APS-systemen

APS-systemen worden geleverd door leveranciers met exotische namen als i2/Rhythm, Logility, Numetrix (onderdeel van JDEdwards), Manugistics, Peoplesoft en SAP-APO (advanced planner and optimizer). Zij gebruiken alle geavanceerde algoritmen in hun pakketten om de hele supply chain te optimaliseren. Deze algoritmen zijn niet nieuw. Binnen de operations research zijn de kantoorruimte huren amsterdam optimaliseringsalgoritmen al veel langer bekend. Probleem in het verleden was dat computers de berekeningen niet voldoende snel konden maken of alleen maar konden rekenen door de optimalisatie in gedeelten uit te voeren, waardoor nooit een volledig optimum kon worden berekend en sub-optimalisatie resulteerde. De huidige generatie minicomputers biedt wel de mogelijkheden de gecompliceerde berekeningen snel en integraal uit te voeren. Zander deze technologische innovatie zou APS nooit zijn ontwikkeld. Hoewel wij de ontwikkeling van APS-systemen toejuichen, maken we toch nog een kanttekening met kantoorruimte huren leeuwarden behulp van figuur 12.16.
FIGUUR 12.16 Principe van ketenomkering
Distributie als verlengstuk van productie
Moet worden: < Productie als verlengstuk van distributie
Het meest opvallende in de huidige software is eigenlijk het feit dat distributie gewoontegetrouw wordt gezien als het verlengstuk van de productie. Met name een vraaggestuurde visie op SCM vertelt ans dat dit niet juist is. De consument is dirigent van de keten en dat betekent dat de replenishmentorders de aansturing moeten verzorgen van de groothandel of het DC. Het aldaar gesignaleerde vraagverloop dient de input te zijn van de productieplanning. Hoewel een seriegrootte van een stuks uiteraard utopie is, vormt de huidige massaproductie het andere uiterste op een schaal van mogelijkheden. Met belangstelling zien wij uit naar de ontwikkeling van software die de besproken -omgekeerde – ketenvisie kan ondersteunen.
Historisch gezien kunnen de ontwikkelingen in de ketenregie beschreven worden zoals we in figuur 12.17 hebben gedaan. Toen kantoorruimte huren rotterdam de vraag naar producten groter was dan het aanbod daarvan, konden producenten zieh alles veroorloven. De bekende uitspraak van Henri Ford: ‘U kunt bij mij een T-Ford kopen, mits de kleur zwart is; stamt uit die periode. De macht in de keten lag bij de producent ende distribuant fungeerde als doorgeefluik. In de huidige situatie zijn de bakens drastisch verzet. In veel branches vervult de distribuant nu de functie van channel captain. Zo is de macht in de Channel Nederlandse foodbranche terechtgekomen bij drie inkopers, die momenteel captain negentig procent kantoorruimte huren zwolle van het totale volume van producten afnemen. Een producent die in termen van prijs, assortiment, logistiek enzovoort niet goed presteert, kan daarmee een volledige branche voor zieh afgesloten zien worden.

