MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ

Gerelateerde afbeelding

Dit ontwerpen betekent dat men goed moet nadenken over doelmatige verhoudingen tussen mensen en middelen. Het totaal van de te verrichten werkzaamheden moet worden verdeeld; er moet worden kantoor huren amsterdam beslist over de wijze van arbeidsverdeling (wie doet wat = verdeling taken). Men moet daarbij ook aangeven wie welke beslissingsbevoegdheden heeft en, ten behoeve van overdracht van de wil van de leiding en de coördinatie, moet men de inhoud van de onderlinge relaties bepalen. De manager moet zijn organisatie begrijpen als één geheel en niet als een aantal min of meer geïsoleerde onderdelen; hij moet de functionele verbanden weten tussen de diverse onderdelen van zijn organisatie en zich kantoor huren leeuwarden bewust zijn van de onderlinge relaties.
Een groot deel van zijn tijd dient een leidinggevend functionaris te besteden aan het direct geven van leiding aan zijn medewerkers en aan het ondersteunen van zijn medewerkers bij de uitvoering van hun taken. Dit leidinggeven in ‘enge zin’ betekent onder andere dat hij taakstellingen moet afleiden uit de planning op (middel)lange termijn in kortetermijnplannen en budgetten. Dit vindt kantoor huren rotterdam zijn vervolg in het geven van (taak)opdrachten, het verschaffen
van hulp bij de uitvoering en motivering van de medewerkers. Vervolgens dient hij na te gaan of de taken naar behoren zijn uitgevoerd (controle). Bij het geven van dagelijkse leiding staat de (middle) manager in direct contact met zijn ondergeschikte medewerkers. Het is zijn taak het gedrag van zijn kantoor huren zwolle medewerkers zodanig te beïnvloeden, dat de gestelde doeleinden van de organisatie, de afdeling of de werkgroep zo goed mogelijk worden bereikt. Omdat in organisaties met mensen wordt gewerkt is de wijze van optreden van de leider (de stijl van leidinggeven) als beïnvloedende factor van groot belang.

Marketing, gepaard gaande met globalisering

Gerelateerde afbeelding

Marketing, gepaard gaande met globalisering en ‘veramerikanisering’, roept echter ook de nodige tegenkrachten op via cultuurkrakers, demarketing en anti-reclame. Cultuurkrakers verzetten zich tegen het ‘topdowndictaat’ van de cultuur van adverteerders en tv-stations en bedenken zelfs ludieke tegencampagnes, zoals ‘buy nothing today’ (20 november 2002) of creatieve kantoor huren amsterdam anti-advertenties (zie adbusters.org). Marketing, merk en globalisering van bedrijven zijn met elkaar verbonden; zo zijn ook mondialisering en kritiek op het internationale bedrijfsleven door de jaren heen onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Think global ‘, maar ‘act local’, betekent voor Coca-Cola inmiddels dat het bedrijf gaat decentraliseren en landendivisies meer autonomie geeft om beter te kunnen inspelen op de lokale behoeften van de consument en om er beter voor te kunnen zorgen dat Coca-Cola past in de lokale cultuur van de gemeenschap waar het wordt gekocht. ..
1. 1.4 Kenmerkende kantoor huren leeuwarden ‘eigenschappen’ van arbeidsorganisaties
Organisaties waarop we in dit boek doelen, zijn tevens arbeidsorganisaties waarin betaalde arbeidsorganisaties arbeid verricht wordt. Een aantal kenmerken van arbeidsorganisaties zijn de volgende.
Gespecificeerde doelstellingen doelstellingen Bedrijven en instellingen hebben specifieke doelstellingen: winst maken, marktaandeel bereiken, enzovoort. Kleine organisaties hebben dikwijls een beperkte (niet formeel vastgelegde), maar wel duidelijker herkenbare doelstelling. In grotere organisaties is dit soms moeilijk herkenbaar. Om deze (ook intern) toch te verduidelijken worden doelstellingen dan wel formeel vastgelegd.
Inzet van geschoold kantoor huren rotterdam personeel Veel werk in organisaties wordt verricht door speciaal daartoe opgeleide mensen. Bij de bekwaamheden ‘bemensing’ van de organisatie wordt in sterke mate gelet op bekwaamheden. Selectie, opleiding en training hebben in dit verband betekenis.
Geformaliseerde communicatie In een bedrijf of instelling dienen mensen met elkaar in overleg te treden, informatie uit te wisselen ten behoeve van coördinatie en probleembehandeling in processen van (georganiseerde) besluitvorming. Als bedrijven groter worden schiet de informele communicatie op den duur tekort en wordt de uitwisseling van informatie kantoor huren zwolle ook georganiseerd via de in overleg· en communicatie· te richten overleg- en communicatiestructuur, bijvoorbeeld via geregeld werkoverleg, comstructuur missies met een x keer per vier weken vergaderfrequentie, interdepartementaal overleg, chefsoverleg, vergadering van hoofden van dienst.

