Overige redenen of motieven

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Overige redenen of motieven om een organisatieadviseur te willen inschakelen kunnen de volgende zijn: De opdrachtgever wil over informatie kunnen beschikken die hij zelf niet kan produceren. Het gaat daarbij vaak om branchekennis, marktgegevens en dergelijke die een adviesbureau met specifieke branchekennis wél kan verschaffen of voor de opdrachtgever kan verkrijgen. De opdrachtgever kantoorruimte huren amsterdam heeft behoefte aan een ‘second opinion’, ter bevestiging of verwerping van een eigen standpunt. De externe adviseur kijkt anders tegen diverse factoren aan dan de opdrachtgever zélf, omdat hij geen last heeft van ‘bedrijfsblindheid’. Zo’n ‘second opinion’ slaat vaak op zeer ingrijpende plannen. De Raad van Commissarissen of de ondernemingsraad zijn in die gevallen vaak de opdrachtgever(s). De opdrachtgever wil dat de adviseur als machtsfactor bij de probleemoplossing wordt gebruikt. De kantoorruimte huren leeuwarden adviseur wordt dan om organisatie-politieke redenen ingeschakeld. De macht van een adviseur wordt vaak in hoofdzaak bepaald door de invloed die hij weet uit te oefenen door de hantering van zijn bekwaamheden. Men moet bij dit soort opdrachten denken aan situaties waarin conflicterende ideeën de achtergrond van de interne weerstand tegen de te kiezen oplossingen vormen. Die weerstand kan dan alleen worden omgebogen of weggenomen nadat een ‘onafhankelijke’ ernaar gekeken heeft. Het lijkt er dan wel op dat de adviseur slechts gebruikt wordt om een boodschap die bepaalde organisatieleden erg vervelend vinden ‘over te brengen’ of nog kantoorruimte huren rotterdam eens met andere woorden te vertellen. Organisatieadviseurs hebben terecht moeite met deze achtergrond of reden voor hun inschakeling. Zij staan er dan ook in de regel duidelijk op in feite zélf die boodschap (oplossing) (mee) te bedenken. Het moet in feite (ook) de oplossing van de adviseur zijn. Een oplossing die bij voorbaat vaststaat kan niet klakkeloos worden overgenomen. Er moet een eigen analyse van de adviseur aan de door hem te brengen boodschap ten grondslag liggen. Een inschakeling zuiver op ‘rituele’ gronden binnen een intern ‘politiek’ spel zal de adviseur in beginsel niet accepteren: geen schijnvertoning dus. De opdrachtgever wenst de adviseur te gebruiken om een probleem zeer nadrukkelijk onder de aandacht van de eigen kantoorruimte huren zwolle organisatie of de toezichthoudende organen te brengen (bijvoorbeeld Raad van Commissarissen). Zo’n opdracht hoeft voor de adviseur géén bezwaar te zijn: hij weet immers dat zijn advies, in sommige situaties, meer indruk maakt dan dat van het management (de directie) zelf. De opdrachtgever durft of wil niet zelf de verantwoordelijkheid dragen. De leiding wentelt, althans ogenschijnlijk, de verantwoordelijkheid van een potentieel riskante
oplossing af.

