Plannen en begroten

Plannen en begroten – planmatigheden, urgenties en werksoorten; – bestedingen, vakgroepen, tarieven en opslagen en BTW; – financiële codes grootboekrekeningen (kostensoorten en kostenplaatsen); – databank van onderhoud en (her)bouwkosten naar status. 2.7. Wet Ketenaansprakelijkheid – uiteenzetting verantwoordelijkheden van de vastgoedmanager, indien goedkoop kantoor huren amsterdam deze fungeert als hoofdaannemer bij het verstrekken en begeleiden van werkzaamheden. De hoofdaannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de premies en belastingen die de onderaannemers verschuldigd zijn met betrekking tot de werkzaamheden (bijlage 2). 2.8. Complexgebonden personeel – beschrijft waar het personeel dat werkzaam is in het object/complex in dienst is en wie voor welke kosten opdraait. 2.9. Verkoopprocedure – beschrijft de taken en goedkoop kantoor huren leeuwarden verplichtingen van vastgoedmanager en opdrachtgever met betrekking tot afstoting van het vastgoed( complex). 2.10. Onroerendezaakbelasting – in dit document worden de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en de vastgoedmanager uiteengezet met betrekking tot de vaststelling en juistheid van de WOZ-waarde van het object. 2. 1 1. Rekeningschema – opsomming van de op de administratie te gebruiken grootboekrekeningen met goedkoop kantoor huren rotterdam betrekking tot het vastgoed. 440 Bijlage 4 Vastgoedmanagementinformatiesysteem Integraal Beheer van Vastgoed (IBV ) Het vastgoedmanagementconcept zoals gepresenteerd in dit boek wordt in de praktijk ondersteund door goedkoop kantoor huren zwolle het softwareprogramma Integraal Beheer van Vastgoed (IBV), dat PVM heeft ontwikkeld en door VG24 BV wordt verhandeld, zie www.vastgoed24.nl. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op dit vastgoedmanagementinformatiesysteem.

Beslissingen omtrent bedrijfshuisvesting

We zien dat het afstoten van vastgoed het rendement op het eigen vermogen positief beïnvloedt. Het effect is het grootst wanneer al het vastgoed wordt afgestoten en de opbrengst wordt aangewend om de primaire activiteiten van de onderneming uit te breiden. De bewering dat een onderneming rendement misloopt door in bedrijfsvastgoed te investeren wordt hiermee bevestigd. 393 1 1 .6 VASTGOEDMANAGEMENT De kostenvoet van het totale vermogen stijgt indien er met de opbrengst schuld wordt afgelost. Dit komt doordat de eigenvermogenverschaffers een hogere vergoeding vragen dan de vreemdvermogenverschaffers. De omvang goedkoop kantoor huren amsterdam van het eigen vermogen neemt relatief toe, waardoor de kostenvoet van het vermogen van de organisatie stijgt. Bij deze positieve resultaten is een aantal kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is geen rekening gehouden met eventuele veranderingen in het risicoprofiel van de onderneming. De vastgoedinvesteringen van de onderneming kennen een lager risicoprofiel dan de investeringsprojecten. Door vastgoed af te stoten en de primaire activiteiten uit te breiden neemt goedkoop kantoor huren leeuwarden het risicoprofiel van de organisatie toe. Dit kan gevolgen hebben voor de vermogenskostenvoet van de onderneming. Het geëiste rendement op het eigen en vreemde vermogen neemt door het hogere risicoprofiel immers toe. Ten tweede is het verkopen van bedrijfsvastgoed een eenmalige actie, die in de praktijk vooral populair is in crisissituaties. Verkoop van het tafelzilver is dan vaak nodig om de crisissituatie het hoofd te bieden. Dit valt ook op te maken uit de dissertatie van Krumm uit 1999, waarin hij onderzoek doet naar het huisvestingsmanagement van acht multinationals in Nederland (ABN Amro, ING Groep, Ahold, Vendex, Philips Electronics, Unilever, Royal Dutch Shell en Akzo ). Eind jaren tachtig bleek vastgoed bijvoorbeeld in drie van de acht ondernemingen een belangrijke rol te spelen in de aanleiding tot goedkoop kantoor huren rotterdam en/of oplossing van grote financiële problemen. Een dergelijke actie kan slechts één keer plaatsvinden. Bij een eventuele volgende crisis speelt het verkochte vastgoed natuurlijk geen rol meer bij de bestrijding van die crisis. Ten derde vinden investeringen in bedrijfsvastgoed niet enkel en alleen op basis van financiële overwegingen plaats. Krumm merkt op dat bedrijfsvastgoed zich onderscheidt van andere goedkoop kantoor huren zwolle bedrijfsmiddelen door het grote belang van niet-financiële kenmerken van vastgoed. Esthetische aspecten, snelheid van handelen en de mogelijkheid om flexibel met de huisvesting om te gaan wanneer men deze in eigendom heeft, laten zich zeer moeilijk in financiële zin uitdrukken. Toch spelen juist deze aspecten in de praktijk een doorslaggevende rol bij beslissingen omtrent bedrijfshuisvesting.

