de beschikking voorschriften verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.’
Ad 3 Tunnels Art. 44 lid 1 onder b Wonw bepaalt dat de reguliere bouwvergunning tevens worden geweigerd indien het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid daartoe aanleiding geeft. Deze winkel huren zwolle commissie is ingesteld op grond van art. 3 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) en heeft tot taak in de bij of krachtens de Warvw of de Woningwet aangegeven gevallen desgevraagd advies uit te brengen aan de tunnelbeheerder over de veiligheid van een tunnel. Het gaat om de bouw van alle tunnels voor het wegverkeer die langer dan 250 m zijn.

Het systeem

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het systeem van art. 40 en 43 Wonw is immers dat art. 40 voor al het bouwen een bouwvergunning nodig acht behalve voor de drie categorieën bouwen genoemd in art. 43 lid 1. De derde categorie (art. 43 lid 1 onder c) is het bouwen dat de AMvB aanmerkt als van beperkte betekenis. Lid 2 van art. 43 zorgt ervoor dat het bouwen van beperkte betekenis voor monumenten en winkel huren amsterdam in beschermde stad- of dorpsgezichten bouwvergunningplichtig wordt. De categorieën a en b in lid 1 van art. 43 Wonw zijn daardoor ook bij monumenten en in beschermde stad- of dorpsgezichten bouwvergunningsvrij.
Aan- of uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en kozijn- en gevelwijzigingen zijn alleen bij woningen mogelijk zonder bouwvergunning of met een lichte bouwvergunning (art. 2 Bblb). Bij bedrijven is daarvoor een reguliere bouwvergunning nodig. De overige voorwaarden voor bouwvergunningsvrij winkel huren leeuwarden bouwen gelden zowel voor woningen als voor niet-woningen.
Bouwvergunningsvrij bouwen houdt in dat gebruik wordt gemaakt van grond of van een bouwwerk. De voorschriften van een bestemmingsplan hebben betrekking op dat gebruik. Zonder speciale regeling zou dergelijk bouwen zonder bouwvergunning wel mogelijk zijn, maar toch niet uitgevoerd kunnen worden omdat het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Daarom is in de Wro in art. 3.25 geregeld dat de voorschriften van het bestemmingsplan buiten toepassing blijven voor zover deze betrekking hebben op: 1 het bouwen waarvoor is aangegeven dat geen bouwvergunning vereist is, dat wil zeggen in geval van: a een opdracht van winkel huren rotterdam burgemeester en wethouders: een aanschrijving dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom (gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk I, II, IlI of IV Woningwet); b gewoon onderhoud; of c dat het bouwen in het Bblb is aangemerkt als van beperkte betekenis, dat wil zeggen bouwvergunningsvrij; 2 het gebruik van bouwwerken en standplaatsen dat voldoet aan de gebruiksvoorschriften in het Bblb.
In het Bblb staan enkele winkel huren zwolle gebruiksvoorschriften: er is bijvoorbeeld aangegeven dat alleen een bouwvergunningsvrij bijgebouw bij een woning mag worden gebouwd als dat ‘strekt tot vergroting van het woongenot’ (art. 2 onder b Bblb). Indien in het bijgebouw een andere functie zou komen, bijvoorbeeld een winkel die in strijd is met het bestemmingsplan, kan de gemeente daartegen optreden en het bestemmingsplan handhaven.