Raad van Commissarissen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nieuw in de derde druk
De wijzigingen in deze derde druk weerspiegelen de relevante ontwikkelingen in de maatschappij en binnen bedrijfstakken, die hun effect hebben op organisaties en dus ook op het functioneren van kantoor huren amsterdam managers in de dagelijkse praktijk. In dat verband zijn veel voorbeelden vervangen door actuele praktijkcases en onderwerpen uit de actuele praktijk. Veel openingscases (management-in-actie) en afsluitende cases bij de hoofdstukken (managementcase) zijn eveneens vernieuwd.
De hoofdtekst van het boek is daar waar nodig geacht, aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en aan kantoor huren leeuwarden de actualiteit. Daarnaast worden er in een aantal nieuwe paragrafen actuele ontwikkelingen en trends behandeld die relevant zijn voor managers van morgen.
Hoofdstuk 1 Hierin wordt ingegaan op de globalisering en de ( over)waardering van shareholdersbelangen ten aanzien van andere stakeholders (subparagraaf 1.1.3). In subparagraaf 1.2.1 wordt aandacht gegeven aan het wetsvoorstel inzake de wijziging van de samenstelling van de Raad van Commissarissen.
Hoofdstuk 2 Aan de orde kantoor huren rotterdam komen de wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van het functioneren van de Euro-OR (Europese ondernemingsraad) (subparagrafen 2.3 .1 en 2.3. 2), de actualisering van de ARBO-wetgeving en RSI (subparagraaf 2.3 .3), ondernemerschap bi] jongeren en intrapreneurschap (subparagraaf 2.4.1 ).
Hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk zijn de maatschappelijke trends en ontwikkelingen geactualiseerd, zoals de demografische ontwikkelingen in Europa (subparagraaf 3 .3 .1), de euro als munt zonder regering (subparagraaf 3.3.2), de nieuwe bio-technologische mogelijkheden via kantoor huren zwolle genetische manipulatie van de life sciences-industry (subparagraaf 3 .3 .3), de gevolgen van IT-gebruik (subparagraaf 3.3.4) en de aandacht voor een duurzaam eco-systeem (subparagraaf 3.3.6). Ook de liberalisering van de overheid op het terrein van energievoorziening en het verschijnen van de nieuwe toezichthouders zoals de NMA en OPTA (subparagraaf 3.3.S) komen aan de orde.

Andere activiteiten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Andere activiteiten, zoals kauwen, kunnen worden gecontroleerd, maar vinden normaal gesproken automatisch plaats. Het controleren van aandacht is iets wat in beide systemen gebeurt. Jezelf wenden tot de bron van een geluid is in Systeem r doorgaans een onvrijwillige reflex, die direct wordt gevolgd door de vrijwillige aandacht in Systeem 2. In een kamer met veel mensen kantoorruimte huren amsterdam kun je de neiging onderdrukken om te kijken naar iemand die zojuist op luide toon een krachtterm heeft gebruikt, maar zelfs als je je hoofd niet beweegt, zal je aandacht in elk geval eventjes op die persoon zijn gericht. Hierna kun je je aandacht weer verleggen door je op iets anders te concentreren. De sterk verschillende processen van Systeem 2 hebben één ding gemeen: ze vereisen aandacht en worden onderbroken als onze aandacht wordt verlegd. Hieronder vindt u enkele voorbeelden: • je kantoorruimte huren leeuwarden schrap zetten voor het startschot in een race; • de aandacht richten op de clowns in het circus; • in een rumoerige ruimte de aandacht op een bepaald iemand richten; • uitkijken naar een vrouw met grijs haar; • in je geheugen graven om een vreemd geluid te identificeren; • een sneller dan gebruikelijk looptempo onderhouden; • de gepastheid van je gedrag in een bepaalde sociale setting beoordelen; • tellen hoeveel keer de letter A voorkomt in een bepaalde tekst; • iemand je telefoonnummer geven; • in een krappe parkeerplek parkeren (voor de meeste mensen); • de prijs-kwaliteitverhouding van twee wasmachines vergelijken; • de validiteit van een complexe logische redenatie beoordelen.
In al deze situaties moet u kantoorruimte huren rotterdam aandachtig zijn -u zult de taken minder goed of helemaal niet kunnen volbrengen als u niet gefocust bent of zich op andere dingen concentreert. Systeem 2 heeft het vermogen om de manier waarop Systeem r werkt te veranderen door de normaal gesproken automatische functies van aandacht en geheugen te ‘programmeren’. Als u op het station op een familielid wacht, kunt u uitkijken naar een vrouw kantoorruimte huren zwolle met grijs haar of een man met een baard, om de kans te vergroten dat u uw familielid op afstand in de mensenmenigte herkent. U kunt in uw geheugen zoeken naar Franse existentiële romans of hoofdsteden die beginnen met de letter N.