 

De architectuur

De architectuur heeft in de loop der tijd verschillende stromingen gekend. Zo werd de architectuur ooit gekenmerkt door de decoratieve traditie, waarin de vorm van het gebouw centraal staat. Andere architecten in andere tijden legden bijvoorbeeld meer de nadruk op de relatie tussen architectuur en de natuur. Mobach en Rogier menen dat er een relatie bestaat tussen het bedrijfsgebouw en de inrichting van de organisatievorm dan wel de arbeidsorganisatie. Volgens hen moet een architect zich bewust zijn van de relaties tussen zijn ontwerp en het functionele ontwerp van de organisatie, alsmede de sociale structuur ervan. Tegelijkertijd zullen ook managers – om een organisatie te kunnen besturen – zich bewust goedkoop kantoor huren amsterdam moeten zijn van de relaties tussen architectuur en arbeidsorganisatie. De architect stuurt immers het fysieke ontwerp van het bedrijfsgebouw. Hij heeft daarbij te maken met de organisatie die zich in het bedrijfsgebouw huisvest. De manager stuurt daarentegen de organisatie en heeft hierbij te maken met het fysieke ontwerp van de bedrijfshuisvesting. De auteurs veronderstellen dat een bewuste aansturing van ‘vlees en steen’ leidt tot een verbeterde aansturing van de primaire processen in de goedkoop kantoor huren leeuwarden organisatie. De bedrijfsmanager weet dat er voor het behalen van een bedrijfsresultaat eerst een organisatie zal moeten worden opgebouwd en vervolgens onderhouden. Bij de opbouw en het onderhouden van een bedrijfsorganisatie zijn er zes aandachtsgebieden. Deze worden ook wel de ontwerpvariabelen van een organisatie genoemd: strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten (naar M.A. Nieuwenhuis, The Art of Management, 2003). strategie. Strategie gaat over de doelstellingen van de organisatie ( missie en visie) en de wijze waarop de organisatie goedkoop kantoor huren rotterdam deze wil bereiken (strategie, beleid); structuur. Het organiseren van bedrijfsactiviteiten door het neerzetten van een structuur in de vorm van organisatie- en processtructuur; cultuur. Hoe gaan mensen met elkaar om (omgangsvormen) en hoe wordt er leiding gegeven? mensen. Hierbij moeten we denken goedkoop kantoor huren zwolle aan competenties (kennis en vaardigheden); middelen. Bedrijfsmiddelen, waaronder ook huisvesting; resultaten. Resultaten van de organisatie in waarde voor de afnemers, eigenaren, medewerkers en maatschappij in het algemeen. De organisatiebouwstenen staan niet op zichzelf. Ontbreekt een van deze bouwstenen, dan heeft dat direct een storend effect op het beoogde resultaat. Ontbreekt de strategie, dan ontstaat verwarring, omdat er geen samenhang en visie is. Bij het ontbreken van structuur ligt de chaos op de loer. Aansturing en beheersing ontbreken immers enz. 376 H UISVESTINGSMANAGEM ENT l l .4 Figuur 1 1-6 Organisatiebouwstenen – resultaten (vrij naar Nieuwenhuis, T