Aanbevelingen voor betere besluitvorming

Gerelateerde afbeelding

Aanbevelingen voor betere besluitvorming
Op de vraag hoe rationeel (ordelijk en logisch) besluitvorming in organisaties verloopt, hebben we geconstateerd dat deze rationaliteit door allerlei factoren wordt beperkt. We geven met Koopman e.a. een opsomming van de voornaamste beperkende factoren: Gebrek aan informatie De beslisser beschikt zelden over alle relevante informatie. Meestal heeft hij ook onvoldoende tijd en middelen om die informatie te verzamelen. Gebrek aan moed en innerlijke kantoorruimte huren amsterdam rust Bedreigende informatie kan de beslisser de ogen doen sluiten voor belangrijke aspecten van de werkelijkheid. Stress kan leiden tot defensieve vermijding. Beide leiden tot slechte besluitvorming. Groepsdenken kan dit nog versterken. De perceptie van de omgeving wordt vervormd, afwijkende opinies worden niet getolereerd. Gebrek aan consensus arena-model In het ‘arena-model’ van organisaties gebeurt eigenlijk het omgekeerde van groepsdenken: een totaal gebrek aan overeenstemming over hoofdzaken kantoorruimte huren leeuwarden drijft de organisatie uit elkaar. Machtsprocessen en conflicten tussen belangrijke spelers of coalities bedreigen de rationaliteit van de besluitvorming.
Gebrek aan beleid en aan inzicht in de organisatieprocessen Deze aspecten worden benadrukt in het ‘vuilnisvat-model’ van organisaties (de organigarbage can satie als ‘garbage can’, ofwel ‘organized anarchies’). Hierin wordt gesteld dat beslissers vaak moeten werken met onduidelijke en inconsistente doelen en een onvoldoende begrepen technologie, waardoor allerlei toevalligheden binnensluipen in de besluitvorming. Onvoldoende visie en beleid vanuit de top kan dit versterken. Gebrek aan sturing en beheersing Vooral complexe besluitvormingsprocessen vragen een doordachte fasering en procesvoering. Dit vereist managementvaardigheden, zowel in het diagnostische als in het bedrijfspolitieke vlak. Besluitvorming kantoorruimte huren rotterdam vereist dat logische en politieke aspecten zorgvuldig geïntegreerd worden. Gebrek aan afstemming op strategische situatiefactoren Soms vereist de situatie een participatieve of op onderhandelingen gerichte benadering; in andere omstandigheden is een eenduidige beleidsrichting, geformuleerd door de top te prefereren. Soms is een flexibele stap-voor-stapbenadering nodig; in kantoorruimte huren zwolle andere gevallen overheerst het belang van nauwkeurige planning en bewaking van tijd en kosten.

BESLUITVORMING EN CREATIVITEIT

Gerelateerde afbeelding

De eerste fase is van enorm belang voor het verdere verloop van het proces van besluitvorming. Een slechte diagnose kan ertoe leiden dat men in de latere stadia van het proces geen helder beeld meer heeft van wat nu precies het probleem is. Dit betekent tijdverlies, of zelfs het kiezen van niet zinvolle oplossingen. Overeenstemming tussen alle betrokkenen omtrent de formulering van het probleem is dan ook belangrijk. Wordt het probleem niet goed onderkend of slecht omschreven, dan zal men later vanuit fase 2 of 3 toch weer terug moeten kantoorruimte huren amsterdam gaan naar fase 1, als tenminste later al de conclusie wordt bereikt dat in een eerdere fase het probleem niet juist of onvolledig is gesteld. In een dergelijk geval zal men, alvorens verder te kunnen gaan, opnieuw aandacht moeten besteden aan de probleemanalyse in fase 1. In dit verband spreken we dan van een ‘iteratief’ proces, ofwel van een zich herhalend proces.
5.2.2 Fase 2: ontwikkelingsfase Pas als de eerste fase van het besluitvormingsproces is afgesloten met een duidelijke en zo volledig mogelijke probleemstelling, kan de vraag aan de orde komen wat er zoal kantoorruimte huren leeuwarden gedaan oplossingsmogelijkheden kan worden om het probleem tot oplossing te brengen. Er moeten dan oplossingsmogelijkheden of alternatieven ontwikkeld worden. In deze fase worden bijvoorbeeld door brainstorming zoveel mogelijk verschillende voorstellen voor een oplossing gevraagd aan de betrokken medewerkers van de organisatie. In een aantal gevallen zal dit niet zo moeilijk zijn. In sommige gevallen is het probleem inderdaad niet nieuw en is al eerder met succes een oplossing gevonden en toegepast. In veel gevallen worden beslissers echter met nieuwe problemen geconfronteerd en moeten nieuwe oplossingen worden ontwikkeld. Dan wordt in het bijzonder een beroep gedaan op het creatieve vermogen kantoorruimte huren rotterdam van de organisatie.
creativiteit Er kunnen nogal wat invloeden zijn die de creativiteit belemmeren, denk bijvoorbeeld aan al heel lang gevolgde werkwijzen of aan een autoritaire chef die het toch altijd beter meent te weten. Wil creativiteit tot ontwikkeling komen, dan is een eerste vereiste dat er in elk geval een ‘open sfeer’ heerst, waarin tot een vrije uitwisseling van gedachten kan worden gekomen (zie ook paragraaf S.S ). Ook is het oppassen dat men zich niet vastlegt op het uitwerken van de aspecten van
maar een mogelijke oplossing, waarvoor bijvoorbeeld de chef vooraf al heeft gekozen of waarvoor iemand misschien kantoorruimte huren zwolle een zekere (soms onbewuste) voorkeur beeft. Het verdient aanbeveling om de in deze fase opkomende ideeën schriftelijk vast te leggen, daarbij extra informatie te vergaren en deze bijvoorbeeld in werkgroepen verder te gaan uitwerken.

KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE

Gerelateerde afbeelding

Slotopmerking Ten aanzien van het maken van een keuze valt nog op te merken dat het niet gaat om een eenvoudige procedure. Dit wordt met name veroorzaakt door de dynamische aard van de strategische problematiek. Noch de organisatie, noch de omgeving zijn constante grootheden. Het zijn variabelen die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. De strategieproblematiek kantoorruimte huren amsterdam wordt gekenmerkt door onzekerheid, hetgeen met zich meebrengt dat een groot beroep moet worden gedaan op het subjectieve oordeel van de bij het strategieformuleringsproces betrokken functionarissen.
Organisatie van strategische planning
Een organisatie die strategische planning wil invoeren staat voor de vraag hoe dit proces te organiseren. Om in deze problematiek inzicht te verschaffen, wordt in deze paragraaf een aantal bouwstenen aangeboden.
De organisatie van het strategische kantoorruimte huren leeuwarden planningsproces is onder meer afhankelijk van de opbouw van de organisatiestructuur. In dit kader is het volgende van belang: 1 De wijze van arbeidsverdeling Dit element van de structuur bepaalt op welk niveau in de organisatie informatie met betrekking tot bijvoorbeeld product-marktcombinaties beschikbaar is. Een functioneel ingedeelde organisatie vereist een andere aanpak dan een divisievorm (zie hoofdstuk 6). 2 De mate van centralisatie/ decentralisatie De strategieformulering moet aansluiten op de beslissingsbevoegdheden. Een goede aansluiting heeft niet alleen betrekking op de beschikbaarheid van relevante informatie, maar zal ook de kantoorruimte huren rotterdam betrokkenheid bij het invoeren van de strategische plannen bevorderen (zie hoofdstuk 7).
In de praktijk zijn in de wijze waarop de strategische planning in de loop der tijd is georganiseerd nogal wat verschillen te zien. In de beginperiode van de strategische planning viel veelal te constateren dat deze activiteit werd verricht door een kleine staf van vakspecialisten, die adviseerden en die niet zelden een grote inhoudelijke inbreng hadden en in een enkel geval zelfs de strategie bepaalden. Deze situatie zou gekarakteriseerd kunnen kantoorruimte huren zwolle worden met de uitspraak: ‘De staf denkt en beslist, en de lijn voert uit.’ In werkelijkheid bleek
echter vrij snel dat er van de vele plannen die de knappe stafspecialisten maakten zeer weinig werden uitgevoerd. Enerzijds doordat de plannen niet altijd even realistisch waren, anderzijds doordat de managers die voor de uitvoering verantwoordelijk waren niet sterk gemotiveerd bleken.

Marketing Aspecten

Gerelateerde afbeelding

Marketing Aspecten bij marketing zijn bijvoorbeeld: marktkennis, kennis van technieken voor marktonderzoek, voldoende ervaring, contact met externe bureaus, extern georiënteerd, hantering marketingmix (product, prijs, distributie, promotie) en succes productintroducties.
Marketing is voor elk bedrijf een belangrijke functie. Toch zijn er bedrijven die nog meer dan andere marketingintensief zijn. Denk kantoorruimte huren amsterdam bijvoorbeeld aan consumentenmerkartikelen. Inzicht in de kracht van de marketingfunctie is onder meer te vinden in een vergelijking met de concurrenten, bijvoorbeeld ten aanzien van het succes met de introductie van nieuwe producten.
Verkoop Aspecten bij verkoop zijn bijvoorbeeld: omzet per verkoper, verkoopkosten in procenten van de omzet, assortimentssamenstelling, administratieve orderverwerking, distributiekosten, aantal contacten per verkoper per dag en aftersalesservice.
Voor veel producten maken de kantoorruimte huren leeuwarden verkoop- en distributiekosten een belangrijk deel van de verkoopprijs uit. Bovendien is de feitelijke verkoopinspanning van groot belang voor het voortbestaan van het bedrijf. Een vergelijking met de concurrenten is veelal redelijk nauwkeurig te maken. Voorts is ook informatie te verkrijgen bij de afnemers.
Personeel Aspecten bij kantoorruimte huren rotterdam personeel zijn bijvoorbeeld: is er een afdeling Personeelszaken, personeelsopbouw, opleidingsbeleid, verloop/verzuim/ziekte en beloningssysteem.
Personeel is een cruciale factor in het functioneren van het bedrijf. Veel bedrijven stellen dat hun personeel het belangrijkste ‘productiemiddel’ is. Het is goed deze uitspraak aan cijfers te toetsen. Soms blijkt kantoorruimte huren zwolle dan dat er aan personeels’onderhoud’ nauwelijks geld uitgegeven wordt. Er worden geen of weinig opleidingen/ cursussen gevolgd en het percentage ziekteverzuim, ‘burn-out’ en verloop is erg hoog.