Bezwaarschriftenprocedure In de afdelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bezwaarschriftenprocedure In de afdelingen 7.1 en 7.2 Awb wordt de bezwaarschriftenprocedure behandeld. Art. 7:1 Awb bevat de hoofdregel: degene aan wie het recht is toegekend om tegen een besluit beroep op een administratieve rechter in te stellen, dient tegen dat besluit eerst bezwaar te maken. Het maken van bezwaar gebeurt door het indienen van kantoorruimte huren amsterdam een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. De taak van het bestuursorgaan is dan om het besluit te heroverwegen aan de hand van de ingediende bezwaren. Dit kan ertoe leiden dat het bestuursorgaan op zijn eerder genomen besluit terugkomt. Art. 7:1 Awb vervolgt dan met de bepaling dat geen bezwaarschrift hoeft te worden ingediend als het besluit: a op bezwaar of in administratief beroep is genomen; b aan goedkeuring is onderworpen; c de goedkeuring van een ander kantoorruimte huren leeuwarden besluit of de weigering van die goedkeuring inhoudt; of d is voorbereid met toepassing van de in afdeling 3.4 Awb geregelde procedure (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure).
In deze vier gevallen acht de wetgever het indienen van bezwaar overbodig omdat al op een andere manier aan een belanghebbende de mogelijkheid is geboden om bezwaren tegen een besluit in te dienen (gevallen a end). In het geval vermeld onder b kan pas bezwaar tegen een besluit worden gemaakt nadat het is goedgekeurd. De goedkeuringsbesluiten zelf heeft de kantoorruimte huren rotterdam wetgever van bezwaar en beroep willen uitsluiten (geval c).
Ook kan de indiener van een bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken om ermee in te stemmen dat de bezwarenprocedure wordt overgslagen en dat rechtstreeks beroep wordt ingesteld bij de rechtbank (art. ?:la Awb). Aan een dergelijk verzoek hoeft het bestuursorgaan niet mee te werken. Zo’n verzoek moet in elk geval worden afgewezen als tegen het betreffende besluit nog andere bezwaarschriften zijn ingediend of als het bezwaar is ingediend tegen het niet tijdig nemen van een besluit. Werkt het bestuursorgaan mee aan het verzoek, dan zendt het bestuursorgaan het bezwaarschrift door naar de rechtbank ter behandeling.
Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord, aldus art. 7:2 Awb. Aan deze hoorverplichting kan volgens art. 7:5 Awb op verschillende manieren worden voldaan. Het horen kan plaatsvinden door: het gehele bestuursorgaan of de kantoorruimte huren zwolle voorzitter of een lid daarvan; een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest; meer dan één persoon van wie de meerderheid niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest; of een commissie (art. 7:13 Awb).

Advisering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Advisering De overheid is lang niet op elk gebied deskundig. Vaak schakelt zij externe personen of organisaties in om haar te adviseren. Het verschijnsel van adviseurs heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en als gevolg daarvan is de invloed van adviseurs op overheidsbesluiten kantoorruimte huren amsterdam aanzienlijk. Het doel van de opdracht tot advisering· is bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van de te nemen besluiten. Ook worden adviseurs vaak ingeschakeld om moeilijke beslissingen te legitimeren. De overheid kan dan verwijzen naar een ‘objectieve’ adviseur, wiens deskundigheid men niet in twijfel kantoorruimte huren leeuwarden durft te trekken. Naast het vrijwillig vragen van een advies kennen verschillende wettelijke voorschriften de verplichting tot het vragen vàn advies. De in de Awb gegeven regels voor advisering hebben alleen betrekking op adviseurs die moeten worden geraadpleegd op grond van een wettelijk voorschrift.
Art. 3:5 Awb bepaalt dat onder adviseur moet worden verstaan een persoon of college, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het adviseren inzake door een bestuursorgaan te nemen besluit en niet werkzaam onder kantoorruimte huren rotterdam verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan.
Veel wettelijke voorschriften bevatten de verplichting voor een bestuursorgaan om advies in te winnen, voordat het een bepaald besluit neemt.
•Voorbeeld Een invalidenparkeerkaart die het recht geeft om op invaliden parkeerplaatsen te parkeren, mag alleen kantoorruimte huren zwolle worden gegeven indien van tevoren een medicus advies heeft uitgebracht over de mate van invaliditeit van de aanvrager. Voordat een bouwvergunning wordt verleend, moet de aanvraag ter advisering worden voorgelegd aan een welstandscommissie (schoonheidscommissie).

