Mintzberg en organisatiestructuren

Gerelateerde afbeelding

Mintzberg en organisatiestructuren
Zoals kort beschreven in hoofdstuk 4 heeft Henry Mintzberg met zijn boek The structuring of organizations ( 1979), gepoogd te komen tot een synthese van de belangrijkste theorieën betreffende de wijze waarop or- synthese ganisaties gestructureerd zouden moeten worden. In een van zijn latere werken, Mintzberg on Management (1991) komt hij tot een uitbreiding en vergaderruimte huren amsterdam verfijning van zijn theorieën.
9.5.1 Organisatie-eigenschappen
Een organisatiestructuur komt volgens Mintzberg tot stand door het met elkaar in overeenstemming brengen van een aantal eigenschappen van organisaties. Mintzberg heeft het in plaats van organisatiestructuren over configuraties. configuraties In figuur 9.25 zijn de eigenschappen aangegeven die bepalend zijn voor een organisatiestructuur.
De organisatiedelen
De situationele factoren à Figuur 9.25 Eigenschappen die de organisatiestructuur bepalen
Het gaat hierbij om: a de organisatiedelen b de coördinatiemechanismen
c de ontwerpparameters d de contingentie ofwel situationele factoren
a De organisatiedelen Aan de basis van de organisatie wordt werk verricht dat direct is gerelateerd aan de productie van goederen en diensten. In hoofdstuk 8 hebben we dit de primaire bedrijfsprocessen vergaderruimte huren rotterdam genoemd. Mintzberg spreekt van de uitvoerende kern. Er zal in iedere organisatie ten minste één manager nodig zijn die alle processen kan overzien en leiding kan gegeven aan de organisatie. Deze persoon vinden we terug in de strategische top. Bij grotere organisaties worden de directie, raad van bestuur en de raad van commissarissen tot de strategische top gerekend.

Maatschappelijke aspecten

Gerelateerde afbeelding

Ten slotte kan worden opgemerkt dat ook maatschappelijke aspecten een rol spelen bij het verdelen van arbeid in een organisatie. Vanuit de maatschappij worden eisen gesteld aan de opbouw van taken. Te denken valt hierbij aan regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden (Arbo-wet).
Samenvattend kunnen we stellen dat bij het verdelen van arbeid een viertal motieven een rol spelen:2 • Kostenmotief: taken moeten op een zodanige wijze worden ingedeeld dat een efficiënt functioneren en produceren mogelijk gemaakt wordt. • Bestuursmotief: de wijze waarop taken opgebouwd en verdeeld worden, moet besturing van de organisatie mogelijk maken. Toezicht op de uitvoering van de verschillende taken moet mogelijk zijn. • Sociaal motief: taken moeten voor flexplek huren amsterdam individuele personen een bepaalde aantrekkelijkheid bezitten. Er moet sprake zijn van onder andere afwisseling, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. • Maatschappelijk motief: bij de opbouw van taken moet rekening worden gehouden met maatschappelijke eisen, bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften. E Uit de media Delegeren van creatieve taken Grafisch ontwerper Annemarie Adriaans (32) is eigenaar van The Document Shop, een bedrijf dat in opdracht jaarverslagen, huisstijlen en brochures maakt. Adriaans heeft acht mensen in dienst. ‘Het moeilijkste van delegeren vind ik toekijken terwijl ik eigenlijk denk: ik zou het zo en zo doen. Met de uitwerking van creatieve ideeën is dat erg lastig, want iedereen heeft z’n eigen stijl. Je kunt gewoon niet verwachten dat mensen het precies doen zoals jij, dat ze exact datgene maken wat jij voor ogen hebt. Drie jaar geleden kwam mijn eerste medewerker erbij. In het begin vond ik het best eng. We spraken de dingen samen door. Maar ik was bang dat hij het niet goed zou aanpakken, dat het resultaat niet was zoals ik wilde. Tegelijkertijd wilde ik ook weer niet dat zijn ideeën beter waren dan de mijne. Daar ben ik nu wel overheen. Als iemand nu met een goed idee komt, vind ik dat juist fantastisch. Dan kan ik me weer flexplek huren rotterdam op iets anders richten. Natuurlijk ben ik wel eens teleurgesteld, maar als je de mensen om je heen vertrouwt, kunnen ze je ook verrassen. Ik ben er net een tijd tussenuit geweest omdat ik een kind heb gekregen. Toen ik terugkwam en sommige dingen zag, dacht ik: jee, dat hebben ze goed opgelost.’