Ruimtelijk Planbureau

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De personen die deel uitmaken van de organen van de stichting en het personeel van de stichting vervullen geen functies en betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de handhaving van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de stichting dan wel van het vertrouwen daarin. Dit is voorgeschreven (art. 8.7 Wro) om te voorkomen dat de kantoor huren veenendaal onafhankelijke administratieve rechter voor hem belangrijke adviezen van een niet-onafhankelijke instelling krijgt.
4.9 Planologische organen
De Wro is de basis voor enkele planologische organen (commissies, subparagraaf 4.9.1, en planbureaus, subparagraaf 4.9.2), zowel op provinciaal als op landelijk niveau.
4.9.1 Planologische commissies De positie van de provincie ten aanzien van ruimtelijke ordening is enerzijds verzwakt omdat zij niet meer omtrent goedkeuring van bestemmingsplannen kan beslissen. Anderzijds is de positie door de Wro versterkt omdat de provincie ten behoeve van provinciale belangen bij verordening regels kan stellen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. In de provincie vervulde de provinciale planologische commissie (PPC) een belangrijke kantoor huren leiden rol in het goedkeuringsproces van bestemmingsplannen. Onder de Wro is die rol vervallen. De PPC heeft een wettelijke basis behouden in art. 9.1 Wro: er is in elke provincie een provinciale planologische commissie ten behoeve van het overleg over en de coördinatie van zaken betreffende provinciaal ruimtelijk beleid. Onder de minister van VROM ressorteert het Ruimtelijk kantoor huren assen Planbureau (RPB). De andere planbureaus zijn: het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP). Het RPB is een nationaal kennisinstituut voor de ruimte, dat de volgende taken heeft: verkennen en signaleren van ruimtelijk relevante maatschappelijke ontwikkelingen; maken van prognoses van de behoefte aan en het gebruik van de in ons land beschikbare ruimte; monitoren van maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen; analyseren van ruimtelijk relevant kantoor huren lelystad rijksbeleid; ontwikkelen van varianten van ruimtelijk beleid en scenario’s; neerleggen van bevindingen in openbare rapporten en adviezen.

Hoogte van de vergoeding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hoogte van de vergoeding In tegenstelling tot bijvoorbeeld de volledige schadeloosstelling bij onteigening is de planschadevergoeding slechts een tegemoetkoming. Daarbij geldt dat niet de schade wordt vergoed voor zover die redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor kantoor huren veenendaal zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.
Er moet dus sprake zijn van een onevenredig groot nadeel. De wetgever gaat ervan uit dat eenieder in het algemeen belang een zekere mate van schade moet accepteren: slechts bovenmatige schade komt voor vergoeding in aanmerking. De schadevergoeding heeft verder een achtervangkarakter: vergoeding vindt slechts plaats wanneer het niet mogelijk is om voldoende vergoeding te geven door aankoop, onteigening, en dergelijke door de gemeente (art. 6.1 lid 1 Wro). De kantoor huren leiden planschadevergoeding kan aanvullend worden gegeven indien de onteigeningsvergoeding voor de planschade niet volledig is geweest. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraak van de Kroon van 5 april 1982 (AB 1982/390).
Beperkingen in de vergoeding Volgens art. 6.2 Wro blijft binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager. In ieder geval blijft voor rekening van de aanvrager: a schade in de vorm van een inkomensderving: een gedeelte gelijk aan twee procent kantoor huren assen van het inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade; b schade in de vorm van een vermindering van de waarde van een onroerende zaak: een gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, tenzij de vermindering het gevolg is: 1 ° van de bestemming van de tot de onroerende zaak behorende grond, of 2° van op de onroerende zaak betrekking hebbende regels als bedoeld in art. 3.1.
Door dit artikel is een belangrijke beperking aangebracht in het recht op planschadevergoeding. De achtergrond is dat er volgens de Memorie van Toelichting bij de Wro alleen reden voor schadetegemoetkoming is indien de maatregel verder gaat dan het concretiseren van de vi:ijheidsbeperking die voortvloeit uit het feit dat de burger tezamen met anderen in de gemeenschap leeft en dat er geen aanspraak op volledige vergoeding dient te worden gegeven kantoor huren lelystad maar een tegemoetkoming, aangezien slechts de schade vergoed dient te worden voor zover die de normaal te dulden schade overschrijdt. Men wilde een tendens naar een grotere waardering van het persoonlijke belang ten opzichte van het collectieve belang, die leidde tot het vaker honoreren van planschadeclaims, nadrukkelijk tegengaan.