De Afdeling rechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In een uitspraak van de Afdeling rechtspraak werd als volgt geoordeeld. De gemeente vordert van een bouwvergunningaanvrager ingevolge haar ‘Bijdrageregeling ontsluiting particulier bouwterrein’ een bijdrage in de door haar gemaakte en/of te maken kosten van bouwrijp maken van de kantoorruimte huren amsterdam grond. Deze bijdrage wordt gevorderd als voorwaarde voor het verlenen van een ‘privaatrechtelijke toestemming’ tot uitwegen op aan de gemeente in eigendom toebehorende of bij haar in beheer zijnde wegen bij voorgenomen bebouwing of uitbreiding van bestaande bebouwing op terreinen, gelegen langs die wegen. De vordering kantoorruimte huren leeuwarden van de bijdrage is een besluit dat gericht is op rechtsgevolg, namelijk het doen ontstaan van een betalingsverplichting. Zij is ondanks de aanduiding ‘privaatrechtelijk’ niet te beschouwen als een rechtshandeling naar burgerlijk recht, omdat zij niet is geschied op grond van een gesloten overeenkomst, doch op grond van eenzijdige oplegging krachtens vorenbedoelde bijdrageregeling, die in haar aanhef een verwijzing bevat naar art. 168 Gemw en die strekt tot verhaal van kosten, die de gemeente niet als eigenaresse, doch als onderhoudsplichtige heeft gemaakt. Uit tekst en geschiedenis van de totstandkoming van art. 14 Wegenwet kan worden kantoorruimte huren rotterdam afgeleid, dat op grond van het bepaalde in het eerste lid de rechthebbende op een openbare weg en de berm (in casu de gemeente) heeft te dulden dat het publiek deze weg overeenkomstig de bestemming gebruikt. Onder zodanig gebruik overeenkomstig de bestemming moet tevens worden verstaan het gebruik van de weg voor de ontsluiting van aan die weg grenzende terreinen, waartoe het uitwegen op die weg dient te worden gerekend. Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest wel een gedoogplicht te scheppen voor de aanleg van uitwegen, doch niet voor het gebruik daarvan. De Bijdrageregeling ontsluiting particulier bouwterrein is daarom in strijd met art. 14 Wegenwet en derhalve onverbindend. Mitsdien is ook het besluit van kantoorruimte huren zwolle burgemeester en wethouders, waarbij de heffing is opgelegd, in strijd met de wet genomen. (ARRvS 1 september 1977, nr. A-3212, 1976)

Overige milieuwetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Men moet peilbesluiten nemen waarin de waterstanden worden aangegeven die de beheerder moet trachten te handhaven.
Wet verontreiniging zeewater De Wet verontreiniging zeewater regelt lozingen en verbrandingen van afvalstoffen op zee met behulp van schepen en storting in zee van afvalstoffen uit kantoorruimte huren amsterdam luchtvaartuigen.
Wet voorkoming verontreiniging door schepen De Wet voorkoming verontreiniging door schepen beoogt de verontreiniging van de zee ten gevolge van de lozing van olie en schadelijke vloeistoffen door schepen tegen te gaan.
9.16.2 Wet inzake de luchtverontreiniging
De Wet inzake de luchtverontreiniging (Wet LUVO) geeft regels in het belang van het voorkomen of beperken van kantoorruimte huren leeuwarden luchtverontreiniging. Op basis van de wet zijn vele AMvB’s en ministeriële besluiten genomen waarin de normstellingen te vinden zijn voor de concentraties luchtvervuilende stoffen.
•Voorbeeld Het Besluit zwavelgehalte brandstoffen geeft het maximale zwavelgehalte voor diverse soorten brandstoffen aan. Andere voorbeelden zijn het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (voor nieuwe auto’s) en het Besluit kwaliteitseisen brandstoffen wegverkeer.
De Wm-vergunning is één van de instrumenten om uitvoering te geven aan de regels van de Wet LUVO. Via deze vergunning kantoorruimte huren rotterdam worden voorschriften opgelegd aan inrichtingen (bedrijven). Naast de luchtverontreiniging door inrichtingen is er luchtverontreiniging door toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen. Op grond van de Wet LUVO kunnen regels worden gesteld waarin bijvoorbeeld het gebruik van een toestel geheel of behoudens vergunning of keuring wordt verboden.
9.16.3 Wetgeving voor de bodem
De wetten die de kantoorruimte huren zwolle bescherming van de kwaliteit van de bodem (mede) als doelstelling hebben zijn de Wet bodembescherming, Meststoffenwet , Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en Wet ammoniak en veehouderij.