Strategieformulering

Gerelateerde afbeelding

In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop organisaties zich richten op de externe omgeving, daarbij rekening houdend met eigen interne bekwaamheden.
strategisch management
De wijze waarop een organisatie haar koers bepaalt kan systematisch of intuïtief zijn. Zo komt strategie min of meer kantoorruimte huren amsterdam planmatig tot stand of groeit een strategie via de acties die een organisatie gewoon onderneemt. De systematische aanpak krijgt vorm en inhoud via het proces van strategieformulering. Dit proces behandelen we in stappen. Als daarnaast aandacht wordt besteed aan het op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden wordt gesproken van strategisch management. We bespreken eveneens de weerstand die kantoorruimte huren leeuwarden strategische vernieuwingen in organisaties kunnen oproepen.
Elke organisatie, of dit nu een schoenenfabriek of een bibliotheek is. bevindt zich in een veld van veelsoortige omgevingskrachten. De leiding dient de invloed van die krachten te onderkennen en zich rekenschap te geven van wat zich in de externe omgeving afspeelt. Een forse stijging van grondstofprijzen, toenemende schaarste aan arbeidskrachten en de opkomst van nieuwe technologieën zijn voorbeelden van veranderingen waarop men een passend antwoord moet zien te vinden.
In hoofdstuk 3 hebben we gezien welke partijen en omgevingsfactoren zoal invloed hebben op zowel het functioneren als het voortbestaan van een organisatie. Om te kunnen voortbestaan is het de taak van de kantoorruimte huren rotterdam leiding van de organisatie ervoor te zorgen dat de relatie met partijen en situaties in het ‘buitengebeuren’ concreet inhoud krijgt. De externe afstemming van de organisatie op de omgeving krijgt vorm en inhoud via het proces van strategieformulering. De taakstelling van de leiding van de organisatie strategieformulering gaat echter verder dan strategieformulering alleen. Naast het afstemmen op de externe omgeving gaat het namelijk ook om het op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden die nodig zijn om strategische veranderingen te realiseren. Het doorvoeren kantoorruimte huren zwolle van dit soort veranderingen stelt bepaalde eisen. Vaak moet de organisatiestructuur worden aangepast, moet er nieuwe kennis worden ontwikkeld en/ of dienen er andere managementtechstrategisch management nieken te worden ingevoerd. Dit alles valt onder het begrip ‘strategisch management’. Een organisatiestrategie als zodanig is uitsluitend extern gericht.

De jaarrekening

Gerelateerde afbeelding

De jaarrekening wordt vastgesteld of goedgekeurd door de aandeelhouders, waarna de leiding van de onderneming van verdere verplichtingen wordt ontslagen (ofwel decharge wordt gegeven). Als we spreken over de jaarrekening bedoelen we gewoonlijk de bedrijfseconomische jaarrekening. Daarnaast maakt een ondernemer ook een fiscale jaarrekening voor de vaststelling kantoorruimte huren amsterdam van het bedrag dat aan (winst) belasting moet worden betaald. De fiscale jaarrekening moet volgens de voorschriften van de belastingdienst worden opgesteld, is uitsluitend daarvoor bestemd en speelt voor andere groepen van belanghebbenden geen rol.
Wanneer de verslaglegging in wijde kring publiek wordt gemaakt, spreken we van de gepubliceerde jaarrekening. De functie van de gepubliceerde jaarrekening is niet alleen het vaststellen van de te verdelen winst en het afleggen van verantwoording ten aanzien van het gevoerde beheer, maar is ook gericht kantoorruimte huren leeuwarden op het verschaffen van informatie aan financiële instellingen, werknemers en andere (externe) belanghebbende partijen.
Ondernemingen die volgens de wet een bedrijfseconomische jaarrekening moeten opstellen, moeten tevens een jaarverslag opmaken. Het jaarverslag is een verslag van de directie waarin een beschrijving van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en van de vooruitzichten is opgenomen. Het kantoorruimte huren rotterdam jaarverslag moet schriftelijk aan de aandeelhouders worden uitgebracht. Het dient een bespreking te bevatten van de gang van zaken in het verstreken boekjaar (met vermelding van redenen waarom het wel of niet goed ging met de omzet, of er bepaalde moeilijkheden zijn opgetreden en dergelijke) en het moet tevens toekomstverwachtingen voor bepaalde activiteiten aangeven. Daarbij moet de ondernemer in het bijzonder aandacht schenken aan de omzet, verrichte en geplande investeringen, de füunciering, de personeelsbezetting en de rentabiliteit. Verder moet kantoorruimte huren zwolle de ondernemer mededeling doen van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Eco-efficiency en duurzaam ondernemen