Ready-to-eat- en ready-to-eatformats

In de goederenstroom kunnen veranderingen verwacht worden doordat producten steeds meer als diensten zullen worden aangeboden. In het foodsegment uit zieh dat in meer varieteiten in ready-to-eat- en ready-to-eatformats. Naar verwachting zullen producten en diensten die in de verschillende kantoorruimte huren amsterdam kanalen worden aangeboden ook verder worden gediversifieerd. Ook de winkelformats die we nu kennen zullen veranderen. In de nieuwe formats zal de nadruk op gemak nog beter ziehtbaar zijn.
Voorkeuren De ontwikkelingen in informatietechnologie zullen nieuwe mogelijkheden gaan bieden. Informatie over consumenten zal verder personifieren. Consumenten zullen steeds specifieker op hem ofhaar toegesneden producten en diensten aangeboden krijgen, bijvoorbeeld op basis van persoonlijke kantoorruimte huren leeuwarden voorkeuren of gezondheidskenmerken. In de supply chain zal steeds meer gewerkt worden met realtimegegevens om beslissingen te nemen. Daadwerkelijke verkoopcijfers zullen (bijna) realtime in de keten worden gedeeld om distributie- en productieplannen in detail af te stemmen op de klantvraag. Waar mogelijk zullen zogenoemde softwareagenten bepaalde plannings- of onderhandelingsprocessen volledig zelfstanding afhandelen. Communieatie tussen organisaties zal verder verhevigen, waardoor het gebruik van standaarden nog belangrijker wordt. GSl en EPCglobal blijven een belangrijke rol speien in het verder ontwikkelen en stimuleren van het gebruik van standaarden.
Trends Externe ontwikkelingen en trends in de keten zelfzullen leiden tot een aantal veranderingen in de keten waarvan we er hier een aantal zullen uitlichten.
Levering aan huis De verwachting is dat in 2016 de consument 20-25% van zijn inkopen thuis via de computer regelt. Op deze manier is informatie over de klantvraag eerder beschikbaar dan wanneer de consument naar de winket gaat. In het laatste geval komt deze informatie namelijk pas beschikbaar op het moment dat afgerekend wordt bij de kassa. Het voordeel van het eerder beschikbaar kamen van deze gegevens is dat ze nog eerder gebruikt kunnen worden in het productieplanningsen distributieproces. Wanneer de aankopen via internet zullen stijgen zal het aantal aan-huisleveringen ook stijgen. Een alternatief voor direct-aanhuislevering is een lokale winke! die naast levering uit het eigen assortiment dient als een afhaalpunt voor een kantoorruimte huren rotterdam veel breder assortiment dat via internet wordt besteld. De consument kan dan in een keer al zijn bestellingen afhalen bij deze winke!.
Kortere doorlooptijd De vraag van de consument verandert steeds sneller en de producten worden steeds meer toegesneden op specifieke consumenten. Een keten met een lange doorlooptijd reageert te traag op veranderende behoeften van consumenten. De deelnemers aan het onderzoek noemen in het rapport 20 <lagen als indicatie van de doorlooptijd van de totale waardeketen. Ook al lijkt een doorlooptijd van 20 <lagen nu niet erg realistisch, het geeft wel de riehting aan van de stapsgewijze veranderingen tot 2016. Om de doorlooptijd te kunnen verkarten, zal met name de informatievoorziening in de keten moeten worden verbeterd. Nieuwe informatie zal snel in de gehele keten moeten worden gedeeld om tijdig productie en distributie hierop te kunnen taten reageren.
Synchronised production In 2016 heeft de techniek zieh zo ver ontwikkeld dat de retailer en fabrikant veel beter inzieht hebben in de kantoorruimte huren zwolle vraag van de consument. Ook de toeleveranciers kunnen hiervan profiteren als deze informatie ook snel met hen wordt gedeeld. Op deze manier kan de levering van grondstoffen en verpakkingen nauwer worden afgestemd op productiemomenten en -hoeveelheden. Dit wordt ook wel aangeduid met synchroon produceren.

Informatie en communicatietechnologie (ICT)