258 miljoen tekort voor onderhoud basisscholen

258 miljoen tekort voor onderhoud basisscholen Schoolbesturen hebben op jaarbasis een gemiddeld tekort van 1 9% op de onderhoudsbegroting, zo blijkt uit het onderzoek. Dat komt neer op een jaarlijks landelijk tekort van € 36 miljoen. Sinds 1 997, toen het huidige vergoedingssysteem is ingevoerd, is er een tekort opgebouwd van € 258 miljoen. Op dit vergoedingssysteem is veel kritiek. Om voor die vergoeding in aanmerking te komen dient 75% van het betreffende bouwdeel aan vervanging toe te zijn. Een arbitraire grens. Een kozijn dat voor 50% rot is, mag dus niet tegen vergoeding vervangen worden. Dat werkt in feite averechts. Een schoolbestuur doet er op deze manier het beste aan om het onderhoud zo veel mogelijk integraal te verwaarlozen. (Bron: Binnenlands Bestuur, 26 april 2002) De positieve resultaten van huisvesting vloeien snel weg als die huisvesting niet adequaat wordt beheerd. In dit bedrijfsruimte huren in Amsterdam boek zijn in algemene termen de na te streven waarden beschreven waarop een organisatie zich minimaal moet richten, wil zij op de lange termijn blijven bestaan. We moeten hierbij denken aan het vergroten van het materiële en het commerciële, alsmede het socialisatie- en denkvermogen van de organisatie. In dit boek zullen we aantonen dat goed huisvestingsmanagement goedkoop kantoor huren leeuwarden een bijdrage kan leveren aan de waardecreatie van de organisatie. De huisvestingsmanager kan het materiële vermogen vergroten door zich te richten op het rendement van de huisvesting. Het commerciële vermogen wordt vergroot door het ontwerp van de huisvesting af te stemmen op het primaire proces en het vraaggenererend vermogen van de huisvesting. Het sociale vermogen wordt vergroot indien de huisvesting het werken in groepen en het leggen van informele contacten stimuleert. Toepassing van innovatieve huisvestingsconcepten goedkoop kantoor huren rotterdam en het continu evalueren van de huisvesting vergroten het denkvermogen van de afdeling huisvesting. En daarmee het denkvermogen van de gehele organisatie. 1 1 .1 Vastgoedmanagement versus general management In dit hoofdstuk zullen we kort ingaan op de verschillen tussen vastgoedmanagement en management in het algemeen, aangeduid als genera! management. Deze verschillen en de daaruit voortvloeiende kenmerken van bedrijfshuisvesting zijn goed verwoord door Suyker, Bedrijfshuisvestingsbeheer in de praktijk, nr. 6, 1 996. Genera! management betreft het management van de gehele organisatie van strategisch tot goedkoop kantoor huren zwolle en met het operationele niveau. Centraal staan de strategieformulering en -uitvoering ten aanzien van de kernactiviteiten van de onderneming. In figuur 1 1 -1 zijn enkele specifieke activiteiten van genera! management weergegeven. De uitvoering van de bedrijfsstrategie berust op veel ondersteunende processen, zoals de facilitaire dienst, die zich richt op de optimale uitvoering van deze processen.

Het doel van het besturen

Het doel van het besturen van een organisatie is om haar te beheersen. Beheersen kan worden omschreven als het op koers houden van de organisatie in de richting van de door het management gestelde doelen. Beheersen betekent dus meer dan alleen de organisatie onder controle Kantoor te huur Amsterdam hebben. Beheersing wil ook zeggen dat het management, naast controle (achteruitkijkend), ook vooruitkijkt. Dit vooruitkijken houdt in dat het management beslissingen neemt om afwijkingen van gestelde doelen zo veel mogelijk te beperken, maar ook het uitstippelen van de te volgen strategie (voor de lange ter- 343 10.1 VASTGOEDMANAGEMENT mijn). In de literatuur wordt de term beheersing meestal aangeduid bedrijfspand huren in Leeuwarden met de Engelse term control. Deze benaming zal ook hier worden gebruikt. Otley en Berry (1980) geven een analyse van het begrip control en van een proces dat under control is. Hierbij wordt de organisatie systematisch weergegeven in een model van input-proces-output, het zogenaamde cybernetische control-model. Met de term cybernetisch wordt de systematische en technische aard van deze Kantoorruimte huren in Rotterdam beschrijving van con trol aangeduid. In dit model worden vier elementen van een proces onderscheiden die voldoende en noodzakelijke voorwaarden zijn om van control van dit proces te kunnen spreken: – duidelijke en meetbare doelstelling: de doelstelling wordt extern bepaald en is voor het proces en degene die het proces beheerst, de controller, een gegeven; – duidelijke en meetbare output: de output van het proces moet eenduidig kunnen worden gemeten; beschikken over corrigerende acties: als outputs niet met inputs overeenstemmen, moet men over corrigerende Kantoorpand huren centrum Zwolle maatregelen beschikken die er met redelijke mate van zekerheid voor zorgen dat afwijkingen van de doelstellingen worden gereduceerd; beschikken over een voorspellend model: degene die het proces beheerst, de controller, beschikt over voldoende kennis van het proces en de relatie tussen inputproces-output dat kan worden verklaard waarom doelen niet worden behaald, en diegene de organisatie kan bijsturen.