Gerelateerde afbeelding

Eco-efficiency en duurzaam ondernemen
duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling is door de Verenigde Naties omschreven als: ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien’. Duurzame kantoorruimte huren amsterdam ontwikkeling heeft een economische, een ecologische en een sociale dimensie. Duurzaam ondernemen vereist dan een gecombineerde aandacht voor People (sociale rechtvaardigheid), Planet (ecologische grenzen) en Profit (economische groei); ook wel de Triple-P genoemd. duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen kunnen we dan omschrijven als: een wijze van bedrijfsvoering waarbij managers in organisaties bij het voorbereiden en nemen van hun beslissingen (strategisch, tactisch, operationeel) systematisch rekening houden met de (langetermijn-) effecten van hun kantoorruimte huren leeuwarden beslissingen richting de diverse belangen-/bevolkingsgroe
pen (People), richting natuur en milieu (Planet) en richting economische groei en rendement (Profit). eco·efficiency Bij eco-efficiency gaat het, bij het uitvoeren van de bedrijfsprocessen, erom zo weinig mogelijk het milieu en de natuurlijke omgeving te belasten.
Een andere belangrijke trend binnen het bedrijfsleven is de toenemende aandacht voor ecoefficiency. In het kader van duurzaam ondernemen wordt daarbij een directe koppeling gelegd tussen ambitieuze milieudoelstellingen en het vergroten van marktkansen. Een mooi voorbeeld ontlenen we aan Shell. Samen met Daimler-Benz wordt gewerkt aan een door een brandstofcel aangedreven auto. In de nieuwe motor voor deze auto speelt zich een proces af van zogenaamde kantoorruimte huren rotterdam catalytische partiële oxidatie op basis van waterstof. Waterstof biedt voor nu en de nabije toekomst de oplossing voor milieuproblemen. Daarentegen komt de toepassing van zonne-energie tot nu toe niet echt op gang. Wel wordt gemeld dat Shell inmiddels met Greenpeace een contract getekend heeft om zich sterk te maken voor bredere introductie van zonne-energie in Nederland, tegen lagere prijzen. Ook de Rabobank en Stork zijn partij bij dit contract om duurzaamheid te bevorderen. ketengerichte aanpak Bij het bereiken van eco-efficiency is in strategische zin een ketengerichte aanpak van belang, die communicatie en samenwerking vereist met partners in de productketen, bijkolomsamenwerking voorbeeld met toeleveranciers. De kolomsamenwerking in de intensieve varkenshouderij is er bijvoorbeeld op gericht om in alle schakels van de keten tot een betere samenwerking te komen en een totale verbetering kantoorruimte huren zwolle van het product te bereiken. Er is daarbij ook besloten voor de hele kolom tot een certificeringssysteem te komen, van varkenshouders (als ‘primaire producenten’), tot slachterijen, vleesverwerkers, mengvoederfabrikanten, gezondheidsorganisaties en ‘primaire producenten’ (de varkenshouders). De stichting Natuur en Milieu en de Dierenbescherming praten mee in een adviesorgaan en ook de overheid functioneert als adviseur.