Voldoende middelen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze vier beelden van organisatiebestuur geven een globale indeling. Zij vormen een uitgangspunt om organisaties met elkaar te vergelijken en te bestuderen. Wanneer we echter naar de praktijk kijken, is het beeld complexer van structuur. In werkelijkheid kunnen we binnen één organisatie verschillende beelden van organisatiebestuur terugvinden. Enerzijds vindt dit zijn oorzaak in ontwikkelingen in de omgeving van organisaties, zoals bijvoorbeeld democratisering. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de verschillende beelden flexplek huren amsterdam van organisatiebestuur elementen van elkaar verkrijgen.
Anderzijds vindt dit zijn oorzaak in het feit dat de omgeving van de verschillende organisatieonderdelen niet hetzelfde is. De omgeving van een
productieafdeling is anders dan die van een research-afdeling met betrekking tot termen als onzekerheid, dynamiek en complexiteit. Dit heeft tot gevolg dat de besturing binnen de verschillende organisatieonderdelen afgestemd moet zijn op de omgeving van dat organisatieonderdeel. Er ontstaat hierdoor een verscheidenheid van beelden van organisatiebestuur binnen één organisatie. Het gevaar van deze afstemming op specifieke omgevingen van de verschillende organisatieonderdelen is dat onbeheersbaarheid kan optreden met betrekking tot beleidsbepaling, planning en uitvoering.
8.5 Methoden bij het besturen van organisaties
Bij het besturen van organisaties worden in veel situaties methoden gebruikt om het proces van besturen overzichtelijker en inzichtelijker te maken. Het afstemmen, beheersen en sturen van activiteiten flexplek huren rotterdam binnen een organisatie kan hierdoor efficiënter en effectiever plaatsvinden. Onder een methode wordt verstaan een weldoordachte manier van hande- methode Jen om een zeker doel te bereiken.

Huidige informatiesystemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bedrijven vervangen hun huidige informatiesystemen door deze ERP-systemen om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren, de beschikking te krijgen over specifie
ke managementinformatie en op kosten te besparen. De komende jaren zal er een stroom van nieuwe technologieën ter beschikking komen, waarmee ondernemingen een concurrentievoordeel kunnen opbouwen. Informatietechnologie is dan ook een van de snelst groeiende flexplek huren amsterdam segmenten in de consultancy.’
Waarin onderscheidt Deloitte Consulting zich van andere grote consultancy-organisaties? ‘Deloitte is een consultancy-firma die een volledig pakket van consultancydiensten wereldwijd kan leveren. Zo maakt Philips International gebruik van onze consultancy-diensten voor de invoering van het ERP-pakket SAP. Ofschoon onze consultants in dienst zijn van de verschillende landenvestigingen van Deloitte Consulting, leveren zij consultancydiensten voor Philips door heel Europa. Het voordeel voor Philips is dat consultants de ervaring die zij bij Philips in een bepaald land opdoen, weer kunnen gebruiken in een Philips-vestiging in een ander land. Maar vooral onze klanten vinden dat wij ons onderscheiden door onze bedrijfscultuur en de daaruit voortvloeiende consultancy-stijl. Kenmerkend flexplek huren rotterdam voor deze stijl is een nauwe samenwerking met de cliënt en de nadruk op kennisoverdracht gedurende het consultancy-traject. Hierdoor verloopt de invoering van veranderingen veel soepeler en blijft de cliënt onafhankelijk, wat de verwachte langdurige verbeteringen oplevert.’