Constante en gegarandeerde kwaliteit

Constante en gegarandeerde kwaliteit van het onderhoud Het prestatiebeginsel waarborgt de kwaliteit van het onderhoud. De opdrachtgever kan de aannemer immers afrekenen zodra op de inspectiemomenten niet aan de prestatie-eis wordt voldaan. Risicoverlegging: zekerheid met betrekking tot de kosten van het onderhoud Een groot voordeel van prestatiecontracten is het feit dat de kosten van het preventief onderhoud een constante factor worden in de vastgoedexploitatie. De sterk wisselende onderhoudskosten die het exploitatieresultaat sterk kunnen drukken worden op deze manier beter beheersbaar. Budgetvorming wordt Kantoor te huur Amsterdam inzichtelijker. Pieken en dalen in de onderhoudskosten en onderhoudsuitgaven verdwijnen. Dit levert een constant beeld van rentabiliteit en liquiditeit van de vastgoedexploitatie op. Kostprijsverlagende elementen De opdrachtgever te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden profiteert van de specialisatie en inkooporganisatie van de aannemer. Concentratie op de kernactiviteiten Prestatiecontracten passen in het strategisch voorraadbeheer van vastgoedbeheerders. Men kan zich volledig concentreren op de kernactiviteiten van de organisatie. Sturen op de output – rendement bij beleggers en woningen voor bepaalde doelgroepen bij corporaties – wordt beter mogelijk. Het onderhoud aan vastgoed is geen doel op zich, maar veelal meer een noodzakelijk kwaad om de doelen van de organisatie te bereiken. Het onderhoud kan dan ook beter aan specialisten worden uitbesteed die onderhoud wel als kernactiviteit zien. Van uitvoerende naar Kantoorruimte huren in Rotterdam controlerende organisatie Terug naar de kernactiviteiten betekent uitbesteding van het onderhoud aan specialisten. De organisatie van de opdrachtgever verandert van een uitvoerende organisatie naar een controlerende organisatie. Taken en functies zullen bij woningcorporaties door prestatiecontracten op den duur veranderen. In eerste instantie zal dit tot extra werk leiden, doordat de aannemer moet worden gecontroleerd en het overgrote deel van het vastgoedbezit op de bestaande wijze wordt beheerd. Wanneer in de toekomst het onderhoud van de kantoorruimte te huur in zwolle vastgoedvoorraad is uitbesteed op basis van prestatiecontracten, dan zal de organisatie veranderd zijn. De vastgoedbeheerder heeft dan een controlerende in plaats van uitvoerende rol. Dit vraagt om andere kwaliteiten van het personeel. Bestaand personeel van de opdrachtgever zal moeten worden omgeschoold. Prestatiecontracten sluiten aan bij de ontwikkelingen in de markt en zorgen tevens voor een betere (klantgerichtere) communicatie met de gebruiker van het vastgoed. De meest genoemde reden voor het opstellen van een prestatiecontract is echter de financiële zekerheid, zoals blijkt uit onderstaande opsomming:

De UAR

De UAR is van toepassing indien dit door de aanbesteder bij de algemene bekendmaking of in de uitnodiging is vermeld. Voorts is het van belang te weten dat van de algemene bepalingen uit de UAR kan worden afgeweken, mits dit expliciet is vermeld in de bekendmaking, de uitnodiging, het bestek, de nota van inlichtingen of het procesverbaal van aanwijzing. De openbare aanbesteding Er is sprake van een openbare aanbesteding als deze algemeen bekend wordt gemaakt en eenieder, gegeven bepaalde randvoorwaarden, kan inschrijven. De bekendmaking wordt ten minste zesendertig kalenderdagen voor het tijdstip van aanbesteding gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant of in een Kantoor te huur Amsterdam landelijk verspreid dagblad. De richtlijnen voor de bekendmaking staan in de UAR. Uiterlijk tien dagen na de datum van bekendmaking moet het bestek voor de inschrijver tegen betaling beschikbaar kunnen zijn. Het bestek bevat tevens de randvoorwaarden waaraan de inschrijver moet voldoen. Deze randvoorwaarden kunnen: maatschappelijk van aard zijn. Bijvoorbeeld de inschrijver dient een Nederlands bedrijf te zijn; technisch van aard zijn. Bijvoorbeeld het bedrijf moet over aantoonbare kennis en ervaring van een bepaalde boortechniek beschikken; financieel-economisch te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden van aard zijn: de aannemer moet aan bepaalde criteria ten aanzien van de solvabiliteit en liquiditeit voldoen. De aanbesteding geschiedt bij inschrijving volgens een inschrijvingsbiljet dat de inschrijver tot op het tijdstip van de sluitingstermijn van de inschrijving kan indienen. Heeft de inschrijver zijn prijs ingediend, dan heeft deze de plicht om deze prijs tot dertig dagen na de gunning te handhaven. Mocht achteraf blijken dat de inschrijver die het werk in eerste instantie is Kantoorruimte huren in Rotterdam gegund, niet aan de gestelde eisen voldoet dan zijn de overige inschrijvingen dus nog dertig dagen geldig. De aanbesteding geschiedt in het openbaar op basis van het in de bekendmaking van de aanbesteding genoemde gunningscriterium. Diegene die de aanbesteding houdt leest de namen en de prijzen (ex. BTW!) op die vermeld staan op de inschrijvingsbiljetten. De aanbesteder is vervolgens niet verplicht om het werk op te dragen. Wanneer hij dit wel doet, dan zal hij het werk aan die inschrijver kantoorruimte te huur in zwolle opdragen die aan het gunningcriterium voldoet. Het gunningcriterium betreft doorgaans het criterium van de laagste prijs, maar hierop zijn 313 9.3.5 VASTGOEDMANAGEMENT uitzonderingen mogelijk. De overeenkomst van aanneming van werk komt ten slotte tot stand door de opdracht van het werk op grond van het inschrijvingsbiljet van de inschrijver. Ten slotte wordt van de inschrijvingsprocedure door de aanbesteder een proces-verbaal van aanbesteding opgesteld volgens het standaardmodel van de UAR.