Demografische factoren

Gerelateerde afbeelding

Omgevingsfactoren: bepalen situaties en omstandigheden
macrofactoren Elke organisatie wordt in beginsel beïnvloed door macrofactoren en ontwikkelingen in de omgeving. Hoewel kantoorruimte huren amsterdam een enkele grote onderneming of enkele ondernemingen gezamenlijk soms één of enkele van deze factoren kunnen beïnvloeden, vormen deze macrokrachten voor de meeste bedrijven een gegeven.
Organisaties worden in hun doen en laten beïnvloed door tal van krachten uil de omgeving. We noemen deze krachten macrokrachten wanneer een organisatie deze krachten ‘noodgedwongen’ ondergaat en ze zelf niet in bepalende mate direct kan beïnvloeden. Soms kan wel enig effect worden bereikt door samenwerking met andere organisaties. De technologische kantoorruimte huren leeuwarden ontwikkeling of de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling is echter niet zomaar door één organisatie beslissend te beïnvloeden. Niettemin heeft een individuele organisatie er wel degelijk mee te maken. Daarom gaan we nu kort in op belangrijke omgevingsfactoren en ontwikkelingen in een macro-omgeving waarmee vrijwel elke organisatie in haar functioneren te maken heeft, te weten: demografische factoren economische factoren technologische factoren sociaal-maatschappelijke factoren politieke factoren ecologische factoren markt- en kantoorruimte huren rotterdam bedrijfstakfactoren.
Bij demografische factoren denken we aan groei, omvang, opbouw en samenstelling van de bevolking. Deze factoren bepalen in veel gevallen hoe groot een afzetmarkt zal zijn. Veranderingen in deze factoren hebben bijvoorbeeld gevolgen voor bouwondernemingen. Of, indien de bevolking afneemt, zal dit gevolgen hebben voor de afzet van brood, wasmiddelen en kantoorruimte huren zwolle dergelijke. Als de bevolkingsgroep tussen de vijf en tien jaar terugloopt, zal dit gevolgen hebben voor de speelgoedindustrie.

Personele aspecten

Gerelateerde afbeelding

Personele aspecten Tijdens de groei en ontwikkeling van een organisatie is het ook van belang steeds na te gaan welke soorten deskundigheden (en dus soorten personeel) moeten worden aangetrokken en in welke omvang deze in de organisatie beschikbaar moeten zijn. kwantitatieve kantoorruimte huren amsterdam voorziening Personele beslissingen hebben in dat verband betrekking op de kwantitatieve voorziekwalitatief niveau ning van een bedrijf met leidinggevend en uitvoerend personeel van voldoende kwalitatief niveau. Een personeelsplan zal onder meer de uitspraken moeten bevatten over personeelswerving, opleiding en vorming en zo nodig over vervroegde uittreding, gedwongen ontslag en dergelijke (zie verder hoofdstuk 7, 8 en 12).
Financiële aspecten Een bedrijf kantoorruimte huren leeuwarden of instelling is altijd financieel afhankelijk van personen of instanties die de benodigde geldmiddelen willen verschaffen om een bedrijf te beginnen of om bedrijfsactiviteiten mee te financieren of te subsidiëren. Planning heeft een aantal aspecten die nader vermogensvoorziening bekeken kunnen worden, zoals de vermogensvoorziening op lange termijn, het toewijzen van middelen aan verschillende investeringsprojecten en het beheren van het werkkapitaal. Vragen als: ‘Moet een gebouw, machine met geleend geld worden gefinancierd of worden geleasd?’, of: ‘Welk beleid van kantoorruimte huren rotterdam winstuitkering moet worden gevolgd7′, liggen op het terrein van de financiële planning.
taak van de leiding Het is de taak van de leiding de ingaande en uitgaande geldstromen van een organisatie (in financiële zin) te beheersen: In de eerste plaats moet de vermogensbehoefte worden geraamd op basis van de voorgenomen ontwikkelingsplannen. Hierbij is de keuze uit investeringsprojecten van belang. Voorts moet worden nagegaan op welke wijze de financiële middelen kunnen worden verkregen. Hierbij is de keuze tussen eigen kantoorruimte huren zwolle vermogen ( ev) en vreemd vermogen ( vv) in de diverse vormen van betekenis. Verschaffers van ‘eigen vermogen’ zijn de eigenaar (eigenaren) of aandeelhouders. Verschaffers van ‘vreemd vermogen’ zijn bijvoorbeeld de handelsbanken, hypotheekbanken of de houders van obligaties die een bedrijf tegen bepaalde voorwaarden geld willen lenen.