Het rationele besluitvormingsproces

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het rationele besluitvormingsproces
De wijze waarop mensen in organisaties beslissingen nemen wordt beschreven in zogenoemde besluitvormingsprocessen. Een voorbeeld hiervan is het rationele besluitvormingsproces.
Dit besluitvormingsproces begint bij het naar voren komen van een probleem en eindigt bij het kiezen van een alternatief. Binnen het proces is er dus sprake van een fasering en systematiek. Ieder probleem kan binnen dit raamwerk tot een oplossing gebracht worden. Gedurende het gehele proces van besluitvorming verzamelt en analyseert men informatie. De informatie wordt binnen het kantoor huren amsterdam besluitvormingsproces als input én als output gebruikt. Wil de informatie een bijdrage hebben binnen het besluitvormingsproces, dan dient deze aan een aantal eisen te voldoen:
• De informatie moet voor de beslissing relevant zijn. • De informatie moet betrouwbaar zijn. • Men moet tijdig over de informatie kunnen beschikken. • Er moet een afweging plaatsvinden tussen de kosten en de waarde van de informatie. • Er moeten eisen worden gesteld aan de manier waarop de informatie gepresenteerd wordt. Aandacht voor de lay-out, omvang, scheiding hoofden bijzaken, gedetailleerdheid enzovoort.
Met betrekking tot de bronnen van de informatie heeft men vele mogelijkheden beschikbaar, zoals het eigen informatiesysteem, het zelf opzet- bronnen van informatie ten of uitbesteden van marktonderzoek, literatuurstudie, externe databestanden, en het raadplegen van leveranciers en klanten. Zonder informatie zal er dan ook geen gedegen besluitvormingsproces kunnen plaatsvinden. Louter financiële prestaties inspireren niet Veel managers, zowel op top-als middenkaderniveau, zijn ontevreden over de managementrapportages in hun organisatie. Ze zijn te eenzijdig, niet op de toekomst gericht en niet gerelateerd aan de strategische doelen. De momenteel gehanteerde managementrapportage is bijna volledig kantoor huren rotterdam gebaseerd op financiële informatie. Op basis hiervan kan per definitie alleen terug worden gekeken, terwijl organisaties juist vooruit dienen te kijken. Dat de huidige financiële prestatieindicatoren amper informatie geven over de mate waarin de strategische doelen worden gerealiseerd, is een ander groot bezwaar. De balanced scorecard kijkt niet alleen naar financiële, maar ook naar Basisgedachte achter de balanced scorecard niet-financiële prestaties. Daardoor krijgt het management een vollediger, meer ‘balanced’ beeld van de behaalde resultaten. De gedachte achter de balanced scorecard is simpel. De prestaties van een organisatie worden vanuit vier verschillende invalshoeken bekeken: • Het financiële perspectief

Emotionele overbelasting

Gerelateerde afbeelding

Voor de manager is het vrijetijdsbestedingsconcept een belangrijke factor waarover hij moet beslissen. De keuzemogelijkheid wordt echter voor een groot deel ingegeven door de mate waarin hij in zijn werk is geslaagd. Indien hiervan nog geen sprake is, zal hij hierin onevenredig veel tijd en energie steken. Dit heeft vanzelfsprekend zijn weerslag op zijn ‘welbevinden’ in zijn vrije tijd. 6.4.3 Overbelasting De manager wordt psychisch sterk beïnvloed door de ervaringen die hij in zijn werk opdoet en de gebeurtenissen die zich hier voordoen. Zo dringt het werk door in het gezinsleven en de vrijetijdsbesteding van de manager. Met name negatieve emoties oefenen de grootste invloed uit op het gezinsleven. Een manager die niet gelukkig is op zijn werk zal dat in zijn privé-leven ook niet makkelijk worden, ongeacht de tijd die hij thuis doorbrengt of het aantal malen dat hij op vakantie gaat.20 Opvallend is dat emoties bijna altijd naar één richting doorwerken, namelijk van werk naar privé-leven. Tijdens het werk flexplek huren amsterdam wordt er nog maar nauwelijks aan het gezin of aan vrije tijd gedacht. Toch kunnen grote privé-problemen wel degelijk van invloed zijn op de kwaliteit van het werk. Er kunnen vier verschillende vormen van overbelasting worden on- overbelasting derscheiden namelijk: Deze heeft de grootste invloed op het privé-Ie- emotionele overbelasting ven. Hiermee wordt aangegeven dat zorgen, problemen, voldoening of plezier mee naar huis worden genomen. Zijn stemming wordt bepaald door de flexplek huren rotterdam positieve of negatieve ervaringen van de afgelopen werkdag.
b Fysieke overbelasting Na een drukke en  inspannende dag komt de ma- fysieke overbelasting nager zeer vermoeid thuis. Zijn enige belangstelling gaat nog uit naar eten, wat voor de TV hangen en slapen. De fysieke kracht en tijd ontbreekt voor een levendig privé-bestaan.