Helpen bij de verkoop

Helpen bij de verkoop van zijn eigen 299 — — 9.1.1 —– VASTGOEDMANAGEMENT woning doet dat wel. De verkoper verkoopt dus een woning aan en koopt een woning van de koper, zodat de verkoper er niet veel mee op lijkt te schieten. Het doel van de verkoper zal in dit geval zijn om de woning tegen een zo’n gunstig mogelijke prijs te verkopen en de woning die hij koopt tegen een zo laag mogelijke prijs kopen. In feite is dit de lijn van een langzame trapsgewijze terugtrekking uit de verkoopmarkt: gaat het niet ineens, dan moet het maar met tussenstappen. Het kopen van een huis is een emotionele en een rationele aangelegenheid. Het emotionele aspect is het prettige gevoel – vrouwen ervaren dat eerder dan mannen – dat men ondervindt bij het bezoeken van het nieuwe huis. Het rationele aspect is voornamelijk Kantoor te huur Amsterdam de financiële kant. De uitstraling van het vastgoed speelt daarmee een belangrijke rol binnen het verkoopcircuit. De koper is best bereid om diep te gaan met zijn maandelijkse lasten, maar wil dan wel waar voor zijn geld. Het is vaak niet de verkoopprijs die de verkoop afstoot, maar de financiering en de daaruit voortvloeiende te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden maandlasten. Het moet wel passen in het huishoudboekje. Koper en verkoper kunnen voor extra zekerheid bijvoorbeeld overeenkomen een bedrag bij de notaris te storten, dat na een jaar kan worden uitgekeerd aan de koper als compensatie voor een prijsdaling van onroerend goed gedurende dat jaar, met als criterium de prijsdaling die het kadaster heeft gerapporteerd. Dit vraagt wel om duidelijke afspraken en vereist tevens inschakeling van een notaris. Vindt geen prijsdaling, maar een prijsstijging plaats, dan hoeft het bedrag niet door de notaris te worden uitgekeerd. De Kantoorruimte huren in Rotterdam starters hebben op de huizenmarkt het grootste probleem. Zij zijn niet in staat om in het begin van hun carrière al enorme lasten te dragen. Hierdoor ontstaat stagnatie in de doorstroming en in tijden van recessie is dit direct te merken. Omdat de risico’s voor deze groep te groot zijn is de groep net boven de starters gedwongen om in de eigen woning te blijven wonen. Er zijn namelijk geen afnemers te vinden. Slimmer kantoorruimte te huur in zwolle kopen zou hier een oplossing kunnen zijn. Starters krijgen hierbij de gelegenheid om voor redelijke maandlasten alsnog een woning te kunnen kopen. De starter koopt vastgoed voor de helft van de prijs. De maandlasten hebben hierdoor betrekking op de helft van de koopsom. Bij verkoop deelt het vastgoedbedrijf in de helft van de meerwaarde ten opzichte van de vroegere koopsom. Vastgoedbedrijven (de verkoper) zouden kunnen aanbieden de eerste vijf jaar een deel van de financiering voor hun rekening te nemen of een financieringaanbod kunnen doen tegen een aanmerkelijk lagere rente. Ze kunnen daarnaast aanbieden het onderhoud van de woning voor een bepaalde periode te verzorgen tegen een laag bedrag of zelfs gratis. Naast onderhoud kunnen we dan ook denken aan andere servicemogelijkheden, zoals het aanbieden van inboedel- en opstalverzekeringen of alarmering. Ouderen voelen zich soms onzeker of onveilig door de gedachte dat ze bij een ongeluk niet in staat zullen zijn iemand te waarschuwen. Ondanks het feit dat buren en familieleden een oogje in het zeil houden blijft die onzekerheid, want niemand kan garanderen dat die mensen altijd aanwezig zijn. Het komt dan ook steeds vaker voor dat een oudere zich om die reden aanmeldt voor plaatsing in een verzorgingstehuis of zich inschrijft voor een zorgwoning.