De ontheffing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ontheffing is mogelijk voor het hierna genoemde bouwen of gebruik onder de genoemde voorwaarden. Voorwaarde is dat een aan- of bijgebouw of een overdekt bouwwerk 1 functioneel bij het hoofdgebouw behoort en 2 op de grond staat en 3 een bruto vloeroppervlak heeft van ten kantoor huren veenendaal hoogste 25 m2 en 4 gemeten vanaf het aansluitend terrein niet hoger dan 5 meter is 5 waarbij het aantal woningen gelijk blijft en 6 de uitbreiding niet tot gevolg heeft dat het aansluitende terrein voor meer dan 50% bebouwd is, dan wel 7 dat de oppervlakte die op grond van het geldende bestemmingsplan voor bebouwing in aanmerking komt met niet meer dan 50% wordt overschreden.
Voorwaarde aan een gebouw ten behoeve van een openbare nutsvoorziening, het openbaar vervoer of het wegverkeer is dat: 1 het brutovloeroppervlak niet groter is dan 25 m2 en 2 het uit één bouwlaag kantoor huren leiden bestaat en 3 het gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger is dan 5 m.
Voorwaarde aan een bouwwerk, geen gebouw zijnde (dat wil zeggen niet voor mensen toegankelijk) is dat: 1 het brutovloeroppervlak niet groter is dan 25 m2, en 2 het gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger is dan 5 m.
Voorwaarde aan een kas ofe en bedrijfsgebouw van lichte constructie is dat: 1 het brutovloeroppervlak ten hoogste 100 m2 is en 2 het ten dienste staat van een agrarisch bedrijf.
Voorwaarde aan een antenne-installatie als bedoeld in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) is dat de hoogte van de antenne, of indien de antenne is geplaatst op kantoor huren assen een antennedrager als bedoeld in het Bblb, de hoogte van de antennedrager en de antenne tezamen, gemeten vanaf de voet van de antenne, respectievelijk de antennedrager, minder is dan 40 m.
4.2 Bestemmings-en inpassingsplan 163
Voorwaarde aan het gebruik van een bepaald terrein ten behoeve van jaarlijks terugkerende evenementen kantoor huren lelystad is een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste zeven dagen per evenement.
Ten slotte kan de ontheffing worden verleend voor de wijziging van de bestemming ‘kantoren’ in de bestemming ‘woondoeleinden’.

Standaardregels in bestemmingsplannen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op grond van art. 7 .10 Wro is het verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met (onder meer) een bestemmingsplan; overtreding ervan is een strafbaar feit. Zonder dit gebruiksverbod zouden kantoor huren veenendaal gebruiksbepalingen in een bestemmingsplan geen zin hebben. Door het opnemen in de wet van dit voor elk bestemmingsplan geldend gebruiksverbod hoeft het niet meer als standaardbepaling in een bestemmingsplan zelf te worden opgenomen.
Paragraaf 3.2 Bro bevat bepalingen kantoor huren leiden die in elk bestemmingsplan moeten worden opgenomen.
Het zijn twee bepalingen ten aanzien van overgangsrecht en een anti-dubbeltelbepaling. In de paragraaf staat ook een optionele hardheidclausulebepaling ten aanzien van het overgangsrecht.
Overgangsrecht Als een nieuw bestemmingsplan van kracht wordt, gelden er nieuwe gebruiksregels die, gelet op het gebruiksverbod, niet mogen worden overtreden. Strikt genomen moet dan het bestaande gebruik dat niet met de regels in overeenstemming is, worden beëindigd. Het rechtszekerheidsbeginsel, inhoudende dat gevestigde rechten en belangen alsmede gerechtvaardigde verwachtingen dienen te worden geëerbiedigd, vereist dat in elk bestemmingsplan kantoor huren assen overgangsrechtelijke bepalingen worden opgenomen. Er zijn standaardbepalingen: overgangsrecht bouwwerken; overgangsrecht inzake gebruik; persoonsgebonden overgangsrecht.
Standaardbepaling overgangsrecht bouwwerken: Art. 3.2.1 Bro bevat de volgende verplichte standaardbepaling overgangsrecht bouwwerken:
‘Overgangsrecht bouwwerken 1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; b na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 2 Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid kantoor huren lelystad met maximaal 10%. 3 Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.’