De organisatie als geheel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nadelen voor de organisatie als geheel liggen vooral op het gebied van motivatie en weerstand tegen veranderen. Mogelijkheden om deze nadelen te vermijden of te bestrijden zijn de volgende: • het aanpassen van de stijl van leiding geven. Meer nadruk te leggen op wederzijdse afhankelijkheid in de machtsrelatie en zich als leidinggevende op te stellen als ‘coach'; • het instellen van inspraakprocedures en participatie in de besluitvorming. Hiermee bereikt men dat de aanwezige machtsrelatie gelegitimeerd wordt en gezien wordt als normaal; • de persoonlijke kantoor huren amsterdam uitingen van macht worden vermeden en vervangen door procedures en methodes, bijvoorbeeld door het toepassen van de methode Management by Objectives; • het delegeren van verantwoordelijkheden en de daarbij behorende bevoegdheden, om zodoende de motivatie te stimuleren. De medewerker krijgt hierdoor binnen zijn werkzaamheden een grotere autonomie binnen een zeker kantoor huren leeuwarden raamwerk -waardoor het verantwoordelijkheidsbesef toeneemt.
Ten slotte een paar opmerkingen ten aanzien van de hoog versus midden versus laag relatie. In deze situatie zien we het functioneren van het middenkader terug. Enerzijds ervaart het middenkader de spanning naar boven, anderzijds naar beneden. In de praktijk blijkt dat deze relatie leidt tot rolconflicten, rolonduidelijkheden en stress. Aanbevelingen
Hoofdstuk 6 1 Management
aangaande het functioneren van deze machtsrelatie komen in de praktijk neer op twee mogelijke opties: of we laten de kantoor huren rotterdam machtsrelatie zo als zij is en we bestrijden of vermijden zoveel mogelijk de nadelen, of we heffen de machtsrelatie op en zetten haar om in een andere.
Als de relatie in tact wordt gehouden, zijn communicatieverbetering en functieverduidelijking aspecten waarop gelet kan worden. De kwaliteit van de informatie tussen het middenkader en zijn omgeving moet duidelijk en voldoende zijn. Daarnaast moet de functie van het middenkader kantoor huren zwolle duidelijk aangegeven worden. Wat wordt ervan verwacht en waar liggen de doelstellingen en prioriteiten van het middenkader?

Analyse- en probleemoplossingsmethoden

Gerelateerde afbeelding

In de nabije toekomst zal het ‘Human Capita!’ steeds belangrijker worden, omdat de concurrentie tussen ondernemingen zich minder zal toespitsen op de prijs van producten. Door een toenemende schaalvergroting zullen efficiencyvoordelen die voortvloeien uit de productiewijze, een optimum bereiken. De mate van dienstverlening alsmede de geboden kwaliteit van het product c.q. de dienst zullen de doorslaggevende concurrentiefactoren worden. De medewerkers zijn hierbij de kritische succesfactor.
Hoofdstuk 5 1 Human Resource Management
Op grond hiervan zullen de volgende eisen aan hen worden gesteld:
Een flexibele instelling De consumentenmarkt zal steeds pluriformer en onvoorspelbaarder worden. Dit vraagt om flexibele productiesystemen, logistieke systemen en organisatiestructuren, die sterk marktgericht zijn. Dit impliceert ook dat de taken van medewerkers snel veranderen.
2 Kunnen werken met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Mensen hebben door middel van kantoor huren leeuwarden informatiesystemen de beschikking over grote hoeveelheden gegevens en zullen steeds meer zelfstandig beslissingen moeten kunnen nemen. Dit hangt ook samen met het gegeven dat veel medewerkers werkzaam zijn in zogenoemde business units (zie ook hoofdstuk 9), waarbij iedere unit verantwoordelijk is voor zijn eigen resultaten.
Analyse- en probleemoplossingsmethoden kunnen hanteren en beschikken over communicatieve vaardigheden In een snel veranderende omgeving zal men oplossingen moeten vinden voor problemen die zich nog niet eerder hebben voorgedaan en waarmee men geen ervaring heeft. Tevens vragen technologische innovaties ook om communicatieve en coördinerende vaardigheden alsmede het vermogen om in een team te kunnen functioneren.
4 Beschikken over kennis en begrip van andere culturen en wetten Doordat producten en diensten steeds meer worden afgezet op internationale markten en men, ook op lagere niveaus, steeds vaker zal communiceren met mensen uit andere landen en in aanraking komt met andere culturen, is enige ervaring op dit gebied van groot belang.