Ontwerpen en bouwen

Ontwerpen en bouwen Het kwaliteitsbesef met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden van gebouwen neemt toe. Dit vraagt om een betere kwaliteitsbeheersing gedurende alle fasen van het ontwerpproces. Architecten zorgen voor architectuur, het visitekaartje voor kwaliteit. Voor opdrachtgevers is ‘een mooi gebouw’ echter nooit een doel op zich. De druk op de ontwikkelaars van vastgoed Kantoor te huur Amsterdam zal toenemen ten aanzien van: verkorting van de bouwtijd; – grotere betrouwbaarheid in kosten en kwaliteit van het te realiseren vastgoed. In onderstaande figuur is de consequentie van een verkorting van de bouwtijd in beeld gebracht. Het verkorten van de bouwtijd en de hogere eisen die worden gesteld aan de raming van kosten en kwaliteit vooraf brengt met zich mee dat er hogere eisen worden gesteld aan de organisatie van het bouwproces. Immers, de bouwomzet moet in te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden minder tijd worden gerealiseerd. Om de kosten en de factor tijd in de hand te houden moet bij wijze van spreken iedere toevoeging aan het bouwproject direct – zonder nadere bewerking en afstemming – kunnen worden ingepast. Alleen wanneer de kwaliteit van de geleverde halfproducten en diensten hoog is kunnen de gestelde doelen worden bereikt. 280 VASTGOEDMANAGEMENT OP ONTWIKKELINGSVLAK/TACTISCH-OPERATIONEEL NIVEAU 8.3 Figuur 8-4 Bouwproductie onder druk ten gevolge van de verkorting van bouwtijd Kwaliteit 100% Kwaliteit 0% Bouwproductie onder druk Bouwtijd ; I I T2-Tl eerder leveren van kwJliteit i Tl : T2 . . ‘ ‘ Verkorting Kantoorruimte huren in Rotterdam van bouwtijd Wanneer de bouwtijd wordt verkort (T2 – Tl) zal het bouwproduct, de kwaliteit, sneller ge realiseerd moeten worden. Dit vereist een betere afstemming tussen de bouwpartners onderling als men de kosten wil beheersen. Dit betekent dat er hogere eisen worden gesteld aan de sturing van het ontwerpproces. 8.3 Ontwerpen Ontwerpen is het vertalen van het Programma van Eisen in een plan kantoorruimte te huur in zwolle dat moet leiden tot realisering van een gebouw. Het gebouw is een duurzaam productiemodel dat ‘gebouwdiensten’ levert. De kosten van het gebruik van het gebouw moeten via het primaire proces worden terugverdiend. Voor de gebruiker van een gebouw zijn kwaliteit en kosten van het gebouw bepalend. Het ontwerp moet daarom gericht zijn op die kwaliteit en kosten. Ontwerpen betekent voortdurend kiezen uit verschillende mogelijkheden. Ontwerpen: het realiseren van waarden (naar Roozenburg en Eekels, Productontwerpen, structuur en methoden, 1 998) In figuur 8-5 is van boven naar beneden het ontstaan van product naar waarderealisatie weergegeven. Het product, met een geometrische en fysisch-chemische vorm, heeft bepaalde eigenschappen. Door die eigenschappen kan het een bepaalde functie verrichten. Door deze functie kan de gebruiker behoeften bevredigen en op grond daarvan bepaalde waarden realiseren.

De basis voor het meerjarenbeheerplan

De basis voor het meerjarenbeheerplan is gelegd door het opbouwen van het objectregelbestand MJP. Dit bestand is echter niet te gebruiken als een overzicht voor het nemen van besluiten en voor het aansturen van de uitvoering. Voor het nemen van besluiten verlangt het management van het vastgoedbedrijf informatie, om te bezien of de doelstelling van het bedrijf kan Kantoor te huur Amsterdam worden gehaald wanneer de voorstellen worden uitgevoerd. Het management zal willen weten: of de geplande uitgaven in een gunstige verhouding staan tot de inkomsten dan wel de rendementsverwachtingen; of de geplande uitgaven de liquiditeit van de onderneming niet ongunstig beïnvloeden; of de geplande activiteiten een zodanige kwaliteitsverbetering te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden met zich meebrengen dat de concurrentiepositie dan wel de verhuurbaarheid van het vastgoedobject hierdoor wordt verbeterd; – of de geplande activiteiten door de organisatie ten uitvoer kunnen worden gebracht. Is er voldoende kennis en capaciteit aanwezig? – of de informatie opgenomen in het meerjarenbeheerplan nog verder moet worden uitgewerkt om de uitvoering dan wel de realisatie van Kantoorruimte huren in Rotterdam de geplande activiteiten tot een goed einde te brengen. 7.4.4 Het meerjarenbeheerplan op voorraad-!bedrijfsniveau Het management van de onderneming zal zichzelf continu vragen stellen met betrekking tot de totale voorraad vastgoed, zoals: hoe is ons totale vastgoedbezit opgebouwd? – type; – bouwjaar; – technische staat, enz.? voldoet het totale vastgoedbezit aan de rendementseisen van de onderneming? hoeveel geld moeten we jaarlijks reserveren om ons winkelpand huren Zwolle vastgoedbezit op het gewenste kwaliteitsniveau te houden? 7.4.5 Het rapporteren van meerjarenbeheerplannen Het rapporteren van de meerjarenbeheerplannen kan op een aantal manieren gebeuren. Dit hangt af van degene(n) voor wie de rapportage is bedoeld en welk doel deze dient. We behandelen in deze paragraaf twee methoden van rapportage: rapportage op complexniveau; – rapportage op bedrijfsniveau. Rapportage op complexniveau Op complexniveau kunnen we op twee manieren rapporteren. Aan de hand van de productkaart en/of met behulp van een vastgoeddossier. Deze manieren zullen hieronder worden toegelicht.