Logistiek in relatie met informatie en communicatietechnologie (ICT)
1-Joe ziel de onlwikkeling van planningsystemen eruil in het licht uan de automatisering?
Het verbeteren van de logistieke planning is alleen mogelijk als er goede ondersteuning is van automatiserings- en informatiesystemen. Verspreid kantoorruimte huren amsterdam over dit boek hebben we verschillende planningsystemen voor voorraadbeheer, productie en distributie besproken. Eigenlijk loopt de geschiedenis van planning- en beheersingsystemen in grote lijnen gelijk op met de ontwikkelingen in ICT.
Sinds 1950 is er een zestal planningsystemen ontworpen (zie figuur 11.1 ). We geven van elk systeem een korte beschrijving.
Economic order quantity (EOQ) Stochastisch voorraadbeheer is statisch van aard en vindt plaats op basis van voorspelde vraag. Deze kantoorruimte huren leeuwarden methode van voorraadbeheer ( economic order quantity, EOQ) gebruikt een aantal wiskundige technieken om voorraden te beheersen, gebaseerd op historische verkoopgegevens. Deze methode is simpel van aard en eenvoudig te automatiseren.
Stochastisch voorraadbeheer kent een aantal belangrijke beperkingen: • de toekomstige vraag kan niet altijd voorspeld worden op basis van historische gegevens. • In de pure statistische benadering van voorraad wordt geen gebruikgemaakt van de specialistische kennis die planners in de loop van de jaren hebben opgebouwd.
Material requirements planning {MRP-1) De geautomatiseerde gegevensverwerkingstechnieken die na 1950 werden ge”introduceerd, maakten het mogelijk om complexe berekeningen te maken en grote hoeveelheden gegevens te verwerken. In deze periode werden material requirements planning (MRP-l)-systemen ontwikkeld. Voor de eerste keer deed de factor ‘tijd’ zijn intrede in het voorraadbeheer. MRP-1systemen werken op basis van het bestaan van de zogenoemde afhankelijke vraag die berekend kan worden aan de hand van de vraag naar een product met een onafhankelijke, voorspelbare vraag en kantoorruimte huren rotterdam de factor tijd. MRP-1 bevat een aantal rekenregels voor de planning van materiaalinkoop (de instroom van de benodigde grondstoffen en componenten) en het productieproces op basis van een vastgesteld verkoop- en productieplan voor gerede producten. Dit plan wordt vastgesteld op basis van markt-en verkoopverwachtingen. De samenstelling van ieder product voor wat betreft de componenten (grondstoffen, hulpstoffen en halffabrikaten) is bekend en vastgelegd in een materialenlijst. Gegeven een bestaand productieprogramma voor een specifieke periode, gebruikt de planner MRP-1 om te berekenen welke componenten in welke hoeveelheden nodig zijn en wanneer kantoorruimte huren zwolle deze nodig zijn, door te kijken naar de doorlooptijd of de levertijd van de component (planning).

Frappante resultaten

Na het vastleggen van de waardestroom moet het proces zelfverbeterd gaan worden. Dat betekent dat er een flow moet gaan ontstaan. Dat werkt het Flow beste als de klant letterlijk en figuurlijk de producten kantoor huren zuidas uit de organisatie probeert te trekken. Die werkwijze staat lijnrecht tegenover wat men meestal doet. De orders worden over het algemeen de onderneming ingedrukt. Men denkt door te pushen de zaak onder druk te kunnen zetten. Het tegenovergestelde wordt echter bereikt. Door te pushen slipt de stroom dicht en loopt vast. Filevorming in het bedrijf is het geval. Door van een pushsysteem over Pushsysteem te stappen naar een pullsysteem voorkom je het inefficient gebruiken van Pullsysteem capaciteit. Pas als er een product wordt afgeleverd, mag de productie van een nieuwe starten. Dit kun je doen door het tweebakkenysteem, dat we bij kaizen al zagen. Pas als de kantoor huren leeuwarden werkbak leeg is mag er bijgevuld worden. De maximale voorraad is die in de twee bakken. Deze werkwijze wordt vaak met behulp van speciale kaartjes aangestuurd. Dit zijn de kanbans, wat in het Japans letterlijk staat voor bord ofkaartje. Deze manier van werken levert vaak frappante resultaten.
TUSSENVRAAG 10.3 Waarom was er in de westerse wereld zo weinig aandacht voor lean in de jaren negentig van de vorige eeuw? ßiE Leniger organiseren met agile
Hoe houdl agile organisatiesflexibel en wendbaar?
Letterlijk vertaald betekent agile: behendig, beweeglijk, vlug, Jenig en Agile levendig, maar ook alert, wakker, waakzaam en op z’n hoede zijn. Het staat binnen de logistiek voor wendbaarheid, snel kunnen manoeuvreren om te voldoen aan de klantwensen. Het agile-model past bij bedrijven die veel verschillende producten maken in kleine series, waardoor het vraagpatroon moeilijk te voorspellen is. Daarom wordt het accent gelegd op snel en proactief kunnen handelen, karte kantoor huren rotterdam doorlooptijden, flexibel inzetbare capaciteit, en inspelen op de klant. Een van de onderzoekers die daar veel aan heeft bijgedragen is Christopher (2002).
Het recente verleden heeft aangetoond dat supply chains erg kwetsbaar kunnen zijn. Bekende voorbeelden zijn de terreuraanslag op 9 september 2001 en de kredietcrisis in 2007. Martin Christopher, hoogleraar marketing en logistiek aan de Cranfield School of Management kent echter nog meer voorbeelden: ‘Ericsson heeft de productie van mobiele telefoons moeten staken toen een fabriek van Philips Semiconductors, een belangrijke toeleverancier, na een blikseminslag kantoor huren zwolle compleet afbrandde: Het antwoord op de kwetsbaarheid ligt volgens Christopher in het concept ‘agility; dat zieh nog het best laat vertalen met lenigheid. ‘Agility is de mogelijkheid om snel te reageren op onverwachte veranderingen; definieerde Christopher, die refereert aan het voorbeeld van Ericsson.