Nieuwe functies

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met externe ontwikkelingen die veel sneller en met een grotere intensiteit optreden dan in het verleden. Het gaat hierbij om: technologische ontwikkelingen, globalisering, veranderende marktomstandigheden, demografische, sociaal-culturele en politieke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn van grote betekenis voor de ‘human resources’ in de organisatie.
Technologisch ontwikkelingen hebben een grote invloed op de omvang en inhoud van het werk. Nieuwe functies ontstaan zoals informatiemanagers en datacommunicatiespecialisten, terwijl andere functies verdwijnen of van inhoud veranderen zoals grafische ontwerpers, datatypistes enzovoort.
Met de globalisering van de wereldhandel wordt bedoeld dat de internationale concurrentie zal toenemen. Dit is onder meer mogelijk door het wegvallen van handelsbelemmeringen tussen landen alsmede de technologische ontwikkelingen. De ‘economische’ afstanden tussen landen worden hierdoor kleiner. Bepaalde bedrijfsactiviteiten zijn hierdoor niet meer gebonden aan specifieke vestigingsplaatsen. Zo kan bijvoorbeeld software door flexplek nijmegen hoogwaardig geschoolde technici net zo makkelijk in India als in Nederland worden ontwikkeld. De omvang van de vraag naar arbeid en de prijs hiervan zullen door de globalisering veranderen.
Afnemers worden steeds kritischer en stellen hogere eisen aan de kwaliteit en de prijs van aangeboden goederen en diensten. Deze veranderende marktomstandigheden dwingen organisaties over te gaan van een productgerichte naar een marktgerichte organisatie. Het gevolg hiervan is een grote mate van decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar zelfstandige afdelingen waardoor men sneller tegemoet kan komen aan eisen van de klanten. Van medewerkers wordt hierdoor een grote betrokkenheid alsmede een brede en flexibele inzetbaarheid verwacht.

Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Op welke wijze zorgt uw organisatie ervoor dat u de beste mensen weet te behouden? Sinds een aantal jaren vissen meerdere bedrijven in dezelfde vijver van jong talent als KPN Research. Toch is KPN Research nog steeds in staat om de benodigde instroom van vers bloed op peil te houden. Vervolgens de beste mensen behouden is eveneens geen sinecure; er zijn immers veel nieuwe spelers op de markt verschenen. Enerzijds het aanbieden van uitdagend werk en anderzijds het differentiëren van loopbaanpaden, waardoor de interne zichtbaarheid wordt vergroot, bieden hier redelijk soelaas.
Twee andere begrippen uit de definitie zijn besturing en doeltreffendheid ofwel effectiviteit. Het eerstgenoemde begrip kunnen we omschrijven als ‘pogingen tot gerichte beïnvloeding’. Meer toegespitst op organisaties kunnen we besturing omschrijven als het richting geven aan de processen die in een organisatie plaatsvinden. Deze richting wijst naar een doel, dat vooraf bepaald moet worden. De processen vinden plaats in het kader van een structuur. Het vormgeven en aanpassen van deze structuur is een belangrijk onderwerp van besturing. De mate waarin de besturing slaagt, wordt aangeduid met het begrip doeltreffendheid of effectiviteit. Nadrukkelijk flexplek nijmegen wordt in het midden gelaten wie deze besturing uitvoert. Dat kan de organisatieleiding zijn, maar ook een adviseur, een ondernemingsraadslid, of een productiemedewerker die met een idee komt in een werkoverleg.
Dat het in de organisatiekunde gaat om het verkrijgen van een totaalbeeld van een organisatie, een organisatieprobleem of een project, betekent dat vaak geabstraheerd moet worden, en details ondergeschikt zijn. Anders ziet men door de bomen het bos niet meer. Dit betekent dat een organisatiedeskundige vaak in de diverse vakgebieden in organisaties minder goed thuis is dan de specialist. Men zou kunnen zeggen dat hij generalist is in plaats van specialist. Of je zou hem moeten kwalificeren als een specialist in ‘het algemene’. De organisatiekunde krijgt dan ook soms wel eens het verwijt een versnipperd geheel te zijn; van alles een beetje. Bovendien is het een jonge wetenschap, die volop in ontwikkeling is. We kunnen dit zien aan het feit, dat nog geen sprake is van een vast stelsel van kennis en theorievorming, maar eerder van een verzameling benaderingen. Zij vormen tezamen nog geen samenhangend geheel, zoals dat bijvoorbeeld in de wiskunde en de geneeskunde het geval is.