Een monitoringsprotocol

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Titel 16.2 van de Wm behandelt broeikasgassen en broeikasgasemissierechten, Titel 16.3 stikstofoxiden en NO,-emissierechten. Titel 16.2 is alleen van toepassing op inrichtingen waarin zich een of meer broeikasgasinstallaties bevinden. In het Besluit handel in emissierechten, een AMvB die kantoorruimte huren amsterdam steunt op art. 16.2 Wm, worden categorieën activiteiten aangewezen die een emissie van C02 in de lucht veroorzaken. Indien een bedrijf een broeikasgasinstallatie bevat waarin de AMvB-activiteiten worden verricht, valt het bedrijf onder titel 16.2 van de Wm. Het gaat om bedrijven die veel C02 uitstoten: energieactiviteiten, productie en verwerking van ferrometalen, delfstoffenindustrie en kantoorruimte huren leeuwarden als overige activiteiten: vervaardiging van pulp uit hout of andere vezelhoudende materialen, vervaardiging van papier en karton met een gezamenlijke productiecapaciteit per inrichting van meer dan 20 ton per dag.
Volgens art. 16.5 Wm is het verboden zonder vergunning van het bestuur van de emissieautoriteit: a een inrichting in werking te hebben; b een inrichting uit te breiden; c een inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen op zodanige wijze dat dit significante gevolgen heeft voor kantoorruimte huren rotterdam de emissie van broeikasgassen in de lucht dan wel voor het monitoringsprotocol dat van de vergunning deel uitmaakt; d het voor de betrokken inrichting geldende monitoringsprotocol ingrijpend te veranderen.
Een monitoringsprotocol bevat voor de inrichting een beschrijving van de wijze waarop: a de jaarvracht wordt bepaald – dat is totale hoeveelheid van een emissie gedurende een kalenderjaar; b het brandstofverbruik en het grondstofgebruik worden bepaald; c gegevens die daarop betrekking kantoorruimte huren zwolle hebben, worden geregistreerd en bewaard; en d aan het bestuur van de emissieautoriteit verslag wordt gedaan van de jaarvracht en de gegevens betreffende het brandstofverbruik en het grondstofgebruik.

Stoffen en producten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stoffen en producten
Titel 9.2 Stoffen, preparaten en genetisch gemodificeerde organismen en Titel 9.3 De EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) zijn in hoofdstuk 9 van de Wm opgenomen ter implementatie van de Europese stoffenregelgeving. Deze kantoor huren amsterdam regelgeving betreft de invoer, de productie, het gebruik van en handel in chemische stoffen en is vooral van belang voor ondernemingen die chemische stoffen produceren, importeren, gebruiken of in de handel brengen. REACH legt producenten, importeurs en andere beroepsmatige en industriële gebruikers de verplichting op informatie te verzamelen over de eigenschappen van een stof, de aan het gebruik kantoor huren leeuwarden verbonden risico’s te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen om de eventueel door hen geconstateerde risico’s te beheersen. Door het opleggen van deze verplichtingen is de bewijslast voor het veilig in de handel brengen van chemische stoffen verschoven van de overheid naar de industrie. Titel 9.2 van de Wm is de basis kantoor huren rotterdam voor het kunnen vaststellen van een AMvB waarin de REACH-regelgeving is uitgewerkt. Zo bepaalt art. 9.2.2.1 dat bij AMvB indien een redelijk vermoeden is gerezen dat door handelingen met stoffen, preparaten of genetisch gemodificeerde organismen ongewenste effecten voor de gezondheid van de mens of voor het milieu zullen ontstaan, regels worden gesteld met betrekking tot het vervaardigen, in Nederland kantoor huren zwolle invoeren, toepassen, bewerken, verwerken, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen, vervoeren, uitvoeren en zich ontdoen van deze stoffen, preparaten of organismen.