Distributieverpakkingen

Distributieverpakkingen Het is gebruikelijk de volgende factoren te noemen die een rol speien bij de keuze van het type distributieverpakking: 1 De verpakking moet beschermen tegen invloeden van buitenaf. 2 De verpakking kantoor huren zuidas moet de omgeving beschermen tegen het product. 3 De verpakking moet een goede en efficiente handling mogelijk maken. 4 De verpakking moet voldoen aan de wensen en eisen van het distributiekanaal. 5 De verpakking moet informatie over identiteit en handlingeisen geven. 6 De verpakking moet voldoen aan transportvoorschriften.
Ad 1 Bescherming tegen invloeden van kantoor huren leeuwarden buitenaf Invloeden van buitenafkunnen mechanische invloeden zijn zoals: • statische belastingen als druk, buiging en vervorming; • dynamische belastingen als stoten, schokken en trillingen.
Doordat de goederen in het distributieproces constant opgepakt, neergezet of gegooid worden, kunnen er deuken en scheuren in de verpakking voorkomen. Het is vanzelfsprekend dat ervoor gezorgd moet worden dat dit zo min mogelijk en het liefst helemaal niet voorkomt. Andere invloeden zijn die van het klimaat, zoals temperatuurswijzigingen en veranderingen in luchtvochtigheid, waarmee vooral de exportgoederen te maken krijgen. Verder moet de verpakking bestand zijn tegen neerslag en stof. De beschermende functie van de kantoor huren rotterdam distributieverpakking is in feite tweeledig. De verpakking moet het product zowel beschermen tegen als bewaken voor mogelijke beschadigingen aan de consumentenverpakking. (Golfkarton en massiefkarton beschermen het product en de consumentenverpakking weliswaar goed, maar zijn relatief duu r. Om die reden kiest men nogal eens voor krimpfolie.)
Ad 2 Bescherming van de omgeving tegen het product Bescherming van de omgeving zal vooral het geval zijn bij gevaarlijke stoffen en scherpe voorwerpen. Door trillingen of andere stoten kan een lading worden beschadigd. Per transportmiddel kan er een bepaalde trillingsfrequentie ontstaan, waardoor de verpakking zelfs kapot kan trillen. Het is daarom noodzakelijk dat een verpakking hierop getest wordt. Door stoten of vallen kan een verpakking defect raken. Uit veiligheidsoverwegingen dienen hiertoe valtesten te worden uitgevoerd.
Ad 3 Goede en efficiente handling Men heeft vaak te maken met zeer uiteenlopende maten, met siecht of helemaal niet verpakte goederen. Dat staat een goede handling in de weg. Dit kost veel extra tijd voor bijvoorbeeld omverpakken; verder kost het ruimte en dus geld. Er kan vertraging ontstaan bij het uitladen, wat uiteraard voor beide partijen (Ieverancier en ontvanger) zeer onaangenaam is. Een bijzonder aspect in dit verband betreft de stapelbaarheid van de distributieverpakking. De stapelsterkte of compressiesterkte van een doos moet voldoende kantoor huren zwolle zijn. Bij het verpakken van blikken en glazen flessen in dozen is het normaal dat men de sterkte van deze verpakking laat meetellen bij de keuze van een distributieverpakking. Als men kunststof flacons of zakjes moet verpakken, zal men een doos met een betere stapelsterkte moeten kiezen, want deze verpakkingen zijn niet zelfdragend.
Distributieverpakking

European Working Group

Hoewel voorgaande definitie al een beter beeld geeft van reverse logistics ligt de nadruk nog steeds op de afvalstroom. nie European Working Group on Reverse logistics komt in 2004 met een definitie die allesomvattend kantoor huren zuidas  is en in dit boek gebruikt zal worden:
‘The process of planning, implementing and controlling backward flows of raw materials, in-process inventory, packaging and finished goods, from a manufacturing, distribution or use point, to a point of recovery or point of proper disposal.’ (De Brito & Dekker, 2004)
Het is belangrijk om onderscheid te maken in de term reverse logistics en Milieulogistiek green logistics (milieulogistiek). Hoewel kantoor huren leeuwarden beide een zekere overlap hebben is het niet mogelijk om te concluderen dat beide begrippen hetzelfde zijn. Figuur 9.2 geeft de verschillen ende overlap tussen de twee begrippen aan. Zo kunnen recycling, remanufacturing en het hergebruiken van verpakkingsmaterialen zowel onderdeel zijn van reverse, als van green logistics.
• Packaging reduction • Air & noise emissions • Environmental impact of mode selection
Uit de definitie van De Brito en Dekker (2004) is afte leiden dat het bij reverse logistics gaat om het beheersen van de verschillende retourstromen. Retourstromen Deze retourstromen kunnen vanuit de drie verschillende schakels van de traditionele supply chain bekeken worden, te weten de kantoor huren rotterdam producent, de distributeur/retailer ende consument. De Brito (2003) noemt de volgende retourstromen voor elk van de schakels: • Producent: – Grondstoffen en haljfabrikaten: het gaat hierbij om grondstoffen en halffabrikaten die niet meer gebruikt worden, omdat een product bijvoorbeeld niet meer gemaakt wordt. Siechte kwaliteit: dit zijn de producten die niet aan de kwaliteitseis voldoen en bewerkt moeten worden. – Onverkochte producten: dit zijn producten die, nadat de verkoop is stopgezet, overblijven. • Distributeur/retailer: Product recalls – Product recalls: dit zijn producten die uit de verkoop gehaald worden omdat ze mogelijk schadelijk voor de gezondheid kantoor huren zwolle kunnen zijn of niet aan de kwaliteitseisenyoldoen. De reden dat product recalls in het distributiekanaal zijn opgenomen, heeft te maken met het feit dat er in dit kanaal veel aandacht aan besteed moet worden.

Interne magazijnfuncties


Als de lay-out van het magazijn eenmaal bepaald is ende stellingen zijn gemonteerd, kan het dagelijkse magazijnproces zijn loop gaan nemen. Gegeven de grondvorm (de lay-out) binnen het magazijn, kunnen er verschillende soorten goederenstromen worden onderkend. Als uitersten kantoor huren zuidas onderscheiden we de transitostroom en de opslagstroom. In het eerste geval worden goederen alleen naar een magazijn ofDC gebracht om in de expeditie gecombineerd te worden met andere stromen. Goederen die wel opgeslagen worden, volgen de weg die schematisch is weergegeven in figuur 8.5.
Ad 1 Goederenontvangst Vanuit het inkomende transport worden de goederen gelost uit een vrachtwagen, container, binnenschip enzovoort. Er vindt bij goederenontvangst Goedereneen controle plaats op de kantoor huren leeuwarden geleverde hoeveelheden en eventuele beschadi- ontvangst gingen; de werkelijke levertijd wordt geregistreerd. Van een bederfelijk product wordt een monster naar het kwaliteitslaboratorium gezonden. Ad 2 In opslag brengen Als de ontvangstcontrole heeft plaatsgevonden en alles in orde is bevonden, worden de goederen vrijgegeven zodat men ze in opslag kan brengen. In In opslag veel ondernemingen wordt op dat moment ook de administratieve voorraad brengen van het artikel bijgewerkt. Voordat kantoor huren rotterdam het artikel in opslag wordt gebracht, moet bekend zijn volgens welk locatiesysteem de goederen moeten worden opgeslagen. Dat onderwerp wordt besproken in subparagraaf 8.3.1.
Ad3 Opslag Er zijn verschillende technische hulpmiddelen en methodieken om goederen op te slaan. Deze opslagmethoden zullen eveneens in subparagraaf8.3.l de revue passeren. Ad 4 Orderverzamelen In een voorraadhoudende onderneming moet een klantenorder – die doorgaans bestaat uit verschillende artikelnummers of regels -worden samengesteld door uit verschillende kantoor huren zwolle locaties de gevraagde hoeveelheden
goederen te verzamelen. Dit wordt ook wel orderpicken genoemd. Er zijn Orderpicken verschillende mogelijkheden om dit orderverzamelen efficient te laten verlopen; deze worden besproken in subparagraaf 8.3.2

Fourth party logistics

Fourth party logistics Door het steeds verder toenemen en uitbreiden van allianties is er een nieuw concept binnen het uitbesteden ontstaan. Een producent ofverlader heeft de mogelijkheid om alle supply-chainprocessen uit te besteden aan een organisatie die de beoordeling, het ontwerp, het bouwen kantoor huren zuidas en het uitvoeren van veelomvattende supply-chainoplossingen tot zijn verantwoording neemt. Deze ontwikkeling in supply-chainuitbesteding wordt fourth party logistics (4PL) genoemd. Volgens Anderson Consulting (tegenwoordig Accenture) kan een 4PL-dienstverlener als volgt worden omschreven:
‘A supply chain integrator who assembles and manages the resources, capabilities, and technology of its organization with those kantoor huren leeuwarden of complementary service providers to deliver a comprehensive supply chain solution:
Een 4PL-dienstverlener is een ketenregisseur die vaak zonder ‘assets’ de supply chain van de verlader integreert en beheert. Hierbij gebruikt de 4PL-dienstverlener logistiek dienstverleners, ICT-specialisten, management consultants en dergelijke om de operationele activiteiten uit te voeren. De strategische en tactische activiteiten, het regisseren van de supply chain, valt onder de verantwoording van de 4PL-dienstverlener.
Twee groepen logistieke-ketenoplossingen Traditioneel kunnen supply-chainoplossingen volgens Bade en Mueller (1999) worden onderverdeeld in twee groepen, namelijk: oplossingen van tactisch/strategische aard en oplossingen van operationele aard. Management consultants bieden kantoor huren rotterdam traditioneel meer tactisch/strategische supplychainoplossingen die onder te verdelen zijn in ‘reinvention’ en ‘transformation’. Operationele oplossingen worden daarentegen aangeboden door de 3PL-dienstverleners. Deze oplossingen zijn onder te verdelen in ‘implementation’ en ‘execution’. Het probleem dat hierbij is ontstaan is dat de management consultants zieh zijn gaan bemoeien met de operationele taken van de 3PL-dienstverlener en dat de 3PL-dienstverlener zieh is gaan bemoeien met de tactisch/strategische taken. 4PL biedt hiervoor de oplossing door de competenties van zowel de management consultants ende 3PL-dienstverlener te combineren en dus diensten aan te bieden op zowel operationeel als op tactisch/strategisch niveau. De diensten die een 4PL-dienstverlener aanbiedt, worden in figuur 7.7 weergegeven.
We geven een korte toelichting op de kantoor huren zwolle vier niveaus in figuur 7.7: Reinvention: het herontwerpen van de bedrijfsstrategie van de individuele schakels en het integreren hiervan in de totale supply-chainstrategie. • Transformation: het transformeren van de inspanningen van de verschillende schakels waarbij er gefocused wordt op het verbeteren van de specifieke supply-chainfuncties. • Implementation: het afstemmen van het bedrijfsproces en systeemintegratie tussen klanten en dienstverleners, waarbij geiet wordt op veranderingen in de organisaties (management of change). Hierbij worden ook de processen overgedragen die de 4PL-dienstverlener gaat uitvoeren.

Reinvention

We geven een korte toelichting op de vier niveaus in figuur 7.7: Reinvention: het herontwerpen van de bedrijfsstrategie van de individuele schakels en het integreren hiervan in de totale supply-chainstrategie. • Transformation: het transformeren van de inspanningen van de kantoor huren zuidas verschillende schakels waarbij er gefocused wordt op het verbeteren van de specifieke supply-chainfuncties. • Implementation: het afstemmen van het bedrijfsproces en systeemintegratie tussen klanten en dienstverleners, waarbij geiet wordt op veranderingen in de organisaties (management of change). Hierbij worden ook de processen overgedragen die de 4PL-dienstverlener gaat uitvoeren.
• Execution: de 4PL-dienstverlener neemt de verantwoordelijkheid over van verschillende operationele supply-chainfuncties en -processen. Dit is echter meer dan de draagwijdte die een 3PL-dienstverlener aanbiedt.
In het voorgaande is duidelijk geworden dat een 4PL-dienstverlener een volledige serie diensten levert om hiermee kantoor huren leeuwarden logistieke-ketenoplossingen aan te kunnen bieden ten behoeve van de verlader. Volgens Kusters (2003) richt een 4PL-dienstverlener zieh op vier kernpunten: 1 groei van de omzet/inkomsten uit de supply chain; 2 reductie van de operationele kosten; 3 reductie van het werkkapitaal (reductie van de voorraad en het verkarten van de doorlooptijd tussen orderontvangst en betaling); 4 reductie van vaste activa.
TUSSENVRAAG 7.9 Af en toe kom je in de literatuur de term 5PL tegen. Men heeft het dan vaak over een virtuele ketenregisseur. Wat kantoor huren rotterdam zou daaronder verstaan kunnen worden?
Transportmanagementsystemen 1 \’c/ke /Jijdmge kon ecn F,\/S /eueren r1r111 hct uerlwtcre11 uo11 dislrihutie e11 Im1 1sporl In contrast tot de vele publicaties over warehousemanagementsystemen (WMS) wordt er over een transportmanagementsysteem (TMS) minder geschreven .. Het onderzoeksbureau ARC geeft op zijn website (www.arcweb.com) de volgende definitie van TMS: Een transportmanagementsysteem (TMS)] is een soft:waresysteem dat de volgende transportbeslissingen ondersteunt: de inkoop van transportdiensten, het berekenen van optimale routes ende registratie en uitvoering van de planning.
Met andere woorden: een TMS wordt geacht om alle soorten beslissingen te ondersteunen die in het kader van traffic management moeten worden genomen. Vanuit deze brede definitie van TMS kamen wij tot de schematische voorstelling in figuur 7.8. Daarin laten we zien dat een TMS ook strategische keuzes op het gebied van intermodaal vervoer ende keuze van het transportnetwerk moet ondersteunen. In kantoor huren zwolle enge zin treft men vaak aan dat TMS hetzelfde is als een routeplanningspakket. Maar met name de registratie van alle activiteiten die de transportkosten bepalen behaart tot de operationele functie van een TMS.

Gefaseerde aanpak zorgt voor vertrouwen

Gefaseerde aanpak zorgt voor vertrouwen
Vier jaar geleden ging het roer om bij logistiek dienstverlener G. Snel uit Woerden. Een flink aantal vernieuwingen was het gevolg. De stapsgewijze invoering van een ritplanningsysteem plus boordcomputers is kantoor huren zuidas de huidige uitdaging. Logistiek dienstverlener G. Snel werd door de crisis gedwongen om nog slimmer te werkte gaan, vooral op het gebied van planning.
Planningsoftware allang in huis Het planpakket Ortec Shortrec van softwareleverancier Ortec, had G. Snel al enige jaren in huis. Door het verbeteren van een aantal instellingen verliep de planning al een stuk kantoor huren leeuwarden beter. ‘Daar zit muziek in dachten we toen; aldus Jan Hassing, operationeel directeur van G. Snel. ‘Aan het eind van de dag lag er echter een enorme druk bij de planning. Dat moest anders. Daarbij is Shortrec een
single-useroplossing: Het bedrijf koos voor Ortec Transport & Distribution (Ortec TD), een multi-user rit-en routeplanningsysteem. ‘Deze applicatie kantoor huren rotterdam kan de groeiende stroom van orders beter opvangen en de blok- en distributievrachten gecombineerd plannen; aldus projectleider Luc Analbers van Ortec.
Boordcomputers Tegelijkertijd zijn de boordcomputers van leverancier Punch in de 85 trucks gemonteerd. Deze Carcubes sluiten naadloos aan bij Ortec TD en worden door de chauffeurs ervaren als gebruiksvriendelijk. ‘De kantoor huren zwolle chauffeurs krijgen dezelfde vragen te zien als bij de oude boordcomputer; aldus Hassing. ‘In stappen zullen nieuwe vragen worden toegevoegd.